TEOL160 Innføring i kristendommens historie

Alle versjoner:
TEOL160 (2024—2025)
TEOL160 (2023—2024)
TEOL160 (2022—2023)

Emnekode: TEOL160

Emnenavn: Innføring i kristendommens historie

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i teologi og profesjonsstudium i teologi.

Valgfritt relevant emne i bachelor i praktisk teologi og ledelse.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om sentrale hendelser, personer og utviklingstrekk i kristendommens historie i Europa frem til og med reformasjonen
 • har kunnskap om norsk kristendomshistorie
 • har kjennskap til historisk kristen kultur og praksis slik den kommer til uttrykk gjennom tekster, arkitektur, bilder og andre estetiske uttrykksformer i ulike tidsepoker
 • har kunnskap om de viktigste kristne kirker og trossamfunn i Norge, deres historiske bakgrunn, lære, organisering og trosuttrykk

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjøre rede for hovedtrekk i kristendommens historiske utvikling
 • kan analysere kristne tekster i lys av deres historiske kontekst
 • kan gjøre rede for eksempler på kristendommens ulike kulturelle uttrykk og deres betydning for kristen tro og praksis
 • kan skjelne mellom ulike kristne tradisjoner og gi uttrykk for deres egenart

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere historiske tekster og kjenner til ulike tilnærmingsmåter til historisk arbeid
 • kan reflektere faglig og kritisk over kulturelle utviklingstrekk, samfunnsmessige brytninger og sammenhengen mellom fortid og nåtid

Innhold

TEOL160 gir en innføring i kristendommen som historisk størrelse gjennom ulike tidsepoker frem mot vår egen tid. I emnet studeres allmenn og norsk kirke- og teologihistorie, og ulike kirkesamfunns praksis og teologi (kirkekunnskap). Studiet gir kjennskap til kristendommens konkrete historiske uttrykksformer gjennom tekster, arkitektur, organisasjoner og institusjoner, kunst, sang og musikk, ritualer og andre trosuttrykk.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminar, selvstudium.

Arbeidsomfang

ca. 300 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

2 individuelle innleveringer:

 • skriftlig arbeid på 500 ord, oppgitt tema.
 • selvstendig utarbeidet tidslinje over hovedpunkter i kristendommens historie.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Skriftlig skoleeksamen, 6 timer.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A - F, der A til E er bestått og F er ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Bibelen - deles ut til studentene.

Brunvoll, A. og Sannes, K.O. (red.) (2017). Den norske kirkes bekjennelsesskrifter - Vedkjenningsskriftene til Den norske kyrkja. Oslo: Lunde. Ev. annen utgave av Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.

Eksamensspråk

Norsk.

Engelsk.

Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

REL111 Jødedom, kristendom og islam: 4 sp,

REL112 Religion, tekst og tolkning: 1 sp

REL120 Kristendommens historie: 7 sp,

NKRLE803 Kristendom i norsk samfunnsliv og kulturarv: 6 sp

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.