4MGL1DIP Drama i praksis GLU 1-7

Alle versjoner:
4MGL1DIP (2024—2025)
4MGL1DIP (2023—2024)
4MGL1DIP (2022—2023)
4MGL1DIP (2021—2022)
4MGL1DIP (2020—2021)
4MGL1DIP (2019—2020)
4MGL1DIP (2018—2019)

Emnekode: 4MGL1DIP

Emnenavn: Drama i praksis GLU 1-7

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 0 poeng

Enkeltemne: Nei

Innledning

Ved NLA Høgskolen går kurset Drama i praksis inn som en obligatorisk del av praksisplanen i grunnskolelærerutdanningene. Studentene vil ved endt utdanning ha gjennomført et kurs i drama med et omfang på 51 timer fordelt på 18 timer på de to første studieårene, og 15 timer i tredje studieår. Hvert av årene godkjennes for seg, og bestått kurs føres på vitnemålet.

Læringsutbytte

GLU1: Lærerrollen og fortelleren 18 timer,

Undervisningen blir samlet for 1-7 og 5-10

Studenten skal kunne (høst):

 • Klasseledelse (9 timer)
 • Være en god formidler (uttrykksevne, variasjon, undervisningens dramaturgi)
 • Beherske dramaøvelser som aktør og leder (bli-kjent, oppvarming, fokus, energi o.l.)
 • Fremvise et tydelig Kroppsspråk i praksis (improvisasjon, statusspill, relasjon lærer-elev, tolking av kroppsspråk, bevissthet eget kroppsspråk)
 • Mestre grunnleggende stemmetrening (stemmeøvelser, stemmebruk i læringssituasjoner, stemmebruk for relasjonsbygging, uttrykk, styrke, klang, pust, å ta vare på stemmen)
 • Bevisst bruk av undervisningsrommet (teknikker, improvisasjon, bygging av rom, fiktive rom)
 • Trekke paralleller mellom dramafaget og livsmestring i skolen.

Studenten skal kunne (vår):

 • Fortellerrollen (9 timer)
 • Uttrykke seg muntlig, forstå og benytte seg av fortellingens oppbygging og grunnelementer
 • Formidle fagstoff gjennom fortelling
 • Ha innsikt i kulturbærende fortellinger, samiske fortellinger, narrativ identitet
 • Delta aktivt gjennom veiledning, fremføringer og tilbakemeldinger av egne fortellinger
 • Utføre praksisfortellinger: scener fra klasserommet: arbeid med etiske problemstillinger i det psykososiale klassemiljøet. Metode: forumspill

GLU 2: Motiverende introduksjon 18 timer

Denne modulen blir delt i 1-7 og 5-10. Modulen vil ha en tverrfaglig profil og fokuserer på varierte undervisningsformer og tilpasset opplæring.

Studenten skal kunne:

 • Skape motiverende introduksjoner
 • Utvise forståelse og ferdigheter innen dramatiske virkemidler, grunnelementer i drama (fabel, rom tid og figur), motivasjon, estetiske læreprosesser, improvisasjon
 • Mestre læringsmetoden Lærer -i- rolle: eks politiker, historisk figur, en forsker, en oppfinner, et tidsvitne, fiktiv figur eller biografisk.
 • Fullføre sitt praktiske arbeide med å skape egne motiverende introduksjoner (praksisoppgave) i grupper under veiledning og gjennomføring i praksisklassen

GLU 3: Dramaforløp 15 timer

Denne modulen blir delt i 1-7 og 5-10. Modulen vil ha en tverrfaglig profil og fokuserer på innhold og form tilpasset ulike aldersgrupper.

Studenten skal kunne

 • Erfare og analysere dramaforløp
 • Aktuelle emner for dramaforløp kan være mobbing, klassemiljø, samisk kultur, immigrasjon, bærekraftig utvikling, nettvett, det psykososiale klassemiljø, begynneropplæring mm.
 • Planlegge prosessdrama m/veiledning av grupper
 • Dramaforløp- en forskningsbasert praksis
 • Teori: dramapedagogiske metoder
 • Observere og delta i dramaforløp for grunnskolen
 • Arbeid i praksisgruppene med egne forløp, presentasjon av ideer, veiledning
 • Motta og gjenspeile veiledning i gjennomføring av egne dramaforløp,
 • Hver praksisgruppe får 20 minutters gruppeveiledning

Innhold

Å utdanne seg til lærer handler blant annet om å bli kjent med og utvikle seg selv og de ressurser en besitter. Gjennom faget Drama i praksis vil studentene utvikle kunnskap og ferdigheter innen formidling, kreativitet og bruk av estetiske undervisningsformer. De vil bli utfordret til å øve opp en bevissthet rundt eget og elevenes kroppsspråk og stemmebruk, evne til å skape, og kommunikasjon og samhandling med elevene.

I undervisningen brukes dramapedagogiske arbeidsmåter særlig knyttet til lærerrollen, klasseledelse, variert undervisning og etiske problemstillinger. Faget vil gi studenten opplæring i å lede estetiske læreprosesser i undervisningen, og å variere undervisningsmetoder for å tilpasse opplæringen til ulike elevers forutsetninger og behov.

Faget vektlegger en allsidig lærerkompetanse og forutsetter aktiv innsats og vilje til utprøving. I tillegg til teoretisk innføring vil en stor del av faget vil være av praktisk art, og studentene vil gjennom undervisning og arbeidskrav i praksis få trening i å ta i bruk undervisningens arbeidsmåter.

Målet med faget er å at studenten skal bli en trygg formidler som har utviklet sin personlige uttrykksevne. Studenten skal kunne skape inkluderende og gode psykososiale læringsmiljø, bygge gode relasjoner med elevene gjennom bruk av kreative og estetiske læreprosesser. Faget vil gi studentene beredskap, slik at de kan bidra til at barn og unge gjennom hele grunnskolen får oppleve læringsaktiviteter som kan skape rom for utforsking og formidling av etiske og faglige problemstillinger og bidra til å utvikle selvtillit og identitet hos elevene.

Arbeids- og undervisningsformer

Faget vil ha obligatoriske seminar knyttet til hver modul der det legges vekt på studentaktive læringsformer. Studentene vil bli delt inn i grupper som arbeider sammen i seminar og i praksisgrupper. Tilbud om teaterforestillinger vil gis minimum en gang pr. år.

Arbeidsomfang

51 timer

Arbeidskrav

 • Hvert år har godkjenning av oppmøte som arbeidskrav. (80 % oppmøte = 3,6t = 1 økt)
 • Studenten tar igjen undervisning med neste årskull evt. kompenasjonsundervisning/oppgave ved for stort fravær.
 • Alle tre årene har arbeidskrav.
 • Hvert år blir vurdert til godkjent/ikke godkjent ved slutten av studieåret.

Arbeidskrav 1/7 (GLU1): Praksisoppgave 1.periode

 • Observasjon av kroppsspråk, stemmebruk og bruk av rommet, etterfulgt av samtale med medstudenter og praksislærer.
 • Lede en dramaøvelse alene eller sammen med andre, og samtale om dette i veiledningen.
 • Refleksjonsnotat skal leveres til emneansvarlig, individuelt eller i gruppe.

Arbeidskrav 2/7 (GLU1): Praksisoppgave i 2. praksisperiode

 • Studenten skal planlegge og gjennomføre en fortellerstund i praksisperioden. Tema velges av studenten, eller knyttes til undervisningstema ved praksisstedet. Studenten kan velge en selvlaget fortelling, en fortelling via fagtekst, eller en annen fortelling (eventyr, sang, fabel e.l.).
 • Studenten leverer et kort refleksjonsnotat til emneansvarlig, knyttet til gjennomføringen (1 side).

Arbeidskrav 3/7 (GLU1): vår og høst

 • Tilstedeværelse og aktiv deltakelse i dramaundervisningen.

Arbeidskrav 4/7 (GLU2): 4. praksisperiode

 • Utvikle og gjennomføre en motiverende introduksjon, ved bruk av metoden lærer-i-rolle.

Arbeidskrav 5/7 (GLU2): vår og høst

Tilstedeværelse og aktiv deltakelse i dramaundervisningen.

Arbeidskrav 6/7 (GLU3): i 5. eller 6. praksisperiode

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere et eget dramaforløp med 4-6 dramateknikker. Tema skal avklares med emneansvarlig og praksislærer.
 • Studentene leverer en individuell eller gruppe-fagtekst (ca 1200 ord) knyttet til planleggingen av dramaforløpet. Leveres til emneansvarlig.

Arbeidskrav 7/7 (GLU3): vår og høst

Tilstedeværelse og aktiv deltakelse i dramaundervisningen.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

a. Etter tredje år blir kurset vurdert til bestått/ikke bestått

b. Hvert år må være godkjent før studenten kan få bestått faget

c. Bestått dramakurs påføres vitnemålet ved endt utdanning

d. Drama i praksis er ett av flere krav som må være vurdert til Bestått for at den samlede vurderingen av praksisopplæringen skal kunne vurderes til Bestått.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bestått / Ikke Bestått

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.
Litteratur og faglige ressurser finner du her.
Litteratur og faglige ressurser finner du her.