4MAB200 Musikalsk arbeid med barn

Alle versjoner:
4MAB200 (2024—2025)
4MAB200 (2023—2024)
4MAB200 (2022—2023)

Emnekode: 4MAB200

Emnenavn: Musikalsk arbeid med barn

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til ett av studieprogrammene:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i:

 • bachelor i musikk, menighet og ledelse
 • bachelor i utøvende rytmisk musikk (valgemne)

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har grunnleggende kunnskap om barns musikalske utvikling og barnestemmen
 • har kunnskap om musikalsk ledelse og arbeidsmetoder rettet mot barn
 • har kunnskap om hvordan ulik musikkaktivitet kan inngå i kirkens trosopplæringstilbud og styrke det kristne fellesskapet
 • har tilegnet seg repertoarkunnskap innen et bredt sjangerutvalg

Ferdigheter

Studenten:

 • kan planlegge, gjennomføre og lede musikkaktivitet med barn der både sang, spill, lek og bevegelse inngår
 • har praktiske ferdigheter innen sang, rytmikk og spill på instrumenter og kan anvende dette metodisk inn mot barn i ulike aldre
 • kan bruke sin faglighet til improvisasjon i musikalsk lek og stimulere barn til å utforske og uttrykke seg gjennom musikk og bevegelse

Generell kompetanse

Studenten:

 • har utviklet sine faglige og didaktiske forutsetninger rettet mot musikkarbeid med barn innen kirke og menighet
 • kan reflektere over sin egen rolle som tilrettelegger av musikalsk aktivitet inn mot ulike barnegrupper
 • kan anvende musikk for å styrke barns musikalske og sosiale utvikling samt deres kristne tro

Innhold

Emnet fokuserer på hvordan du som menighetsmusiker kan trekke inn musikk på ulike arenaer som inkluderer barn i kirke og menighet. Det vil gi deg kunnskap om barns musikalske utvikling, og nødvendige forutsetninger for å lede ulike typer musikkarbeid med barn som omfatter både sang, spill, lek og bevegelse.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet organiseres som ukentlige fellestimer med forelesninger, workshops, seminarer og veiledning. Det utøvende og praktiske vil vektlegges gjennom ferdighetstrening i og utenom undervisning.

Arbeidsomfang

125-150 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at en kan gå opp til eksamen:

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte
 • To innstuderingsoppgaver gitt underveis av faglærer.
 • Skriftlig, individuell oppgave basert på observasjon og teori. Omfang: 1500 ord + /- 10%.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Praktisk eksamen, varighet 15 minutter pr. kandidat.

 • Metodisk instruksjon av medstudenter som skal være en tenkt barnegruppe. Oppgaven kan omfatte sang, samspill og rytmikk. Det gis 24 timers forberedelse.
 • Studentene deltar under hele gjennomføringen av eksamen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Praktisk eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der A til E er bestått og F er ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei