4MUS502 Hovedinstrument B

Alle versjoner:
4MUS502 (2024—2025)
4MUS502 (2023—2024)
4MUS502 (2022—2023)

Emnekode: 4MUS502

Emnenavn: Hovedinstrument B

Undervisningssemester: Vår

Steder: Oslo

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Emnet krever opptak til master i utøvende musikk.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelor i utøvende musikk.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i master i utøvende musikk.

Innledning

Emnet sammen med Hovedinstrument A og C utgjør største delen av studiet.

Gjennom emnet skal studenten videreutvikle sine utøvende og kompositoriske, evt. tekstlige, musikkskapende verktøy for å kunne gjennomføre masterarbeidet på best mulig måte.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten...

  • kan anvende kunnskap på nye områder innenfor eget hovedinstrument

Ferdigheter

Studenten...

  • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor det å tilegne seg, tolke/skape, og formidle musikk på et høyt nivå, individuelt og sammen med andre
  • kan bruke relevante metoder for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid til å utvide sin kunnskap på egne arbeidsvaner og metoder på en selvstendig måte innenfor musikkfeltet

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på områder innenfor musikkutøving og musikkskaping på hovedinstrumentet og gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver med kunstnerisk kvalitet.

Innhold

Emnet omfatter den individuelle videreutviklingen av studentens kunstneriske, instrumenttekniske og musikkskapende ferdigheter. Sammen med hovedveileder utarbeides det en plan for hvert semester.

Det selvstendige arbeidet utgjør hoveddelen i emnet. Student, hovedveileder og biveileder bestemmer i samarbeid det faglige innholdet.

Arbeids- og undervisningsformer

Individualundervisning, masterclass, interpretasjonsundervisning og bi-veilederressurser for musikkskaping.

Organisering

  • Individualundervisning i hovedinstrument 10 klokketimer pr. semester. Timer avtales direkte med biveileder.
  • Interpretasjon gjennomføres som dobbelttimer på tre semestersamlinger felles for masterstudentene.

Det stilles store krav til studentens evne til å arbeide selvstendig.

Studenten er selv ansvarlig for progresjonen og ansvarlig for jevnlige avtaler med veiledere.

Arbeidsomfang

Forventet arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er 27 timer pr. studiepoeng, totalt 405 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen:

1. Levere semesterplan for arbeidet i emnet.

Semesterplan utarbeides i samarbeid med studentens hovedveileder og skal leveres hovedveileder for godkjenning innen oppgitt tidsfrist.

2. Arbeidsmappe:

A. Semesterrapport (2000 ord +/-10%) som inneholder:

  • Evaluering av gjennomføringen av semesterplanen.
  • Beskrivelse av hva studenten har fokusert på gjennom semesteret (teknikk, øvelser, repertoar, arrangering/produksjon, komponering/ låtskriving etc.), beskriver antall interpretasjoner studenten har medvirket på.
  • Skrive en refleksjon rundt arbeidet i emnet gjennom semestret.

B. Dokumentasjon av fremføring eller produksjon av egne komposisjoner/ egen bearbeidelse av andres komposisjoner (omfang ca. 45 minutter).

3. Fremmøte på obligatorisk undervisning og veiledning: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.

Semesterrapport (signert av student, hovedveilder og biveileder sammen med dokumentasjon av fremføring eller produksjon av egen musikk skal leveres til hovedveileder innen oppgitt tidsfrist.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Arbeidsmappe legges til grunn for avsluttende vurdering.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bestått / ikke bestått

Tillatte hjelpemidler

Alle

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Progresjonskrav

Studenten må ha bestått emnet for å kunne fortsette videre i studiet.

Praksis

Ingen

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei