4GL1ENG801 Engelsk 1 1-7 modul 1, Litteratur, språk og didaktikk

Alle versjoner:
4GL1ENG801 (2024—2025)
4GL1ENG801 (2023—2024)

Emnekode: 4GL1ENG801

Emnenavn: Engelsk 1 1-7 modul 1, Litteratur, språk og didaktikk

Undervisningssemester: Høst

Steder: Nettbasert, Oslo

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i studieprogrammet Engelsk 1.

Innledning

Videreutdanningen er åpen for alle med generell studiekompetanse. Det er en fordel med undervisningserfaring. Beskrivelsen av videreutdanning Engelsk 1, 1-7 bygger på nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 og rammeverket «Røtter og vinger» som er et grunnlagsdokument for NLAs grunnskolelærerutdanning.

Faget engelsk i grunnskolelærerutdanningen er et viktig redskaps- og dannelsesfag for mellommenneskelig forståelse i en stadig mer global verden, en verden som også gjenspeiles i de norske klasserom.

Kommunikasjon, toleranse og interkulturell forståelse forutsetter språklige ferdigheter og kjennskap til litteratur og kultur. Språk skal kunne fremme dialog, gi mulighet for nytenkning og legge til rette for kritisk refleksjon. Engelskfaget har en viktig rolle som brobygger i et mangfoldig og multikulturelt klasserom og skal bidra til økt tverrfaglighet med vekt på demokratisk forståelse og livsmestring. Relevant forskning og gjeldende læreplan er viktige styringsdokument i planlegging, undervisning og vurdering.

Videreutdanning i Engelsk 1 1-7 består av to moduler på 15 studiepoeng hver. Språk, litteratur og kultur vektlegges i både modul 1 og 2. Begge moduler har et didaktisk fokus.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om viktige språklæringsteorier og metoder for hvordan barn lærer språk, med fokus på begynneropplæring
 • kjenner til vesentlige forskjeller mellom engelsk og norsk i språkopplæringen når det gjelder uttale, skrivemåte og setningsstruktur • har kunnskap om ordinnlæring og språklige strukturer i engelsk fra lyd til tekstnivå
 • kjenner til relevant forsknings- og utviklingsarbeid i engelsk språkkunnskap
 • har kunnskap om begynneropplæring gjennom bruk av fortellinger og enkle tekster
 • kjenner til flerspråklighet som en ressurs i kultur og litteratur
 • kjenner til sanger, rim, litteratur og andre kulturelle uttrykk som kan brukes i undervisningen
 • har kunnskap om gjeldende læreplan, nasjonale prøver og pedagogiske læremidler i faget

Ferdigheter

Studenten:

 • kan bruke engelsk sikkert og selvstendig og være en god rollemodell for elevene
 • kan bruke ulike typer vurdering for å veilede elever i engelskopplæringen
 • kan bruke et grunnleggende oppsett for akademisk skriving i tekster om kultur, litteratur og didaktikk
 • kan skriftlig og muntlig analysere og diskutere et utvalg av skjønn- og faglitteratur
 • kan innhente og tilrettelegge informasjon om samfunnsspørsmål til bruk i undervisningen

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan utvikle egen kulturell, litterær, språklig og didaktisk kompetanse
 • kan formidle relevant fagstoff og bruke et engelsk språk tilpasset elever på trinn 1-7
 • kan reflektere over og møte etiske utfordringer i skolehverdagen med fokus på barn og unges personlige vekst
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge elevers læring og utvikling i engelskfaget

Innhold

I Engelsk litteratur, språk og didaktikk 1 vil studentene tilegne seg grunnleggende kunnskap om hvordan barn lærer språk, med hovedfokus på trinn 1-7. Studentene skal kunne være språkmodeller i klasserommet og kunne legge til rette for både muntlige og skriftlige undervisningsopplegg tilpasset ulike elevgrupper. Emnet legger vekt på tekster og litteratur for elever på barnetrinnet.

Arbeids- og undervisningsformer

All undervisning i emnet foregår på engelsk.

Videreutdanningen er kombinert nett- og samlingsbasert. Det er tre fysiske samlinger over to dager, til sammen seks dager, per semester. Den øvrige undervisningen er nett- og oppgavebasert.

Det vil være forelesninger, gruppearbeid, individuelt arbeid, prosjektarbeid og presentasjoner. Samhandling og dialog studentene imellom, og mellom faglærere og studenter, er en forutsetning for læring og opparbeidelse av didaktisk kompetanse og språkøvelse i faget. All undervisning foregår på engelsk.

Studiet krever en god del selvstendig arbeid. Undervisningstimene vil i hovedsak formidle tema fra litteraturlisten, men også annen relevant kunnskap.

Arbeidsomfang

400 timer.

Arbeidskrav

Alle arbeidskrav gjennomføres på engelsk, og minst to av dem skal ha en didaktisk tilknytning.

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at studenten kan fremstille seg til eksamen i emnet:

 • To skriftlige oppgaver
 • Ett muntlig fremlegg (for eksempel vlog/videofil)

Det er krav om minst 70 % deltakelse på den samlingsbaserte undervisningen.

Det vil bli gitt nærmere informasjon om arbeidskravene ved oppstart.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Skriftlig skoleeksamen: 6 timer.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt gradert karakter fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Ingen

Eksamensspråk

Engelsk

Studiepoengreduksjon

Emnet overlapper 7,5 studiepoeng mot 4MGL1ENG101 Engelsk språkkunnskap og didaktikk og 7,5 studiepoeng mot 4MGL1ENG102 Engelsk litteratur, kulturkunnskap og didaktikk.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.