VULUB801-UD Ledelse av utviklingsarbeid i barnehagen

Alle versjoner:
VULUB801-UD (2024—2025)
VULUB801-UD (2023—2024)

Emnekode: VULUB801-UD

Emnenavn: Ledelse av utviklingsarbeid i barnehagen

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Ukjent

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 30 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Barnehagelærerutdanning

Innledning

Både barnehageloven og rammeplan legger ekstra vekt på at barnehagene skal sikre at alle barn har et godt og likeverdig tilbud av høy kvalitet.

 

Utviklingsarbeid vil være en god metode for å møte samfunnets krav og gjøre endringer til barnas beste.

 

I arbeid med utviklingsprosesser i egen barnehage, må en ha inngående kunnskap om metoder, organisasjonskultur og ledelse. Dette studiet vil gi barnehagelærere gode redskap til å drive og motivere for utviklingsarbeid i barnehagen.

 

Studiet er tverrfaglig og består av pedagogikk (20 stp), samfunnsfag (5 stp) og RLE (5 stp).

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om endringsprosesser og utviklingsarbeid som metode
 • har kunnskap om ledelse, makt, verdier og organisasjonsutvikling
 • har kunnskap om kvalitetsbegrepet og samfunnets krav

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan identifisere barnehagens nåværende praksis opp mot ønsket praksis
 • kan lede, gjennomføre og evaluere et utviklingsarbeid
 • kan motivere og involvere ansatte og ta i bruk egnede metoder

 

Generell kompetanse

Studenten

 • har bevissthet om barnehagelærerrollen i et utviklings- og endringsperspektiv
 • har forståelse for hvilke påvirkning en har på organisasjonskulturen, som kan fremme barns utvikling og læring i barnehagen.

Innhold

Dette studiet gir bred kunnskap om ledelse av utviklings- og endringsprosesser i barnehagen. Studiet vil inneholde følgende hovedemner:

 • Utviklingsarbeid som metode
 • Teamarbeid og barnehagen som lærende organisasjon
 • Kollektiv kapasitet og organisasjonsutvikling
 • Ledelse av endringsprosesser
 • Motivasjonsteorier
 • Kommunikasjonsprosesser, makt og verdier
 • Samfunnets forventninger til kvalitet og endring i barnehagen

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er nett- og samlingsbasert, med to nettdager og to samlinger på høsten og tre nettdager og tre samlinger på våren. Samlingene vil vare over to dager.

 

Emnet vil legge vekt på studentaktive læringsformer og ha en blanding av forelesninger, seminarer og gruppearbeid.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

 

a) En prosjektskisse med kartlegging av situasjonen i egen barnehage

b) Loggføring av prosesser

c) Muntlig presentasjon knyttet til utviklingsarbeidet

 

Ved ikke godkjent arbeidskrav har studenten én ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet arbeidskrav.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Individuell skriftlig rapport om utviklingsarbeid i egen organisasjon.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Rapporten vurderes med gradert karakter fra A til E for bestått, og F for ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Eksamensspråk

Norsk

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.