NKRLE807 Kristent livssyn og ulike skolefag - grunnlagsspørsmål og praktiske tilnærmingsmåter

Alle versjoner:
NKRLE807 (2024—2025)
NKRLE807 (2023—2024)
NKRLE807 (2022—2023)

Emnekode: NKRLE807

Emnenavn: Kristent livssyn og ulike skolefag - grunnlagsspørsmål og praktiske tilnærmingsmåter

Undervisningssemester: Vår

Steder: Nettbasert

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Lærer- eller lektorutdanning eller annen pedagogisk basiskompetanse, gjerne også arbeidserfaring som lærer

Relevans i studieprogrammet

Valgfritt emne som alternativ til NKRLE806 Fordypning i religioner og livssyn for dem som skal ta årsstudiet KRLE nettstudium (60 studiepoeng).

Emnet er også relevant som enkeltemne for den som er - eller vurderer å bli - lærer på en kristen grunnskole / videregående skole, enten det er i KRLE-faget, kristendomsfaget, Religion og etikk eller andre skolefag

Innledning

Utgangspunktet for emnet er kristne grunnskolers / videregående skolers godkjenning på grunnlag av livssyn (friskolelova §2-1a), samt kravet fra Utdanningsdirektoratet (Udir) til disse friskolene om synliggjøring av det kristne verdigrunnlaget, i tilknytning til Fagfornyelsen (LK20).

Denne synliggjøringen skjer gjennom a) et tillegg til overordnet del av læreplanen, b) egne læreplaner for KRLE-faget på grunnskolenivå, c) kristendomsfaget i den videregående skolen og d) konkretiserende synliggjøringstillegg i seks gjennomgående skolefag (naturfag, norsk, matematikk, samfunnsfag, kroppsøving og engelsk), samt i faget Religion og etikk på vg3.

På denne bakgrunn imøtekommer emnet læreres behov for skolering og kompetanseheving i prinsipielle og didaktiske spørsmål knyttet til undervisning på kristne grunnskoler / videregående skoler, med utgangspunkt i et kristent livssyn. Samlebegrepet for denne tematikken er fag og tro-arbeid (internasjonalt: «faith and learning»).

Temaer som livssynsnøytralitet, respekt og toleranse, kritisk tenkning og vurdering i møte med ulike tekster, samt det kristne livssynets relevans for ulike skolefag står sentralt. Ikke minst vektlegger emnet den faglige og didaktiske dialogen mellom KRLE-faget (kristne grunnskoler) / kristendomsfaget (kristne videregående skoler) og de skolefag som har konkretiserte synliggjøringstillegg.

Emnet er forankret i NLA Høgskolens historiske og nåværende forsknings- og utviklingsarbeid relatert til kristen friskolevirksomhet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten  

  • har kunnskap om sentrale grunnlagsspørsmål for fag og tro-arbeid
  • har kjennskap til aktuelle praktiske tilnærmingsmåter innen tematikken fag og tro

Ferdigheter

Studenten  

  • kan anvende faglitteratur og andre relevante informasjonskilder til å strukturere og formulere faglige og didaktiske resonnementer 
  • kan anvende den didaktiske grunnlagstenkningen i praksis
  • kan reflektere over didaktiske muligheter og utfordringer i fag og tro-arbeid innen valgt skolefag

Generell kompetanse

Studenten

  • kan bidra til en reflektert faglig samtale om grunnleggende fag og tro-spørsmål
  • kan planlegge og gjennomføre undervisning innen valgt skolefag, med fag og tro som perspektiv

Innhold

Emnet består av tre hoveddeler, der alle delene er relatert til Fagfornyelsen (LK20) med tilhørende synliggjøringstillegg for kristne grunnskoler / videregående skoler. De to første delene av emnet er felles for alle studentene, mens den tredje er knyttet til valgt skolefag.

Den første delen introduserer grunnlagstenkning for fag og tro-arbeid i kristne friskoler på grunn- og videregående nivå, med aktuelle caser.

I den andre delen av emnet settes fokus på praktiske tilnærmingsmåter i det faglige og didaktiske arbeidet med fag og tro, også her inkludert aktuelle caser.

Tredje hovedområde er praktisk faglig og didaktisk arbeid med fag og tro, forankret i valgt skolefag. På grunnskolenivå kan dette være KRLE-faget eller et skolefag med synliggjøringstillegg, mens det for videregående skole gjelder kristendomsfaget eller Religion og etikk-faget / et annet skolefag med synliggjøringstillegg.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen gis hovedsakelig i tolv nettleksjoner med videoforelesninger, samt supplerende digitale læringsressurser. Caser fra aktuelle fagtekster og medietekster er inkludert. Studenten arbeider selvstendig og i digitale / lokale grupper med dette fagstoffet.

Videre inngår obligatoriske digitale seminarer med bruk av «flipped classroom», der omfanget tilsvarer 15 arbeidstimer. Alternativt kan det i henhold til oppdrag fra - eller forhåndsavtale med - ulike kristne skoler, skoleeiere og nettverk, arrangeres samlingsbasert undervisning i tilknytning til læreres egen arbeidsplass.

Utvikling av undervisningsopplegg med utgangspunkt i valgt skolefag, med tilhørende fagdidaktisk refleksjonsnotat, er en sentral arbeidsform. Det gis veiledning i arbeidet både med prosjektbeskrivelsen for undervisningsopplegget og refleksjonsnotatet, i tillegg til at disse drøftes i digitale / lokale studentgrupper.

Arbeidsomfang

300 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal ha rett til å gå opp til eksamen i emnet:

  • Deltakelse på totalt minst 80% av obligatoriske digitale og / eller lokale samlinger.
  • Refleksjonsnotat etter drøfting av case fra valgt nettleksjon i digital / lokal studentgruppe (1000 ord, +/- 10 %).
  • Godkjent prosjektbeskrivelse (300-500 ord) for undervisningsopplegg i valgt skolefag for den avsluttende vurderingen, sammen med selvvalgt pensum på ca. 150 sider.

Formatkrav for levering av arbeidskrav gis i manual publisert på digital læringsplattform.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Vurderingen i emnet består av to deler:

a) Planlagt eller gjennomført undervisningsopplegg beregnet for to undervisningstimer i klasserom eller digitalt. Dette kan leveres som skriftlig manus, som lyd- eller videofil, eller i annet digitalt format.

b) Fagdidaktisk refleksjonstekst på 1000 ord (+/- 10 %) om det planlagte eller gjennomførte undervisningsopplegget.

Det gjøres en helhetlig vurdering av de to delene. Både del a og del b må være vurdert til bestått for å få emnet bestått

Formatkrav både for del a og del b gis i manualer publisert på digital læringsplattform.

Tillatte hjelpemidler

Alle

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bestått / ikke bestått

Eksamensspråk

Norsk. Andre skandinaviske språk eller engelsk etter søknad.

Praksis

Nei

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Studentene må selv ha tilgang til tilfredsstillende datautstyr og programvare. Dette inkluderer kamera og mikrofon, stabil nettforbindelse med god kapasitet og programvare som kan håndtere vanlige filformater.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.