TEOL305 Teologisk etikk og religionsfilosofi

Alle versjoner:
TEOL305 (2024—2025)
TEOL305 (2023—2024)
TEOL305 (2022—2023)
TEOL305 (2021—2022)

Emnekode: TEOL305

Emnenavn: Teologisk etikk og religionsfilosofi

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Bachelor i teologi eller tilsvarende kristendomsfaglig eller religionsvitenskapelig bachelor som inkluderer grunnstudier i etikk.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i mastergrad i teologi og profesjonsstudium i teologi (cand. theol.)

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om grunnlagsproblemer i teologisk etikk, herunder forholdet til filosofisk etikk
 • har inngående kunnskap om spørsmål som gjelder åpenbaringsforståelse og skriftbruk i teologisk etikk, med særlig fokus på samlivsetikken
 • har kunnskap om ulike utgaver av religionsfilosofi
 • har avansert kunnskap om følgende religionsfilosofiske temaer:
  • gudsbevisene i historisk og aktuell kontekst
  • forholdet mellom tro og vitenskap
  • religionskritikk
  • religion i en pluralistisk samfunnskontekst

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan drøfte og anvende normative etiske perspektiver innenfor en faglig og profesjonsmessig kontekst
 • kan drøfte sentrale religionsfilosofiske spørsmål allment og inngående i relasjon til kristen tro
 • kan reflektere på avansert nivå rundt gyldigheten og relevansen til ulike etiske og religionsfilosofiske posisjoner

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra med faglig kvalifiserte innspill i etiske eller etisk relevante sammenhenger og diskurser i arbeid og samfunn.
 • kan reflektere rundt og delta i debatten om religionens rolle i samfunnet og religionens rasjonalitet

Innhold

Emnet består av én del etikk (ca. to tredjedeler) og én del religionsfilosofi (ca. én tredjedel). Noen av grunnlagsproblemene som drøftes, vil være relevante for begge delene. I etikkdelen studeres sentrale grunnlagsetiske problemer med utgangspunkt i teologisk etikk, i dialog med filosofisk etikk. Det leses i denne sammenheng også et utvalg teologiske og/eller filosofiske originaltekster. Samlivsetikken benyttes som et områdeetisk referanseområde for grunnlagsetiske problemer på grunn av disse spørsmålenes kirkelige og samfunnsmessige aktualitet. I religionsfilosofidelen studeres tre grunnleggende tema (gudsbevis, forholdet mellom tro og vitenskap, og religionskritikk), primært med referanse til en kristen teologisk diskurs, men også med utblikk til filosofien og andre religioners tenkning. Sammen med dette gis en oversikt over ulike måter å tenke religionsfilosofi på.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og seminarsamlinger, sistnevnte i forbindelse med lesning av originaltekster og drøfting av samlivsetiske dokumenter.

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for student ca.300 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at eksamen kan gjennomføres:

 • melde inn selvvalgte originaltekster (ca. 150 s hver til etikkdelen og religionsfilosofidelen) via elektronisk læringsplattform innen fastsatt frist. Faglærer skal godkjenne dette. Hvis det innmeldte pensum ikke kan godkjennes, får studenten anledning til å melde inn på nytt.
 • holde én muntlig presentasjon eller bidra med et forberedt innlegg i seminarsamling knyttet til selvvalgte originaltekster i etikk eller referansedokumenter for samlivsetikken. For studenter som ikke har mulighet til å være fysisk til stede i undervisningsseminar, kan deltagelse skje via elektronisk kommunikasjon som Teams eller lignende.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Muntlig eksamen, ca. 30 min.

Del 1: presentasjon over selvvalgt tema med utgangspunkt i selvvalgte originaltekster til religionsfilosofi-delen (ca. 15 min.)

Del 2: utspørring i grunnlagsetikk/samlivsetikk og religionsfilosofi (ca. 15 min.)

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A - F, der F er ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Del 1: Notater, ev. presentasjonsfiler eller handout

Del 2: Ingen

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

TEOL305 Teologisk etikk og religionsfilosofi overlapper KMA303 Etikk i kontekst med 7 studiepoeng

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.Tilbakemeldinger kan også gis i forbindelse med undervisning og på årlig informasjons- og evalueringsmøte for masterstudenter.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.