VUKS801 Katolsk teologi og utdanningsfilosofi

Alle versjoner:
VUKS801 (2024—2025)
VUKS801 (2023—2024)
VUKS801 (2022—2023)

Emnekode: VUKS801

Emnenavn: Katolsk teologi og utdanningsfilosofi

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Bergen

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

60 studiepoeng, gjerne fra et annet fagområde/skolerelatert fag.

Relevans i studieprogrammet

Emnet tilhører programmet videreutdanning i katolske studier, men kan også inngå som valgfritt emne i Bachelor i teologi og bachelor i praktisk teologi og ledelse.

Innledning

Emnet gir en innføring i katolsk tro og praksis, med innretting mot katolsk skole og utdanning.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte: 

Kunnskap  

Studenten 

 • har kunnskap om kjerneelementer i katolsk tro og praksis
 • har kunnskap om innholdet i sentrale kirkelige skoledokumenter og læreplaner for katolske skoler i Norge
 • har kunnskap om det kristne menneskesynet som grunnlag for katolsk skoletenkning
 • har kunnskap om katolsk ekklesiologi og Den katolske kirkes syn på forholdet mellom Kirken og verden
 • kjenner til messens struktur og sentrale kirkelige høytider
 • har kunnskap om forholdet mellom teologi og filosofi i katolsk tradisjon
 • har kjennskap til mangfoldet innenfor katolsk kirke - globalt og i norsk kontekst
 • har kunnskap om katolsk sosiallære
 • har kunnskap om katolsk etikk og moralfilosofi

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan bidra til refleksjon over katolske perspektiver på kultur og samfunn.
 • kan anvende kunnskap om katolsk syn på danning i undervisningssammenheng
 • kan diskutere forholdet mellom tro og fornuft, og formidle katolske perspektiver på dette
 • kan reflektere selvstendig over kulturmøter i skolens hverdag

Generell kompetanse 

Studenten 

 • har kunnskap om forholdet mellom teologi og utdanningsfilosofi i katolsk sammenheng
 • har innsikt i måten kirkens liturgiske liv preger katolsk skolehverdag
 • har innsikt i katolsk sosiallære og økologi
 • har kjennskap til katolsk skole som et mangfoldig fellesskap

Innhold

På verdensbasis drifter Den katolske kirke et stort antall skoler og utdanningsinstitusjoner i mange ulike land. Katolsk skolekultur er mangfoldig og bæres samtidig av et felles syn på utdanning. Gjennom følgende seks temaområder gir emnet innføring i katolsk tro og utdanningsfilosofi, med utdypning i utvalgte problemsstillinger:

A: Katolsk utdanningsfilosofi og pedagogikk

B: Teologi og kirke

C: Teologi og filosofi

D: Menneskesyn, kulturforståelse og økologi

E: Etikk og sosiallære

F: Katolsk mangfold - i Norge og verden

Katolsk skoletenkning kommer tydeligst til uttrykk i sentrale kirkelige dokumenter om utdanning (A). I disse dokumentene forutsettes det en grunntenkning om forholdet mellom Gud og mennesket og forholdet mellom Kirken og verden som basis for utdanningsfilosofien. (B, C, D). Emnet legger stor vekt på dette forholdet mellom teologi, filosofi og skoletenkning. Tolkninger og aktualiseringer av det kristne menneskesynet er også sentralt, med vekt på menneskets forvalteransvar og omsorgen for de fattige og utstøtte (D og E). Emnet gir dertil innblikk i Den katolske kirke som globalt og flerkulturelt fellesskap, og hvordan dette mangfoldet gjenfinnes i den katolske skolevirkeligheten, også i norsk kontekst.

Arbeids- og undervisningsformer

Samlingsbaserte forelesninger supplert med nettleksjoner, seminar og gruppearbeid. Individuelle innleveringer til emnets ulike temaområder, med tilbakemelding fra faglærer. Muntlig eksamen gjennomføres digitalt.

Arbeidsomfang

350-450

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet

 • 6 individuelle, skriftlige innleveringer på ca. 500 ord, oppgitt tema.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Semesteroppgave, selvvalgt tema, ca. 3000 ord.
 • Justerende digital muntlig eksamen, der karakter fra semesteroppgave normalt justeres inntil én karakter opp eller ned.

Tillatte hjelpemidler

Semesteroppgave: Alle

Muntlig eksamen: Ingen

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der A til E er bestått og F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Nordiske språk. (Andre språk etter søknad.)

Praksis

Nei

Evaluering av emnet

 Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Studentene må selv ha tilgang til tilfredsstillende datautstyr og programvare for gjennomføring av muntlig eksamen. Dette inkluderer kamera og mikrofon, samt stabil nettforbindelse med god kapasitet.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.