4GL1ENG802 Engelsk 1 1-7 modul 2, Kulturkunnskap, litteratur, språk og didaktikk

Alle versjoner:
4GL1ENG802 (2024—2025)
4GL1ENG802 (2023—2024)

Emnekode: 4GL1ENG802

Emnenavn: Engelsk 1 1-7 modul 2, Kulturkunnskap, litteratur, språk og didaktikk

Undervisningssemester: Vår

Steder: Nettbasert, Oslo

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

4GL1ENG801 må være bestått før en kan ta dette emnet.

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i studieprogrammet Engelsk 1.

Innledning

Faget engelsk i grunnskolelærerutdanningen er et viktig redskaps- og dannelsesfag for mellommenneskelig forståelse i en stadig mer global verden, en verden som også gjenspeiles i de norske klasserommene. Kommunikasjon, toleranse og interkulturell forståelse forutsetter språklige ferdigheter og kjennskap til litteratur og kultur. Språk skal kunne fremme dialog, gi mulighet for nytenkning og legge til rette for kritisk refleksjon. Engelskfaget har en viktig rolle som brobygger i et mangfoldig og multikulturelt klasserom og skal bidra til økt tverrfaglighet med vekt på demokratisk forståelse og livsmestring. Relevant forskning og gjeldende læreplan er viktige styringsdokument i planlegging, undervisning og vurdering.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:KunnskapStudenten:

 • kjenner til flerspråklighet som en ressurs i kultur og litteratur
 • kjenner til sanger, rim, litteratur og andre kulturelle uttrykk som kan brukes i undervisningen
 • kjenner til vesentlige forskjeller mellom engelsk og norsk i språkopplæringen når det gjelder uttale, skrivemåte og setningsstruktur
 • har kunnskap om og kan anvende gjeldende læreplan og pedagogiske læremidler i faget
 • kjenner til relevant forsknings- og utviklingsarbeid med vekt på litteratur, kultur og språkkunnskap

Ferdigheter

Studenten:

 • kan planlegge og bruke varierte og differensierte læringsarenaer i kultur, litteratur og språk, inkludert digitale, for å fremme læring og utvikling av de grunnleggende ferdighetene
 • kan skriftlig og muntlig analysere og diskutere et utvalg av skjønnog faglitteratur
 • kan innhente og tilrettelegge informasjon om samfunnsspørsmål til bruk i undervisningen
 • kan oppdage språkvansker, herunder lese- og skrivevansker, og legge til rette for tilpasset opplæring
 • kan bruke ulike typer vurdering for å veilede elever engelskopplæringen

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan videreutvikle egen kulturell, litterær, språklig og didaktisk kompetanse
 • kan utveksle synspunkt over læring og praksis i et faglig felleskap og bidra til utvikling
 • kan reflektere over og møte etiske utfordringer i skolehverdagen med fokus på barn og unges personlige vekst
 • kan arbeide selvstendig og i et profesjonsfellesskap for å fremme elevers læring og utvikling i engelskfaget

Innhold

I Engelsk 1, modul 2 kulturkunnskap, litteratur, språk og didaktikk vil studentene tilegne seg videre kunnskap om litteraturens, kulturens og språkets rolle i den engelskspråklige verden, og kjennskap til aktuelle og sentrale samfunnsforhold i noen engelskspråklige land. Etter å ha fullført modulen skal studentene kunne tilpasse og tilrettelegge et utvalg av engelsk barnelitteratur i undervisningen, både skriftlig og muntlig.

I videreutdanningen inngår en 5 dagers tur til Det norske studiesenteret i York, i vårsemesteret. Turen tilbys som en del av undervisningen i emnet. Oppholdet i York gir en unik mulighet for både språkøving og kulturinnsikt. Nærmere informasjon blir gitt etter studiestart.

Arbeids- og undervisningsformer

All undervisning i emnet foregår på engelsk.

Videreutdanningen er kombinert nett- og samlingsbasert. Det er tre fysiske samlinger over to dager, til sammen seks dager, per semester. Den øvrige undervisningen er nett- og oppgavebasert.

Det vil være forelesninger, gruppearbeid, individuelt arbeid, prosjektarbeid og presentasjoner. Samhandling og dialog studentene imellom, og mellom faglærere og studenter, er en forutsetning for læring og opparbeidelse av didaktisk kompetanse og språkøvelse i faget. All undervisning foregår på engelsk. Studiet krever en god del selvstendig arbeid. Det forventes at studentene deltar aktivt og bidrar til et godt læringsmiljø.

Undervisningstimene vil i hovedsak formidle tema fra litteraturlisten, men også annen relevant kunnskap.

Arbeidsomfang

400 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at studenten kan fremstille seg til eksamen i emnet:

 • En skriftlig oppgave
 • To muntlige fremlegg (for eksempel vlog/videofil)

Det er krav om minst 70 % deltakelse på undervisning. Alle arbeidskrav gjennomføres på engelsk, og minst to av dem skal ha en didaktisk tilknytning. Semesterplanen vil gi nærmere informasjon om arbeidskravene ved oppstart.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Muntlig eksamen 30 minutter.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt gradert karakter fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Ingen

Eksamensspråk

Engelsk

Studiepoengreduksjon

Emnet overlapper 7,5 studiepoeng mot 4MGL1ENG101 Engelsk språkkunnskap og didaktikk og 7,5 studiepoeng studiepoeng mot 4MGL1ENG102 Engelsk litteratur, kulturkunnskap og didaktikk.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.