4MGL5ENG102 Engelsk 1 5-10, modul 1.2, litteratur, kulturkunnskap og didaktikk

Alle versjoner:
4MGL5ENG102 (2024—2025)

Emnekode: 4MGL5ENG102

Emnenavn: Engelsk 1 5-10, modul 1.2, litteratur, kulturkunnskap og didaktikk

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Gode språkkunnskaper i engelsk.

Relevans i studieprogrammet

Engelsk 1, modul 1.1 og 1.2, er obligatoriske emner i årsstudium i engelsk. Engelsk 1 kan også inngå som valgfag i grunnskolelærerutdanningen for trinn 5-10.

Innledning

Faget engelsk i grunnskolelærerutdanningen er et viktig redskap og dannelsesfag for mellommenneskelig forståelse i en global verden, en verden som også gjenspeiles i norske klasserom. Kommunikasjon, toleranse og interkulturell forståelse forutsetter språklige ferdigheter og kjennskap til litteratur og kultur. Språk skal kunne fremme dialog, gi mulighet for nytenkning og legge til rette for kritisk refleksjon. Engelskfaget innehar en viktig rolle som brobygger i et mangfoldig og flerkulturelt klasserom og skal bidra til økt tverrfaglighet med vekt på demokratisk forståelse og livsmestring.

Engelsk 1 for trinn 5-10 omfatter engelsk for mellom- og ungdomstrinnet og gir en innføring i språk, kultur og didaktikk.

Engelsk 1 består av to moduler:

 • Modul 1 Engelsk språkkunnskap og didaktikk (15 studiepoeng)
 • Modul 2 Engelsk litteratur, kulturkunnskap og didaktikk (15 studiepoeng)

Begge moduler må være bestått for å få Engelsk 1, 5-10 godkjent.

Studieopphold

I studiet inngår en 5 dagers studietur til Det norske studiesenteret i York. Oppholdet gir en unik mulighet for både språkøving og kulturinnsikt. Studieoppholdet er et arbeidskrav i modul 1.2.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om gjeldende læreplan og pedagogiske læremidler i engelskfaget
 • kjenner til litteratur og andre kulturuttrykk med vekt på tekster for barn og unge
 • har kunnskap om levesett og kultur i den engelskspråklige verden
 • har kunnskap om ulike sjangre og kjennetegn på disse
 • kjenner til didaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i engelskfaget med vekt på litteratur og kultur

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke engelsk sikkert og selvstendig og være en god rollemodell for elevene
 • kan planlegge og bruke ulike læringsarenaer i kultur og litteratur, inkludert digitale, for å fremme læring, utvikling og dybdelæring
 • kan skriftlig og muntlig analysere og diskutere et utvalg av skjønn- og faglitteratur
 • kan innhente og tilrettelegge informasjon om samfunn og kultur til bruk i undervisningen
 • kan bruke ulike typer vurdering, herunder underveisvurdering
 • mestrer akademisk skriving og lesing

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle relevant kunnskap og bruke et engelsk språk tilpasset elever på trinn 5-10
 • kan videreutvikle egen kulturell, litterær og didaktisk kompetanse
 • kan utveksle synspunkt på læring og praksis i et profesjonsfelleskap og bidra til elevers og kollegers utvikling
 • kan reflektere over og møte etiske utfordringer i skolehverdagen med fokus på barn og unge

Innhold

I Engelsk 1 5-10, litteratur, kulturkunnskap og didaktikk vil lærerstudentene tilegne seg grunnleggende kunnskap om litteraturens og kulturens rolle i den engelskspråklige verden med spesiell vekt på barne- og ungdomslitteratur. Studentene skal også ha kjennskap til aktuelle og sentrale samfunnsforhold i den engelskspråklige verden. Etter å ha fullført modulen skal lærerstudentene kunne tilpasse og tilrettelegge et utvalg av engelsk barne- og ungdomslitteratur i undervisningen, både skriftlig og muntlig.

Arbeids- og undervisningsformer

All undervisning i emnet foregår på engelsk.

Det vil være forelesninger, gruppearbeid, individuelt arbeid, prosjektarbeid og presentasjoner. Samhandling og dialog mellom studenter og mellom faglærere og studenter er en forutsetning for læring og opparbeidelse av didaktisk kompetanse og språkøvelse i faget. Det er krav om frammøte og aktiv deltagelse, se undervisningsplan.

Studiet krever en god del selvstendig arbeid. Det forventes at studentene deltar aktivt og bidrar til et godt læringsmiljø. Undervisningstimene vil i hovedsak formidle tema fra litteraturlisten, og i tillegg annen fagrelevant kunnskap. Deler av studiet kan bli samling og nettbasert. Orientering om dette vil bli gitt ved studiestart.

Arbeidsomfang

400 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

 • En skriftlig oppgave
 • Ett muntlig fremlegg
 • Ett utviklingsrelatert gruppearbeid knyttet til et tverrfaglig tema i Kunnskapsløftet 2020
 • Det er krav om minst 80 % deltakelse på undervisning
 • Gjennomført studieopphold i York

Alle arbeidskrav gjennomføres på engelsk, og minst to skal ha en didaktisk tilknytning.

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold, vurderingskriterier og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i undervisningsplanen for emnet ved studiestart. Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent eller ikke godkjent og teller ikke ved fastsettelse av endelig karakter for studiet. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. Det vises ellers til "Forskrift om studier ved NLA Høgskolen" og «Retningslinjer for obligatoriske arbeidskrav for grunnskole- og barnehagelærerutdanningen ved NLA Høgskolen».

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Muntlig eksamen, 30 minutter

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt gradert karakter fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Ingen

Eksamensspråk

Engelsk

Progresjonskrav

Engelsk 1 modul 1.2 må være gjennomført for å fortsette på Engelsk 2 modul 2.2.

Praksis

Studenter som tar emnet som en del av grunnskolelærerutdanning 5-10, følger egen praksisplan.

Studiepoengreduksjon

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot 4MGL1ENG102 Engelsk litteratur, kulturkunnskap og didaktikk.

Evaluering av emnet

Evaluering skjer i samsvar med NLA høgskolen sine retningslinjer.

Andre bestemmelser

Se egen informasjon om kostnader for studietur på studietilbudets nettsider.

Tilbys som enkeltemne

Nei