4MIW100 Musikk i Bibelen, kirken og samfunnet

Alle versjoner:
4MIW100 (2024—2025)
4MIW100 (2023—2024)
4MIW100 (2022—2023)

Emnekode: 4MIW100

Emnenavn: Musikk i Bibelen, kirken og samfunnet

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår i:

 • Bachelor i utøvende musikk
 • Bachelor i musikk, menighet og ledelse

Innledning

Emnet er en introduksjon til det bibelske grunnlaget for musikk og tro. I tillegg gir emnet en oversikt av det brede spekter av kunst, særlig musikk, som all slags gudstjenesteliv uttrykker. Utfra et bibelsk og kristendomshistorisk perspektiv, vil emnet gi studenten et helhetsbilde av musikk, dens opprinnelse og mål, dens betydning for menneskers relasjon til Gud og hverandre, og dens plass i kirke og samfunn. Emnet vil ta for seg musikkens forhold til andre kunstformer, dens kobling til emner som teologi, filosofi og sosiologi, og gir studenten veiledning til en kristen refleksjon over musikk som en kulturell bærer av verdier.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studenten

 • har kunnskap om et bibelsk helhetsbilde av musikk, dens opprinnelse og mål
 • har kunnskap om den kristne sangens forhold til kreativitet, estetikk, form og funksjon
 • har kunnskap om musikere i Bibelen og deres tjeneste
 • har kunnskap om bruk og funksjon av musikkinstrumenter i Bibelen
 • har kunnskap om bibelske prinsipper for musikkens kunstneriske, teologiske og sosiale verdier
 • har kunnskap om musikkens evne til innvirkning og påvirkning

Ferdigheter:

Studenten

 • kan reflektere rundt sentrale bibeltekster som beskriver musikkens betydning og funksjon
 • kan forklare sentrale hebraiske og greske musikkbegreper og termer
 • kan gjøre rede for funksjonen til musikere og musikkinstrumenter som beskrevet i Bibelen
 • kan anvende sin kunnskap innen musikk og teologi og fremstille dette for andre

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre om rollen som musiker og leder og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • har utviklet forståelse for dagens mangfold av musikalsk praksis i kristen møte- og gudstjenestesammenheng
 • har evne til å overføre verdier om musikk fra Bibelen til kirke og samfunn

Arbeids- og undervisningsformer

Ukentlige forelesninger i ett semester.

Arbeidsomfang

Ca. 125 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte
 • Innlevering av 1 skriftlig arbeidskrav. Omfang for oppgaven: 1000 ord +/- 10%.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Hjemmeeksamen: 2 dager. Omfang 2000 ord +/- 10%.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bestått / ikke bestått

Tillatte hjelpemidler

Alle

Eksamensspråk

Norsk

Praksis

Ingen

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.