TEOL204 Den norske kirkes historiske bekjennelsesskrifter

Alle versjoner:
TEOL204 (2024—2025)
TEOL204 (2023—2024)

Emnekode: TEOL204

Emnenavn: Den norske kirkes historiske bekjennelsesskrifter

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Avlagt minst 30 studiepoeng innenfor teologi og religionsfaglige emner, for eksempel gjennom emner fra årsstudium i praktisk teologi og ledelse eller første år av bachelor/profesjonsstudium i teologi.

Anbefalte forkunnskaper

TEOL160 Innføring i kristendommens historie eller tilsvarende

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i profesjonsstudium i teologi.

Valgfritt relevant emne i bachelor i teologi og bachelor i praktisk teologi og ledelse.

Relevant enkeltemne for studenter som trenger studiepoeng som dekker lutherske bekjennelsesskrifter iflg. Tjenesteordning med kvalifikasjonskrav for menighetsprester, § 3, pkt. 2.

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Studenten har 

  • kunnskap om sentrale hendelser, personer og bakgrunn for utviklingen av de oldkirkelige trosbekjennelsene og de evangelisk-lutherske bekjennelsesskriftene i Norge 
  • kunnskap om teologisk innhold og tolkningstradisjoner knyttet til disse bekjennelsesskriftene 
  • kunnskap om aktuelle diskusjoner angående bruk og tolkning av disse bekjennelsesskriftene, spesielt i lys av aktuell historiekunnskap og den økumeniske kirkevirkeligheten 

 

Ferdigheter 

Studenten kan 

  • gjøre rede for hovedtrekk i bekjennelsesskriftenes historiske utvikling 
  • gjøre rede for det teologiske innholdet i de ulike bekjennelsesskriftene 
  • gjøre rede for den historiske og aktuelle betydningen av og diskusjoner rundt de ulike bekjennelsesskriftene innenfor kristne kirker og trossamfunn 
  • reflektere over bekjennelsesskriftenes og andre autoritative dokumenters rolle i egen kirkelig sammenheng 

 

Generell kompetanse 

Studenten 

  • kan analysere grunnleggende teologiske tekster og kjenner til ulike tilnærmingsmåter - både historiske og aktuelle 
  • kan reflektere faglig og kritisk over bekjennelsestekster 

Innhold

Emnet gir en innføring i de sentrale bekjennelsesskriftene i den evangelisk-lutherske kirken i Norge. Disse består av de tre oldkirkelige trosbekjennelser (symboler): den apostoliske trosbekjennelse (Apostolicum), den nikensk-konstantinopolitanske trosbekjennelse (Nicaenum) og den athanasianske trosbekjennelse (Athanasium); og fra reformasjonstiden: Den augsburgske bekjennelse (Confessio Augustana) og Luthers lille katekisme. Hovedvekten av undervisningen vil ligge på den historiske utviklingen og konteksten, samt det teologiske innholdet i disse bekjennelsesdokumentene. Samtidig vil oppmerksomhet rettes mot dokumentenes aktuelle rolle i lys av dagens historiske kunnskap og den økumeniske kirkevirkeligheten, og diskusjon rundt sentrale spørsmål i disse kontekstene.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminar, selvstudium 

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer 

Arbeidskrav

Individuelt refleksjonsnotat om bekjennelsesskrifters rolle i egen kirkelige sammenheng (800-1000 ord)

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent

Avsluttende vurdering

1. Individuell semesteroppgave på ca. 3000 ord, valgt fra godkjente oppgavetekster 

2. Justerende muntlig eksamen (ca. 20 minutter) 

Tillatte hjelpemidler

Semesteroppgave: Alle 

Muntlig eksamen: Ingen 

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A-F, der F er ikke bestått. Semesteroppgaven og muntlig eksamen gis selvstendige karakterer. Ved sammenregning av endelig karakter teller semesteroppgaven 51% og muntlig eksamen 49%. Både semesteroppgaven og muntlig eksamen må vurderes til bestått karakter for at emnet som helhet skal gi bestått karakter. 

Eksamensspråk

Norsk. 

Engelsk eller andre språk kan godkjennes etter søknad. 

Praksis

Ingen

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen. 

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.