NKRLE806 Fordypning i religioner og livssyn

Alle versjoner:
NKRLE806 (2024—2025)
NKRLE806 (2023—2024)
NKRLE806 (2022—2023)

Emnekode: NKRLE806

Emnenavn: Fordypning i religioner og livssyn

Undervisningssemester: Vår

Steder: Nettbasert

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

  • NKRLE802 Innføring i religioner og livssyn
  • Lærer- eller lektorutdanning eller annen pedagogisk basiskompetanse, gjerne også arbeidserfaring som lærer

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i NKRLE Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE årsstudium, nettbasert).

Innledning

I dette emnet skal studenten velge to fordypningstema fra tilgjengelige læringspakker om ulike religioner eller livssyn (jødedom, nyreligiøsitet osv.), eller temaer (interreligiøsitet, religion i media osv.). Læringspakkene består av et litteraturutvalg med leseplan, undervisningsvideoer og veiledning knyttet til arbeid med semesteroppgave.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap 

Studenten 

  • har kunnskap om to ulike valgemner innenfor religion og livssyn
  • kjenner til sentrale faglige problemstillinger og metodiske utfordringer innenfor sine valgemner

Ferdigheter 

Studenten 

  • kan anvende faglitteratur og andre relevante informasjonskilder til å strukturere og formulere faglige resonnementer
  • behersker relevante metoder fra sitt valgemne
  • kan reflektere over relevansen av fagkunnskapen fra valgemnet i en faglig og didaktisk sammenheng 

Innhold

Studenten velger sine to fordypningstema med tilhørende undervisningsressurser og litteraturliste fra en kunngjort liste i elektronisk læringsplattform ved semesterstart. Studenten kan søke emneansvarlig om å få godkjent egne forslag til fordypningstema med tilhørende litteratur.

Arbeids- og undervisningsformer

Videoforelesninger og selvstudium knyttet til disse. Arbeids- og undervisningsformer for de ulike valgtemaene vil ha noe variasjon ut fra deres egenart. Det kunngjøres godkjente oppgavetekster for semesteroppgaven innefor hvert valgemne. I tillegg kan studenten be om å få godkjent en egen formulert oppgavetekst. Det gis tilbud om å levere inn 50-80% ferdige semesteroppgaver for skriftlig tilbakemelding på ca. én halv side til fastsatte frister.

Arbeidsomfang

300 timer

Arbeidskrav

-

Avsluttende vurdering

To semesteroppgaver med omfang på 2000-2500 ord hver, én oppgave fra hver valgdel.

Det settes egen karakter på hver av oppgavene, som regnes sammen til én felles karakter (ender summen midt mellom to karakterer, avrundes det oppover). Begge oppgaver må vurderes til ståkarakter dersom emnet til sammen skal gi ståkarakter.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt gradert karakter fra A til F, der A til E er bestått og F er ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle

Eksamensspråk

Norsk. Andre skandinaviske språk eller engelsk etter søknad.

Praksis

Nei

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.