4MGL5ENG101 Engelsk 1 5-10, modul 1.1, språkkunnskap og didaktikk

Alle versjoner:
4MGL5ENG101 (2024—2025)

Emnekode: 4MGL5ENG101

Emnenavn: Engelsk 1 5-10, modul 1.1, språkkunnskap og didaktikk

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Gode språkkunnskaper i engelsk

Relevans i studieprogrammet

Engelsk 1, modul 1 og 2, er obligatoriske emner i årsstudium i engelsk. Engelsk 1 kan også inngå som valgfag i grunnskolelærerutdanningen for trinn 5-10.

Innledning

Faget engelsk i grunnskolelærerutdanningen er et viktig redskap og dannelsesfag for mellommenneskelig forståelse i en global verden, en verden som også gjenspeiles i norske klasserom. Kommunikasjon, toleranse og interkulturell forståelse forutsetter språklige ferdigheter og kjennskap til litteratur og kultur. Språk skal kunne fremme dialog, gi mulighet for nytenkning og legge til rette for kritisk refleksjon. Engelskfaget har en viktig rolle som brobygger i et mangfoldig og flerkulturelt klasserom og skal bidra tiløkt tverrfaglighet med vekt på demokratisk forståelse og livsmestring.

Engelsk 1 5-10 omfatter engelsk for mellom- og ungdomstrinnet og gir en innføring i språk, kultur og didaktikk.

Engelsk 1 består av to moduler:

 • Modul 1.1 Engelsk språkkunnskap og didaktikk (15 studiepoeng)
 • Modul 1.2 Engelsk litteratur, kulturkunnskap og didaktikk (15 studiepoeng)

Begge moduler må være bestått for å få Engelsk 1, 5-10 godkjent.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om viktige språklæringsteorier og metoder for hvordan barn og unge lærer språk fra et andrespråksperspektiv
 • kjenner til flerspråklighet som ressurs i språkopplæringen
 • kjenner til vesentlige forskjeller mellom engelsk og norsk i språkopplæringen når det gjelder uttale, skrivemåte og setningsstruktur
 • har kunnskap om og kan anvende gjeldende læreplan og pedagogiske læremidler i engelskfaget
 • kjenner til didaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i engelsk språkkunnskap for trinn 5-10

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke engelsk sikkert og selvstendig og være en god rollemodell for elevene
 • kan planlegge og lede språklige læringsaktiviteter som fremmer utvikling av grunnleggende ferdigheter og gir mulighet for differensiering
 • kan bruke ulike digitale verktøy i språkopplæringen
 • kan bruke ulike typer vurdering, herunder underveisvurdering, for å veilede elever i engelskopplæringen
 • kan oppdage språkvansker, herunder lese- og skrivevansker, og legge til rette for tilpasset opplæring
 • mestrer akademisk skriving

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle relevant kunnskap på et engelsk språk tilpasset elever på trinn 5-10
 • kan videreutvikle egen språklig og didaktisk kompetanse
 • kan utveksle synspunkt på læring og praksis i et profesjonsfelleskap og bidra til elevers og kollegers utvikling
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge for elevers læring og utvikling i engelskfaget

Innhold

I Engelsk 1 5-10, Engelsk språkkunnskap og didaktikk vil lærerstudentene tilegne seg grunnleggende kunnskap om hvordan barn og unge lærer språk på ulike måter med hovedfokus på trinn 5-10. Studentene skal lære å være gode språkmodeller i klasserommet og kunne legge til rette for både muntlige og skriftlige undervisningsopplegg tilpasset de ulike elevgrupper og alderstrinn. Det legges vekt på varierte aktiviteter og oppdaterte metoder for engelsk språkopplæring på mellom- og ungdomstrinnet.

Arbeids- og undervisningsformer

All undervisning i emnet foregår på engelsk.

Det vil være forelesninger, gruppearbeid, individuelt arbeid, prosjektarbeid og presentasjoner. Samhandling og dialog mellom studenter og mellom faglærere og studenter er en forutsetning for læring og opparbeidelse av didaktisk kompetanse og språkøvelse i faget. Det er krav om frammøte og aktiv deltakelse, se undervisningsplan. Studiet krever en god del selvstendig arbeid. Det forventes at studentene deltar aktivt og bidrar til et godt læringsmiljø. Undervisningstimene vil i hovedsak formidle tema fra litteraturlisten, og i tillegg annen fagrelevant kunnskap. Deler av studiet kan bli samling og nettbasert. Orientering om dette vil bli gitt ved studiestart.

Arbeidsomfang

400 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

 • En skriftlig oppgave
 • Ett muntlig fremlegg
 • Ett utviklingsrelatert gruppearbeid knyttet til et tverrfaglige tema i Kunnskapsløftet 2020
 • Det er krav om minst 80 % deltakelse på undervisning

Alle arbeidskrav gjennomføres på engelsk, og minst to skal ha en didaktisk tilknytning.

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold, vurderingskriterier og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i undervisningsplanen for emnet ved studiestart. Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent eller ikke godkjent og teller ikke ved fastsettelse av endelig karakter for studiet. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. Det vises ellers til "Forskrift om studier ved NLA Høgskolen" og «Retningslinjer for obligatoriske arbeidskrav for grunnskole- og barnehagelærerutdanningen ved NLA Høgskolen».

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Skriftlig skoleeksamen, 6 timer

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt gradert karakter fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Ingen

Eksamensspråk

Engelsk

Progresjonskrav

Engelsk 1, modul 1.1, må være gjennomført for å gå videre på Engelsk 2, modul 2.1.

Praksis

Studenter som tar emnet som en del av grunnskolelærerutdanning 5-10, følger egen praksisplan.

Studiepoengreduksjon

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot 4MGL1ENG101 Engelsk språkkunnskap og didaktikk.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLAHøgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei