P240 Allmennpedagogiske spørsmål

Alle versjoner:
P240 (2024—2025)
P240 (2023—2024)
P240 (2022—2023)
P240 (2021—2022)
P240 (2020—2021)
P240 (2019—2020)
P240 (2018—2019)
P240 (2017—2018)

Emnekode: P240

Emnenavn: Allmennpedagogiske spørsmål

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Fullført og bestått P101-104, eller tilsvarende.

Relevans i studieprogrammet

Valgfritt emne i bachelor i pedagogikk

Valgfritt emne i bachelor i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk

Innledning

Formålet med emnet omfatter den personlige tilegnelsen av kunnskapene og de moralske holdningene som bør prege pedagoger gjennom livet som helhet. Innholdet og arbeids- og evalueringsformene er valgt med tanke på at studiet skal gi studentene et grunnlag for å identifisere seg med og ta et selvstendig personlig ansvar for de oppgavene og de utfordringene de vil stå overfor som pedagoger.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:  

Kunnskaper

Studenten

 • har innsikt i karakteristiske trekk ved allmenn pedagogikk slik denne er fremstilt i pedagogisk teori i faglitteraturen.
 • har kunnskap om ulike syn på pedagogikk og pedagogisk forskning og praksis.
 • kjenner grunnleggende problemstillinger, begrep og fenomen som kan karakterisere oppdragelse, undervisning og danning.  
 • har innsikt i spørsmål og dilemma knyttet til den pedagogiske relasjonen (relasjonen mellom voksen og barn).

Ferdigheter

Studenten

 •   kan skjelne mellom ulike pedagogiske grunnlagsforståelser som kommer til uttrykk i pedagogisk praksis.  
 • kan formulere spørsmål, innlede til diskusjon og drøfte selvstendig i gruppe med medstudenter og faglærer.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan drøfte allmennpedagogiske spørsmål i aktuell pedagogisk sammenheng.
 • viser en åpen og kritisk forståelse av spørsmålene som blir diskutert i pensumlitteraturen.
 • har tilegnet seg en nyansert pedagogisk forståelse av barn, barnets livsverden og verden omkring, og av de voksnes ansvar for å se og vurdere realiteter og muligheter.

Innhold

I dette emnet drøftes allmennpedagogiske spørsmål på ulike måter og gjennom ulike medier som film, pedagogisk teori og skjønnlitteratur, alt med relevans for dagens pedagogiske praksis og tenkning. Emnet har fokus på drøfting av begreper, fenomener, interesser og forståelser knyttet til grunnleggende pedagogiske spørsmål innen allmenn pedagogikk. Det arbeides med fagtekster og skjønnlitteratur som har allmennpedagogisk relevans.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og diskusjonsseminarer, selvstudium og gruppearbeid.

To filmer danner ramme for aktuell diskusjon. Filmene er pensum.

Studenter og lærer(e) velger ut og studerer ett eller flere skjønnlitterære verk fra listen under og drøfter pedagogiske dilemma knyttet til verket i grupper og plenum.

Undervisningen er bygget opp rundt fire seminarer:

 • Introduksjon til allmenn pedagogikk - 3 timer.
 • Mollenhauer-seminar - 3 timer per uke x 3 uker.
 • Film og pedagogikk - 3 timer per uke x 2 uker.
 • Skjønnlitteratur og pedagogikk - 3 timer.

Arbeidsomfang

Ca.450 timer

Arbeidskrav

 Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan gå opp til avsluttende eksamen:

 • Obligatorisk fremmøte: 80% fremmøte på alle forelesninger og seminarer.
 • I forbindelse med seminar 4 (Skjønnlitteratur og pedagogikk ): Det er forventet at studenter skal velge tekst fra oppgitt liste, og skriftlig forberedte tekster skal leses opp i seminaret.

Den valgte skjønnlitterære teksten skal settes i et selvvalgt allmennpedagogisk perspektiv

Ved ikke godkjent arbeidskrav gis det én ny mulighet til å levere omarbeidet oppgave i samme semester.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent  /ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Skriftlig eksamen: 6 timer

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A - F, der F er ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Ingen ved skriftlig skoleeksamen

(Alle ved digital hjemmeeksamen)

Eksamensspråk

Norsk, men studenter med annet morsmål kan bruke engelsk i eksamenssvar.

Progresjonskrav

Ingen

Praksis

Ingen

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystem for NLA Høgskolen  

Tilbys som enkeltemne

Ja.

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.