RELPED120 Ledelsesfilosofi

Alle versjoner:
RELPED120 (2024—2025)
RELPED120 (2023—2024)
RELPED120 (2022—2023)
RELPED120 (2021—2022)
RELPED120 (2020—2021)
RELPED120 (2019—2020)
RELPED120 (2018—2019)
RELPED120 (2017—2018)

Emnekode: RELPED120

Emnenavn: Ledelsesfilosofi

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i årsstudium i Praktisk teologi og ledelse

Obligatorisk emne i bachelor i Praktisk teologi og ledelse teologi og ledelse.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

 • kjenner til og kan gjøre rede for sentrale ledelsesteorier 
 • kjenner til og kan gjøre rede for noen ulike karakter- og ledelsesutviklingsteorier
 • kan forstå sammenhengen mellom etikk, pedagogikk og ledelse
 • kan skjelne mellom destruktivt og konstruktivt lederskap
 • har forståelse av lederen som mentor og rollemodell

Ferdigheter:

Studenten

 • kan reflektere over egen utøvelse av ledelse og forholdet mellom etikk, verdier og ledelse
 • kan utvikle og trene evnen til besindighet og tålmodighet som forutsetninger for økt situasjonsbevissthet i utøvelse av ledelse
 • kan utvikle og trene evnen til å ta initiativ og handle spontant
 • kan forstå og videreutvikle nødvendige ferdigheter for ledelse av team og grupper

Generell kompetanse:

Studenten

 • har kunnskap om noen grunnleggende yrkesetiske utfordringer knyttet til det å være leder, både i kirkelig kontekst og ellers
 • har grunnleggende forståelse for etikkens plass i utøvelse av lederskap og i prosesser som involverer dannelse og trosopplæring
 • har god allmenndannelse med innsikt i aktuell teologiske, kirkelige og samfunnsmessige problemstillinger, med særlig refleksjon om slike problemstillingers relevans inn mot temafeltet ledelse, dannelse, trosopplæring
 • kan presentere og utveksle synspunkter om sentralt fagstoff og delta i diskusjoner som sikter mot utvikling av god praksis
 • kjenner til og har deltatt i prosesser som fremmer nytenking og innovasjon

Innhold

Dette er et emne for studenter som ønsker å studere deler av eller hele årstudiet i praktisk teologi og ledelse (PTL). "Ledelsesfilosofi" er et emne som gir en grunnleggende innføring i noen sentrale ledelsesteorier og ledelsesutviklingsteorier for å oppøve evnen til å kunne reflektere over forholdet mellom etikk, verdier og ledelse og trene evnen til besindighet og tålmodighet som forutsetninger for økt situasjonsbevissthet i utøvelse av ledelse. Gjennom variert og prosessorientert undervisning trenes også evnen til å ta initiativ og handle spontant og evnen til å forstå og videreutvikle nødvendige ferdigheter for ledelse av team og grupper. Et fundamentalt fokus i emnet som helhet er at den praktisk-teologiske refleksjonen skal utvikles i dialog mellom praksisrefleksjon, forelesninger, seminar og gjennom felles lesing av og refleksjon over tekster og kulturuttrykk som tematiserer sentrale problemstillinger knyttet til emnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet blir undervist i undervisningsuker/blokkundervisning. Studiet foregår i en veksling mellom undervisning, mentorering og praksisrefleksjon. Det legges opp til variert undervisning: Forelesninger knyttet til pensum, gruppearbeid og gruppeøvelser (der mentorering inngår), mer seminarpregede øvelser og ferdighetstrening knyttet til formidling, og felles lesing av og refleksjon over tekster og kulturuttrykk som tematiserer sentrale problemstillinger knyttet til emnet.  I dialog med (evt tidligere) praksiserfaring og feltstudier skal emnet gi evne til å reflektere over ulike strategier og forutsetninger for praktisk-teologisk refleksjon og arbeid i ulike kontekster.

Arbeidsomfang

Ca. 250 timer.

Arbeidskrav

For å få framstille seg for avsluttende eksamen skal studenten levere inn og få godkjent:

 • En underveisrefleksjon (ca. 500-1000 ord) knyttet til erfaringer i praksis. PTL-studenter som tar emnet i samme semester som RELPED130: Danning og trosopplæring - barn og unge, og TEOL140: Teologi for en misjonal kirke, skal levere én samlet underveisrefleksjon (omfang 1500-2000 ord) for alle tre emner.
 • Et refleksjonsnotat (ca. 1000-1500 ord) med emne oppgitt av faglærer knyttet til undervisningen og/eller pensum i emnet.
 • Deltagelse på minst 80% av undervisningen.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Kort sluttrapport fra praksis (ca. 250 ord) vedlagt bekreftelse fra praksisveileder på tilfredsstillende deltagelse. PTL-studenter som tar emnet i samme semester som RELPED130: Danning og trosopplæring - barn og unge, og TEOL140: Teologi for en misjonal kirke, skal levere én samlet sluttrapport for alle tre emner.
 • 4 timers skriftlig skoleeksamen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Sluttrapport vurderes med bestått/ikke bestått av praksisleder etter innstilling fra praksisveileder. Eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Ingen

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Omfang praksis: 35-40 timer. For studenter på årsstudium eller bachelorgrad i Praktisk teologi og ledelse samordnes praksis med de andre emnene som gjennomføres samme semester. Studentene tildeles praksisplasser etter å ha meldt inn ønsker med utgangspunkt i tilgjengelige praksisplasser. For å bli godkjent som praksisplass er en avhengig av at det er knyttet en godkjent praksisveileder til praksisplassen.

Studiepoengreduksjon

10 sp. faglig overlapping med PTL201/102 og PTL211

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

PolitiattestI studiets inngår praksis i menighet/organisasjon eller lignende. I den forbindelse er det krav om at studentene legger frem politiattest Politiattesten må være levert og godkjent før studenten kan påbegynne praksis.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.