TEOL370 Åndelig veiledning

Alle versjoner:
TEOL370 (2024—2025)
TEOL370 (2023—2024)
TEOL370 (2022—2023)

Emnekode: TEOL370

Emnenavn: Åndelig veiledning

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

 • Relevant bachelorgrad innenfor teologi, praktisk teologi, diakoni, religionsfag eller kristendomskunnskap eller tilsvarende

og enten

 • Gjennomført praksis i eller tilsvarende som emnene TEOL130 Innføring i praktisk teologi, TEOL210 Forkynnelse og gudstjenesteledelse og TEOL220 Sjelesorg med praksis

eller

 • Til sammen tilsvarende 1 års arbeidserfaring i relevant stilling i kirke, menighet eller kristent arbeid

Anbefalte forkunnskaper

 • Teologisk utdanning og erfaring fra veilednings- og retreatfeltet

og/eller

 • TAM303 Spirituality and Spiritual Formation

Relevans i studieprogrammet

Relevant valgfritt emne i Profesjonsstudium i teologi

Relevant valgfritt emne i Master i teologi

Relevant valgfritt emne i Master in Theology and Ministry

Enkeltemne som videreutdanning

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte: 

Kunnskap

Studenten har

 • har bred kunnskap om åndelig veiledning som tros- og livshjelp i den kristne tradisjonen
 • har inngående kunnskap om den ignatianske veiledningstradisjonen, dens historie og anvendelse i dag
 • har god kunnskap om psykologiske faktorer som påvirker vårt forhold til tro og spiritualitet
 • har særlig kunnskap om forhold som påvirker veiledningsrelasjonen
 • har god kjennskap til forholdet mellom spiritualitet og kultur.

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere rundt egen spiritualitet og har evne og vilje til selvrefleksjon
 • kan føre samtaler om tro på et dypere plan
 • kan anvende kunnskap om kristen spiritualitet i møte med enkeltmennesker og grupper som etterspør dette
 • kan anvende ignatiansk veiledningsmetode.

 

Generell kunnskap

 • Studenten har god innsikt i noen sentrale berøringspunkter mellom psykisk helse og religiøse forestillinger
 • Studenten kan håndtere etiske utfordringer knyttet til veiledning og rolleforståelse.

Innhold

Emnet gir en innføring i åndelig veiledning slik den kommer til uttrykk i den kristne tradisjonen. Den ignatianske veiledningstradisjonen har fått størst oppmerksomhet i nyere tid, særlig i protestantisk sammenheng, og vil være mest sentral i emnet. Denne tradisjonen har vist seg nyttig som en hjelp til å møte menneskers lengsel/søken etter en spiritualitet/tro og som en hjelp til eksistensiell fordypning.

Arbeids- og undervisningsformer

To samlingsbaserte studieuker, varighet fra mandag kl 12.00 til fredag kl 12.00. Studieukene arrangeres normalt ved et retreatsted/kloster e.l.

Samlingene er obligatoriske og vil inneholde felles undervisning, individuell åndelig veiledning, daglige tidebønner, gruppesamlinger og øvelser.

Studentene vil motta minst fem timer individuell åndelig veiledning i løpet av semesteret, i og/eller utenfor studieukene.

Mellom samlingene arrangeres inntil fire gruppemøter i faste grupper med et mindre antall deltakere.

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for student: ca. 300 timer. Dette dekker studieuker, felles og individuelt opplegg mellom studieukene, selvstudium av litteratur og skriving av arbeidskrav og essay til avsluttende vurdering.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å kunne levere avsluttende essay i emnet:

 • Deltagelse i minst 80 % av opplegget i studieukene, individuell åndelig veiledning og gruppemøter mellom samlingene.
 • 2 skriftlige arbeidskrav. Disse leveres i etterkant av studieukene. Det ene relateres primært til undervisning og litteratur. Det andre vil være prosessorientert, knyttet til refleksjon over egen innsikt og personlig vekst i møte med åndelig veiledningstradisjon.

Arbeidskravene skal være på 1000-1500 ord.

Ved ikke godkjent skriftlig arbeidskrav har studenten én ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet versjon.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Studenten skal skrive et essay på ca. 5000 ord (+/- 10 %) med utgangspunkt i åndelig veilednings egenart og vektlegging av erfaringer som fokus for relasjonen til Gud.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bestått/ikke bestått

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Studentene må (selv eller via arbeidsgiver) dekke kost, losji og egen-organisert reise til studieukene. Ansatte i Bjørgvin bispedømme og Bergen kirkelige fellesråd kan søke om støtte fra arbeidsgiver.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.