3KL110N Kristent livssyn og naturvitenskap i apologetisk perspektiv

Alle versjoner:
3KL110N (2024—2025)
3KL110N (2023—2024)
3KL110N (2022—2023)

Emnekode: 3KL110N

Emnenavn: Kristent livssyn og naturvitenskap i apologetisk perspektiv

Undervisningssemester: Høst

Steder: Kristiansand, Nettbasert

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

John Lennox, Har vitenskapen begravd Gud? (Oslo: Veritas Forlag, 2018) eller tilsvarende.

Relevans i studieprogrammet

Valgfritt relevant emne i Bachelor i Praktisk teologi og ledelse

Innledning

Emnet gir en introduksjon til aktuell debatt om kristen tro og naturvitenskap, både generell samfunnsdebatt og intern kristen debatt. Her introduseres diskusjonen mellom ulike livssyn (spesielt naturalisme og kristen teisme) og mellom ulike kristne apologetiske tilnærminger. Videre gis et faglig og pedagogisk grunnlag for å kunne formidle og undervise om disse debattene på ulike arenaer.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kjennskap til aktuell samfunnsdebatt og aktuell kristen debatt om kristen tro og naturvitenskap
 • har grunnleggende kunnskap om ulike apologetiske tilnærminger i møte med naturvitenskap
 • har grunnleggende forståelse av aktuelle pedagogiske utfordringer for formidling av kristent livssynsperspektiv i forhold til naturvitenskap på ulike arenaer

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere selvstendig over aktuell samfunnsdebatt og kristen debatt om kristen tro og naturvitenskap
 • kan gjøre rede for sentrale posisjoner og tilnærminger til naturvitenskap innenfor et kristent livssynsperspektiv
 • kan formidle på selvvalgt arena om kristent livssynsperspektiv i forhold til naturvitenskap

Generell kompetanse

Studenten

 • kan møte aktuell samfunnsdebatt og kristen debatt om naturvitenskap og kristen tro med respekt og integritet
 • kan planlegge og gjennomføre relevant formidlingsopplegg

Innhold

3KL110N-1: Kristent livssyn og naturvitenskap i aktuell samfunnsdebatt

Denne delen løfter frem aktuell samfunnsdebatt om forholdet mellom kristen tro og naturvitenskap, med vekt på diskusjonen mellom ulike livssynsperspektiv.

3KL110N-2: Kristent livssyn og naturvitenskap: Historiske, teologiske og aktuelle perspektiver

Denne delen tar opp historiske, teologiske og aktuelle perspektiver i diskusjonen om forholdet mellom kristen tro og naturvitenskap. Her introduseres intern kristen debatt, med særlig vekt på aktuell diskusjon blant evangelikale bidragsytere.

3KL110N-3: Kristent livssyn og naturvitenskap som apologetisk tema på ulike formidlingsarenaer

Denne delen utforsker pedagogiske utfordringer og muligheter for formidlingen av kristen tro og naturvitenskap som apologetisk tema på ulike arenaer. Dette inkluderer forkynnelse og trosopplæring på menighetsarenaen, undervisning på kristne og allmenne skolearenaer, samt samtale og debatt på ulike digitale arenaer.

Arbeids- og undervisningsformer

3KL110N tilbys som rent nettemne. Følgende elementer inngår:

 • Undervisningen er basert på cirka ti nettleksjoner med undervisningsvideoer, aktuelle medietekster og supplerende digitale læringsressurser. Studenten arbeider selvstendig med dette stoffet. Pensum (litteratur og faglige ressurser) er valgt med tanke på vektleggingen av studentaktive læringsformer.
 • En flervalgsoppgave som tar utgangspunkt i nettleksjonene må være bestått før studenten kan melde seg opp til eksamen.
 • Studenten arbeider med refleksjonsnotat over en aktuell debatt, samt et valgfritt formidlingsopplegg med veiledning.
 • Ved tilstrekkelig interesse blant studentene tilbys seminarer i form av digitale samlinger.

Arbeidsomfang

Cirka 250 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

 • En flervalgsoppgave som tar utgangspunkt i nettleksjonene. Alle deler av flervalgsoppgaven må være bestått før studenten kan meldes opp til eksamen. Hver enkelt del må være bestått før man få tilgang til neste del. Ved ikke bestått, vil man få anledning til å levere på nytt først etter to dager.
 • Godkjent prosjektbeskrivelse for formidlingsopplegg.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Vurderingen i emnet har følgende vekting:

a) Refleksjonsnotat over aktuell debatt på 1000 ord. (40 prosent)

b) Formidlingsprosjekt for selvvalgt arena (60 prosent). Dette kan leveres som lyd- eller videofil, som presentasjon på nett, eller som skriftlig oppgave (tilsvarende 2000 ord).

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Innleveringsoppgavene vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle

Eksamensspråk

Eksamener kan besvares på norsk, andre skandinaviske språk eller engelsk.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot 3KL110 Kristent livssyn og naturvitenskap i apologetisk perspektiv (10 studiepoeng).

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste