4MGL5ENG201 Engelsk 2 5-10, modul 2.1, språkkunnskap og didaktikk

Alle versjoner:
4MGL5ENG201 (2024—2025)

Emnekode: 4MGL5ENG201

Emnenavn: Engelsk 2 5-10, modul 2.1, språkkunnskap og didaktikk

Undervisningssemester: Vår

Steder: Oslo

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Engelsk 1, modul 1.1 5-10, eller tilsvarende, må være gjennomført for å begynne på Engelsk 2, modul 2.1 5-10.

Anbefalte forkunnskaper

Gode språkkunnskaper i engelsk

Relevans i studieprogrammet

Engelsk 2, modul 2.1 og 2.2, er obligatoriske emner i årsstudium i engelsk. Engelsk 2 kan også inngå som valgfag i grunnskolelærerutdanningen for trinn 5-10.

Innledning

Faget engelsk i grunnskolelærerutdanningen er et viktig redskap og dannelsesfag for mellommenneskelig forståelse i en global verden, en verden som også gjenspeiles i norske klasserom. Kommunikasjon, toleranse og interkulturell forståelse forutsetter språklige ferdigheter og kjennskap til litteratur og kultur. Språk skal kunne fremme dialog, gi mulighet for nytenkning og legge til rette for kritisk refleksjon. Engelskfaget har en viktig rolle som brobygger i et mangfoldig og flerkulturelt klasserom og skal bidra til økt tverrfaglighet med vekt på demokratisk forståelse og livsmestring.

Engelsk 2 5-10 omfatter engelsk for mellom- og ungdomstrinnet og gir en innføring i engelsk språkkunnskap, litteratur, kultur og didaktikk.

Engelsk 2 består av to moduler:

 • Modul 2.1 Engelsk språkkunnskap og didaktikk (15 studiepoeng)
 • Modul 2.2 Engelsk litteratur, kulturkunnskap og didaktikk (15 studiepoeng)

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har omfattende kunnskap om hvordan unge på trinn 5-10 lærer engelsk
 • har omfattende kunnskap om flerspråklighet som ressurs i klasserommet
 • har kunnskap om engelsk som verdensspråk og noen varianter av engelsk
 • har detaljert kunnskap om ordforråd, grammatikk, og strukturer i engelsk fra lyd- til tekstnivå
 • har kunnskap om didaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i engelsk språkkunnskap for trinn 5-10

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke et korrekt engelsk språk skriftlig og muntlig i ulike situasjoner og sjangere og være en god rollemodell for elevene
 • kan kartlegge og vurdere grunnleggende språkferdigheter og tilpasse undervisningen til enkelteleven
 • kan bruke pedagogiske ressurser og ulike verktøy, inkludert digitale til å fremme språkopplæringen
 • behersker akademisk skriving og lesing

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og lede læringsarbeidet tilpasset den enkelte elev
 • kan videreutvikle egen språklig og didaktisk kompetanse
 • kan utveksle synspunkt på læring og praksis i et profesjonsfelleskap og bidra til faglig utvikling på språkområdet
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge for elevers læring og utvikling i engelskfaget

Innhold

Engelsk 2, 5-10 modul 2.1, Språkkunnskap og didaktikk gir videre innsikt i tekstkompetanse og språkferdighet samt kunnskaper om språkets struktur. Studentene skal lære å være gode språkmodeller i klasserommet og kunne legge til rette for både muntlige og skriftlige undervisningsopplegg tilpasset de ulike elevgrupper og alderstrinn. Det legges vekt på varierte aktiviteter og oppdaterte metoder for engelsk språkopplæring på mellom- og ungdomstrinnet. Studentene skal få økt erfaring i bruk av inspirerende og læringsfremmende aktiviteter og arbeidsmåter.

Arbeids- og undervisningsformer

All undervisning i emnet foregår på engelsk.

Det vil være forelesninger, gruppearbeid, individuelt arbeid, prosjektarbeid og presentasjoner. Samhandling og dialog mellom studenter og mellom undervisere og studenter er en forutsetning for læring og opparbeidelse av didaktisk kompetanse og språkøvelse i faget.

Studiet krever en god del selvstendig arbeid. Det forventes at studentene deltar aktivt og bidrar til et godt læringsmiljø. Undervisningstimene vil i hovedsak formidle tema fra litteraturlisten, og i tillegg annen fagrelevant kunnskap. Deler av studiet kan bli samling og nettbasert. Orientering om dette vil bli gitt ved studiestart.

Arbeidsomfang

400 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

 • En skriftlig oppgave
 • Ett muntlig fremlegg
 • Ett individuelt utviklingsrelatert arbeid
 • Det er krav om minst 80 % deltakelse på undervisning

Alle arbeidskrav gjennomføres på engelsk, og minst to skal ha en didaktisk tilknytning.

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold, vurderingskriterier og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i undervisningsplanen for emnet ved studiestart. Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent eller ikke godkjent og teller ikke ved fastsettelse av endelig karakter for studiet. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. Det vises ellers til "Forskrift om studier ved NLA Høgskolen" og «Retningslinjer for obligatoriske arbeidskrav for grunnskole- og barnehagelærerutdanningen ved NLA Høgskolen».

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Muntlig eksamen, 30 minutter.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt gradert karakter fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Ingen

Eksamensspråk

Engelsk

Progresjonskrav

Engelsk 1, modul 1.1, må være gjennomført for å gå videre på Engelsk 2, modul 2.1.

Praksis

Studenter som tar emnet som en del av grunnskolelærerutdanning 5-10, følger egen praksisplan.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei