4MGL5ENG202 Engelsk 2 5-10, modul 2.2, litteratur, kulturkunnskap og didaktikk

Alle versjoner:
4MGL5ENG202 (2024—2025)

Emnekode: 4MGL5ENG202

Emnenavn: Engelsk 2 5-10, modul 2.2, litteratur, kulturkunnskap og didaktikk

Undervisningssemester: Vår

Steder: Oslo

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Engelsk 1, modul 1.2, 5-10, eller tilsvarende, må være gjennomført for å begynne på Engelsk 2, modul 2.2, 5-10.

Anbefalte forkunnskaper

Gode språkkunnskaper i engelsk

Relevans i studieprogrammet

Engelsk 2, modul 2.1 og 2.2, er obligatoriske emner i årsstudium i engelsk.

Engelsk 2 kan inngå som valgfag i grunnskolelærerutdanningen for trinn 5-10.

Innledning

Faget engelsk i grunnskolelærerutdanningen er et viktig redskap og dannelsesfag for mellommenneskelig forståelse i en global verden, en verden som også gjenspeiles i norske klasserom. Kommunikasjon, toleranse og interkulturell forståelse forutsetter språklige ferdigheter og kjennskap til litteratur og kultur. Språk skal kunne fremme dialog, gi mulighet for nytenkning og legge til rette for kritisk refleksjon. Engelskfaget har en viktig rolle som brobygger i et mangfoldig og flerkulturelt klasserom og skal bidra tiløkt tverrfaglighet med vekt på demokratisk forståelse og livsmestring.

Engelsk 2 5-10 omfatter engelsk for mellom- og ungdomstrinnet og gir en innføring i engelsk språkkunnskap, litteratur, kultur og didaktikk.

Engelsk 2 består av to moduler:

 • Modul 2.1 Engelsk språkkunnskap og didaktikk (15 studiepoeng)
 • Modul 2.2 Engelsk litteratur, kulturkunnskap og didaktikk (15 studiepoeng)

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om gjeldende læreplan og tilknytningen til det europeiske rammeverket for språk
 • kjenner til et rikt utvalg av litteratur, film og andre kulturuttrykk med vekt på tekster for barn og unge
 • har kunnskap om engelsk som verdensspråk, ulike kulturer og samfunnsliv i engelskspråklige land
 • kjenner til didaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i engelskfaget med vekt på lesing og skriving

Ferdigheter

Studenten

 • kan legge til rette for og vurdere elevenes utforskning av ulike læringsarenaer i kultur og litteratur, både analoge og digitale, for å fremme læring, utvikling og dybdelæring
 • kan bruke og vurdere multimodale tekster i opplæringen
 • kan finne fram til og diskutere et utvalg av skjønn- og faglitteratur satt i et kulturelt, historisk og samfunnsmessig perspektiv
 • kan skape et trygt læringsmiljø og bruke underveis- og sluttvurdering til å fremme læring
 • kan kartlegge elevers kompetanse og læring og presentere dette i akademiske tekster knyttet til kultur, litteratur og didaktikk

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og lede læringsarbeidet tilpasset den enkelte elev
 • kan videreutvikle interkulturell og didaktisk kompetanse gjennombruk av litteratur i undervisningen
 • kan reflektere over og møte utfordringer i skolehverdagen i tråd med etiske grunnverdier og fokus på barn og unges personlige vekst

Innhold

I Engelsk 2 5-10, Kultur og didaktikk vil lærerstudentene tilegne seg omfattende kunnskap om litteraturens og kulturens rolle i den engelskspråklige verden med spesiell vekt på ungdomslitteratur. En utvidet kulturforståelse av litteratur og samfunn vektlegges i arbeid med ulike emner og tekster. Etter å ha fullført modulen skal lærerstudentene kunne tilpasse og tilrettelegge et utvalg av engelsk barne- og ungdomslitteratur i undervisningen, både skriftlig og muntlig.

Arbeids- og undervisningsformer

All undervisning i emnet foregår på engelsk.

Det vil være forelesninger, gruppearbeid, individuelt arbeid, prosjektarbeid og presentasjoner. Samhandling og dialog mellom studenter og mellom faglærere og studenter er en forutsetning for læring og opparbeidelse av didaktisk kompetanse i faget. Studiet krever en god del selvstendig arbeid. Det forventes at studentene deltar aktivt og bidrar til et godt læringsmiljø. Deler av studiet kan bli samling og nettbasert. Orientering om dette vil bli gitt ved studiestart.

Arbeidsomfang

400 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

 • En skriftlig oppgave
 • Ett muntlig fremlegg
 • Ett individuelt utviklingsrelatert arbeid
 • Det er krav om minst 80 % deltagelse på undervisning

Alle arbeidskrav gjennomføres på engelsk, og minst to skal ha en didaktisk tilknytning.

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold, vurderingskriterier og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i undervisningsplanen for emnet ved studiestart. Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent eller ikke godkjent og teller ikke ved fastsettelse av endelig karakter for studiet. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. Det vises ellers til "Forskrift om studier ved NLA Høgskolen" og «Retningslinjer for obligatoriske arbeidskrav for grunnskole- og barnehagelærerutdanningen ved NLA Høgskolen».

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Skriftlig skoleeksamen, 6 timer

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt gradert karakter fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Ingen

Eksamensspråk

Engelsk

Progresjonskrav

Engelsk 1, modul 1.2, må være gjennomført for å gå videre på Engelsk 2, modul 2.2.

Praksis

Studenter som tar emnet som en del av grunnskolelærerutdanning 5-10, følger egen praksisplan.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei