3JO214 Journalistikk 4: fordypning

Alle versjoner:
3JO214 (2024—2025)
3JO214 (2023—2024)

Emnekode: 3JO214

Emnenavn: Journalistikk 4: fordypning

Undervisningssemester: Vår

Steder: Kristiansand

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 20 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Studenten må ha gjennomført og bestått 3JO113 Journalistikk 3.

Relevans i studieprogrammet

Inngår i bachelorstudiet i journalistikk.

Emnet er i hovedsak praktisk og yrkesrettet. Det er en forutsetning å gjennomføre emnet for å gå videre til emnet 3JO22O - Ekstern journalistisk praksis.

Innledning

Studenten utvikler sin journalistiske kompetanse med mål om å lage tilnærmet profesjonelt journalistisk innhold og presentasjon. I dette emnet legges det vekt på innovasjon, dybde, kompleksitet, kvalitet og gode tekniske ferdigheter.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om retorikk og analyse av medietekster
 • har grunnleggende kunnskap om innovasjon i mediebransjen

Ferdigheter

Studenten

 • kan lage journalistiske produksjoner av tilnæmet profesjonell kvalitet
 • har grunnleggende ferdigheter innen reportasjejournalistikk
 • kan anvende et bredt utvalg journalistiske metoder for å hente informasjon til saker
 • kan analysere medietekster
 • kan utvikle et mediekonsept

Generell kompetanse

Studenten

 • kan tenke kritisk og innovativt om journalistikk

Innhold

Emnet består av to deler: 

 • Praktisk produksjon på ulike medieplattformer (70%) 
 • Innovasjon (30%) 

1. Journalistisk fordypning

Studenten skal fordype seg i journalistikkens sjangre og ulike plattformer og produksjonsformers egenart. Reportasjejournalistikk vektlegges. Fordypningen gir trening i hele arbeidsprosessen: planlegge, produsere og presentere større saker for ulike medieplattformer. Studenten jobber med å videreutvikle sitt journalistiske fortellerspråk og lærer å se kritisk på språk gjennom analyse av medietekster.

2. Innovasjon 

Studenten skal lage et konsept for en valgt medieplattform og gjennomføre en pilot av konseptet, der innholdet produseres én gang, eller viser hvordan det kan produseres. Konseptet kan for eksempel være en føljetong, et program for radio eller tv, en nettside eller magasin. 

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen i emnet blir gitt i plenumsforelesninger, gruppearbeid og redaksjonsarbeid. All undervisning er obligatorisk.

Arbeidsomfang

Om lag 550 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen gitte frister for å ta eksamen i emnet:

 • All undervisning og praksis i emnet er obligatorisk. Det forutsettes at studentene er til stede minst 80 prosent av tiden. Oppmøtet knyttes til hver av de to delene i emnet.

Del 1:

 • Analyseoppgave innenfor reportasjesjangeren (1000 ord)
 • Et gitt antall journalistiske saker. Se spesifikasjon i undervisningsplan/manual.

Del 2:

 • Konseptbeskrivelse (cirka 400 ord)

Arbeidskravene er beskrevet i manual.

Ved ikke godkjent på skriftlige arbeidskrav og fremføringer gis det ett nytt forsøk samme semester.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Vurderingen i emnet er todelt og har følgende vekting:

Del 1: arbeidsprøver fra praksis med refleksjonsoppgave (teller 70 prosent)

Del 2: presentasjon av konsept - muntlig (10 minutter) og innlevering av pilot (teller 30 prosent)

Se manual for mer informasjon.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan leveres på engelsk etter søknad.

Progresjonskrav

Studenten må bestå 3JO214 for å ta emnet 3JO220 Ekstern journalistisk praksis.

Praksis

Intern praksis (cirka fire uker) som beskrives i egen turnus.

Studiepoengreduksjon

3JO214A og 3JO214B overlapper 20 stp, 3JO219A overlapper 10 stp, 3JO219B overlapper 10 stp, 3JO206 overlapper 10 stp.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.