P262 Spesialpedagogisk arbeid - med utgangspunkt i ulike funksjonsnedsettelser

Alle versjoner:
P262 (2024—2025)
P262 (2023—2024)
P262 (2022—2023)
P262 (2021—2022)
P262 (2020—2021)
P262 (2019—2020)
P262 (2018—2019)
P262 (2017—2018)

Emnekode: P262

Emnenavn: Spesialpedagogisk arbeid - med utgangspunkt i ulike funksjonsnedsettelser

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Forutsetning for å kunne få opptak til undervisningen i dette emnet er at studenten har fullført og bestått:

 • P101-104 Pedagogiske grunnlagsproblemer (40 sp), eller tilsvarende

og

 • P259 Tilpasset opplæring, spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk (15 sp) eller tilsvarende.

eller

 • har lærer- eller barnehagelærerutdanning som gir bachelorkompetanse. Dersom lærerutdanningen er fireårig, kan studenter tas opp på P262 etter å ha fullført og bestått tre år av utdanningen.

Begrenset antall plasser. Studenter på NLAs bachelorprogrammer prioriteres, og er sikret plass om de kvalifiserer. Ved ledige plasser kan det tas opp eksterne søkere. Barnehagelærere prioriteres, og rangeres ved behov etter karakterene i den relevante graden. For øvrige søkere legges rangeringsregler i Forskrift om studier ved NLA Høgskolen til grunn.

Anbefalte forkunnskaper

P261 Innføring i spesialpedagogisk arbeid for barn og unge med vekt på grunnlagsproblemer

Relevans i studieprogrammet

 • Valgemne i bachelorgrad i pedagogikk
 • Obligatorisk emne i bachelorgrad i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk.

Innledning

Emnet gir en innføring i spesialpedagogisk arbeid for barn og unge med utgangspunkt i ulike funksjonsnedsettelser

«Læringsutbytte» sikrer at studentene ved slutten av studiet har tilegnet seg et visst minimum av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, men formålet for studiet omfatter dessuten den personlige tilegnelsen av kunnskapene og de moralske holdningene som bør prege pedagoger gjennom livet som helhet.

Innholdet og arbeids- og evalueringsformene er valgt med tanke på at studiet skal gi studentene et grunnlag for å identifisere seg med og ta et selvstendig personlig ansvar for de oppgavene og de utfordringene de vil stå overfor som pedagoger i møte med menneskelig variasjon og mangfold.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten;

 • Har bred kunnskap om og forståelse av spesialpedagogisk arbeid med barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser
 • Har bred kunnskap om og forståelse av sentrale begreper og tiltakskjeden i spesialpedagogisk arbeid
 • Har bred kunnskap om utfordringer som barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser kan oppleve, samt kunnskap om prinsipper for tiltak i barnehage og skole
 • Har bred kunnskap om lovgrunnlag og rettigheter for barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser
 • Har grunnleggende kunnskap om et utvalg av funksjonsnedsettelser
 • Har grunnleggende kunnskap om og innsikt i pedagogisk kartlegging og utredningsdiagnostisk arbeid

Ferdighet

Studenten;

 • Kan anvende sine ferdigheter til å klarlegge verdier, mål, innhold og metoder i forhold til ulike elevers behov for opplæring.
 • Kan anvende sine kunnskaper til å planlegge, gjennomføre og vurdere tiltak for barn og unge med særskilte behov
 • Kan vurdere tiltak for inkludering av barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser i barnehage og skole
 • Kan reflektere over etiske aspekter i arbeidet med barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser og deres familier

Generell kompetanse

Studenten;

 • Har innsikt i og evne til refleksjon knyttet til dilemma i spesialpedagogisk arbeid
 • Kan, med bakgrunn i fagområdet, utveksle synspunkter og erfaringer med andre og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • Kan formidle sentrale kunnskaper om et utvalg funksjonsnedsettelser, samt drøfte prinsipper for tilrettelegging i barnehage og skole
 • Kan bruke sine kunnskaper til å praktisere i det spesialpedagogiske arbeidsfeltet

Innhold

Med læringsutbyttebeskrivelsen som basis vil studiet være bygd opp om følgende tema:

 • Nevroutviklingsforstyrrelser med fokus på autismespekterforstyrrelser, ADHD, Tourettes syndrom og OCD.
 • Generelle lærevansker med fokus på utviklingshemming
 • Spesifikke lærevansker med fokus på matematikkvansker, lese- og skrivevansker og språk- og kommunikasjonsvansker, inkludert alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
 • Sansetap med fokus på hørselsvansker og synsvansker
 • Lovgrunnlag, rettigheter og tiltak for barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisning tilbys som 7 forelesninger og 5 seminarer med gruppedrøftinger ut fra case. Seminarene er obligatoriske og krever aktiv deltakelse. Det er ellers lagt opp til selvstendig arbeid med pensum, og studentene oppfordres til å arbeide i kollokviegrupper.

Arbeidsomfang

450 timer

Arbeidskrav

Aktiv deltakelse på minst 4 av 5 obligatoriske seminarer á ca. 3 timer.

Seminarene er en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid av ulik art. Studentene blir inndelt i relativt faste grupper, og seminarene er bygd opp om sentrale problemstillinger og tema for emnet.

Ved sykdom eller andre tvingende grunner kan deltakelse på ett av fire seminarer erstattes med en alternativ/skriftlig oppgave.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent.

Godkjent forutsetter deltakelse på minimum 4 av 5 seminarer.

Avsluttende vurdering

6 timers skriftlig skoleeksamen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt gradert karakter fra A-E for bestått og F for ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Ingen.

Eksamensspråk

Norsk eller skandinaviske språk. Engelsk kan godkjennes etter søknad.

Progresjonskrav

Emnet må:

- være bestått for å få opptak til P291 bacheloroppgaven i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk

- være bestått og vurdert til C eller bedre for å være kvalifisert for opptak på master i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk ved NLA Høgskolen. Karakterene på P261 og P262 inngår som opptaksgrunnlag for dette studiet.

Hvis man tar P261 og P262 i ulike semester, anbefaler vi sterkt å ta P261 først.

Praksis

Ingen

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.