VUNO1AG5 Norsk 1, 5.-10. modul 1

Alle versjoner:
VUNO1AG5 (2023—2024)
VUNO1AG5 (2022—2023)
VUNO1AG5 (2021—2022)
VUNO1AG5 (2020—2021)
VUNO1AG5 (2019—2020)
VUNO1AG5 (2018—2019)
VUNO1AG5 (2017—2018)

Emnekode: VUNO1AG5

Emnenavn: Norsk 1, 5.-10. modul 1

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2023–2024

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Opptak til grunnskolelærerutdanning 5-10 eller bachelorgrad fra høyere utdanning.

Relevans i studieprogrammet

Norsk 1, 5.-10. trinn, modul 1 er et valgfritt fag i grunnskolelærerutdanningen 5.-10.trinn. Studiet utgjør, sammen med Norsk 1, 5.-10. trinn, modul 2 og Norsk 2, 5.-10. et årsstudium i norsk. Studiet kan tas som videreutdanning.

Innledning

Studiet skal forberede studentene på å undervise i norsk på 5. -10. trinn i grunnskolen. Dette krever både faglig og fagdidaktisk innsikt. Dette emnet legger vekt på å gi en grundig innføring i litteratur og litteraturdidaktikk. I tillegg vektlegges studentenes utvikling av egne språkferdigheter, egen tekstkompetanse og formidlingsevne.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om samisk litteratur og kultur
 •  har kunnskap om hva som kjennetegner muntlige, skriftlige og multimodale tekster, på nynorsk og bokmål, i ulike sjangre og medier
 • har kunnskap om et utvalg skjønnlitterære tekster i ulike sjangre og medier, for barn, unge og voksne

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke kunnskap om litteratur og språk i faglig arbeid med munnlege, skriftlige og multimodale tekster
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere elev- og klassesamtaler
 • kan legge til rette for at elever på mellom- og ungdomstrinnet får lese og skrive sak- og fiksjonstekster for ulike formål og i ulike sjangrer og medium
 • kan vurdere ulike norskfaglege læremiddel, digitale og andre
 • mestrer skriftlig nynorsk og bokmål og kan undervise elever i begge målformer

Generell kompetanse

Studenten

 • kan legge til rette for at elevene videreutvikler grunnleggende språkferdigheter og blir tekstkyndige språkbrukere som kan delta aktivt i klasserommet og på andre sosiale arenaer
 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over norskundervisning i sentrale emner og gjøre greie for elev- og trinntilpassede fagdidaktiske valg
 • kan vurdere egen praksis med gjeldende læreplaner, fagkunnskap og fagdidaktisk innsikt som grunnlag

Innhold

Emnet vil gi en innføring i:

 • litteraturteori: analyse og tolkning av skjønnlitteratur og sakprosa.
 • litteraturdidaktikk, med vekt på
  • lesemotivasjon og leselyst.
  • å utøve og utvikle litterær kompetanse.
  • litteratur, verdier og etikk.
  • kulturmøte i tekster.
  • adaptasjon.
  • læreren som leser.
 • barne- og ungdomslitteratur.

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet har tre obligatoriske heldagssamlinger à to dager. Disse består av forelesninger og seminar. I tillegg til selvstudier skal studentene samarbeide om arbeidskrav via nett utenom samlingene.

Arbeidsomfang

400 - 450 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

 • Delta på heldagssamlingene
 • Holde et seminarinnlegg
 • Delta i to nettsamtaler
 • Levere refleksjonsnotat fra nettsamtalene
 • Skrive en fagtekst på nynorsk og revidere teksten på bakgrunn av respons fra faglærer

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i undervisningsplanen for emnet ved studiestart. Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent eller ikke godkjent og teller ikke ved fastsettelse av endelig karakter for studiet. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. Det vises ellers til "Forskrift om studier ved NLA Høgskolen".

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Hjemmeeksamen, fire dager. En fagtekst på 3000 ord + /- 10 %. Målform er nynorsk.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Eksamensspråk

Nynorsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.