P273 Kommunikasjon, holdningsdanning og digital dømmekraft

Alle versjoner:
P273 (2024—2025)
P273 (2023—2024)
P273 (2022—2023)
P273 (2021—2022)
P273 (2020—2021)
P273 (2019—2020)
P273 (2018—2019)
P273 (2017—2018)

Emnekode: P273

Emnenavn: Kommunikasjon, holdningsdanning og digital dømmekraft

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

For å kunne velge dette emnet må studenten ha fullført og bestått P101-104 eller tilsvarende.

Relevans i studieprogrammet

Valgfritt emne i bachelorgrad i pedagogikk.

Innledning

«Læringsutbytte» sikrer at studentene ved slutten av studiet har tilegnet seg et visst minimum av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, men formålet for studiet omfatter dessuten den personlige tilegnelsen av kunnskapene og de moralske holdningene som bør prege pedagoger gjennom livet som helhet. Innholdet og arbeids- og evalueringsformene er valgt med tanke på at studiet skal gi studentene et grunnlag for å identifisere seg med og ta et selvstendig personlig ansvar for de oppgavene og de utfordringene de vil stå overfor som pedagoger.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har innsikt i ulike kommunikasjonsformer slik at en mer bevisst kan forstå seg selv og andre i situasjoner og kontekster der påvirkning og samspill skjer
 • har innsikt i hvordan danning og endring av holdninger skjer gjennom mellommenneskelig kommunikasjon
 • har innsikt i hvordan påvirkning av holdninger skjer gjennom digitale medier
 • har innsikt i hvordan danning og endring av holdninger bør skje i lys av debatten om kriterier for pedagogisk og teknokulturell påvirkning og danning

Ferdigheter

 • Kan drøfte og reflektere over hvordan identitet og selvforståelse påvirkes av digital kommunikasjon
 • Kan analysere og drøfte verdi og holdningsdanning i pedagogiske sammenhenger
 • kan drøfte og ta stilling til hvordan digital dømmekraft kan utvikles gjennom holdningsarbeid

Generell kompetanse

Studenten

 • kan drøfte danning og endring av holdninger i pedagogisk sammenheng
 • kan reflektere over egne holdninger og se disse i sammenheng med den kulturen man er en del av
 • kan drøfte identitet og selvforståelse i lys av dagens kommunikasjonssamfunn

Innhold

Sentrale temaområde vil være:

 • Grunnleggende begreper og ulike tradisjoner i teori om kommunikasjon og holdninger.
 • Psykologiske perspektiver på holdningsdanning, holdningsendring og kommunikasjon.
 • Ny medieteknologi. Mediebruk og digital dømmekraft.
 • Kommunikasjon og påvirkning gjennom elektroniske medier.
 • Dialog og holdningsdanning i pedagogisk sammenheng.
 • Teknokulturell danning og debatten om danning i pedagogikken

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og arbeid i grupper.

Arbeidsomfang

Ca. 450 timer

Arbeidskrav

Ingen obligatoriske arbeidskrav

Avsluttende vurdering

 • To dagers hjemmeeksamen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A til F, der F er stryk.

Tillatte hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillat. 

Eksamensspråk

Norsk, men studenter med annet morsmål kan bruke engelsk i eksamenssvar.

Progresjonskrav

Ingen

Praksis

Ingen

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.