3KL112N Den apologetiske arven etter C.S. Lewis, F.A. Schaeffer og J.R.W. Stott – med studietur til England

Alle versjoner:
3KL112N (2024—2025)

Emnekode: 3KL112N

Emnenavn: Den apologetiske arven etter C.S. Lewis, F.A. Schaeffer og J.R.W. Stott – med studietur til England

Undervisningssemester: Høst

Steder: Nettbasert

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse

Relevans i studieprogrammet

Relevant valgemne i:

Bachelor og profesjonsstudium i teologi

Bachelor i praktisk teologi og ledelse

Innledning

Dette emnet bidrar til å danne og utruste kristne til å formidle kristen tro som troverdig og relevant i et livssynsåpent samfunn, gjennom å studere arven etter de tre kjente apologetene C.S. Lewis, Francis Schaeffer og John Stott på studietur til stedene som forvalter denne arven i England.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har grunnleggende kunnskap om kristen apologetikk
 • har kunnskap om den apologetiske arven fra C.S. Lewis, F.A. Schaeffer og J.R.W. Stott og hvordan denne forvaltes i vår tid gjennom sentrale apologetiske miljøer i England

Ferdigheter

Studenten

 • kan formidle kristen tro som troverdig og relevant i møte med dagens samfunn
 • kan gjøre rede for og sammenligne C.S. Lewis, F.A. Schaeffer og J.R.W. Stott sine bidrag til apologetikk i vår tid

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over aktuelle apologetiske utfordringer med utgangspunkt i ulike protestantiske tradisjoner

Innhold

Emnet har tre hoveddeler:

 • C.S Lewis: Fornuft og fantasi
  Dette delemnet gir en introduksjon til arven fra C. S. Lewis (1898-1963) som apologet, og hvordan denne arven forvaltes av Oxford Centre for Christian Apologetics.
 • Francis Schaeffer: Ærlige svar på ærlige spørsmål
  Dette delemnet gir en introduksjon til arven fra Francis Schaeffer (1911-1984) som apologet, og hvordan denne arven forvaltes av L’Abri Fellowship.
 • John Stott: Dobbel lytting
  Dette delemnet gir en introduksjon til arven fra John R. W. Stott (1921-2011) som apologet, og hvordan denne arven forvaltes av All Souls Church (Langham Place) i London og London Institute for Contemporary Christianity.

Arbeids- og undervisningsformer

Sentralt i emnet står en 7-10 dagers studietur til England, sammen med studenter som tar emnet 3KL101 Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk: Innføring ved NLA Høgskolen. Studieturen består av besøk til sentrale apologetiske miljøer og inneholder undervisning, samtaler og diskusjoner, samt ekskursjoner og sosialpedagogiske arrangement. I løpet av turen føres loggbok som blir en vesentlig ressurs for den avsluttende innleveringsoppgaven. Studieturen rammes inn av to obligatoriske digitale samlinger à 4 timer, med henholdsvis innføring til studieturen og erfaringsdeling / refleksjon etter studieturen. Studentenes selvstendige arbeid med refleksjonsnotatet støttes av digitale læringsressurser med innføring i emnets litteratur og faglige ressurser.

Arbeidsomfang

Ca. 250 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

 • Deltagelse på digital innføringssamling i forkant av studieturen
 • Deltagelse på 7-10 dagers studietur til England
 • Deltagelse på digital samling i etterkant av studieturen, med fokus på erfaringsdeling og faglige refleksjoner
 • Loggbok fra studieturen med et omfang på 800-1200 ord.

Arbeidskrav 1, 2 og 3 krever minst 80 prosent deltagelse. Deltagelse på studieturen er altså nødvendig for å kunne gjennomføre emnet.

Ved ikke godkjent på arbeidskrav 4 har studenten én ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet loggbok.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ ikke godkjent

Avsluttende vurdering

3KL112N har følgende avsluttende vurdering:

Skriftlig oppgave med et omfang på 1500 ord (pluss/minus 15 prosent). Oppgaven er nært knyttet til studieturen og studentenes faglige og personlige refleksjon knyttet til denne.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bestått/ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle

Eksamensspråk

Norsk. Annet språk kan søkes om.

Studiepoengreduksjon

3KL112N Den apologetiske arven etter C.S. Lewis, F.A. Schaeffer og J.R.W. Stott – med studietur til England overlapper 10 studiepoeng med 3KL101 Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk: Innføring.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Studenten må dekke kostnader for reise og opphold på studieturen til England.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste