4MUS513 Semesterprosjekt 2

Alle versjoner:
4MUS513 (2024—2025)
4MUS513 (2023—2024)
4MUS513 (2022—2023)

Emnekode: 4MUS513

Emnenavn: Semesterprosjekt 2

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Emnet krever opptak til master i utøvende rytmisk musikk.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelor i utøvende musikk, 4MUS511 Entreprenørskap.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i master i utøvende rytmisk musikk.

Innledning

Emnet skal gi fordypning i temaer rundt prosjektledelse, forretningsdrift, marked, kulturnæring og samfunn, og styrke bevisstheten rundt egen kunstnerisk virksomhet og gjennomføringsevne.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten...

  • kan anvende kunnskap på nye områder innenfor egen kunstneriske utvikling

Ferdigheter

Studenten...

  • kan initiere, utvikle, planlegge, gjennomføre og lede et kunstnerisk prosjekt med et sosialt aspekt eller et samarbeid med en annen kunstform
  • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer rundt det å håndtere utfordringer i forbindelse med realisering av sine kunstneriske intensjoner

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan analysere relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger, i egen og andres praksis, og handle deretter i sitt arbeid
  • integrerer og viser en helhetlig innsikt i forholdet mellom kunstnerisk innhold og formidling, på et mangfold av arenaer
  • kan bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser innenfor fagområdet utøvende musikk

Innhold

Emnet omfatter planlegging og gjennomføring av et kunstnerisk prosjekt med et sosialt aspekt eller et samarbeid med en annen kunstform. Studenten bygger på oppnådd kunnskap i emnet Entreprenørskap satt ut i praksis og henter material fra hovedinstrument emnet for å gi det kunstneriske prosjektet innhold. Det selvstendige arbeidet utgjør hoveddelen i emnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Prosjektarbeid under veiledning.

Organisering:

Studentene settes sammen i grupper på 3 - 5 og planlegger, gjennomfører og evaluerer ett selvvalgt kunstnerisk prosjekt i løpte av semesteret, som skal forberede studentene til å gjennomføre masterarbeidet.

Hver gruppe får 6 veiledningstimer fra emneansvarlig til prosjektet. Det stilles store krav til studentens evne til å arbeide selvstendig.

Studenten er selv ansvarlig for progresjonen og ansvarlig for jevnlige avtaler med veileder.

Arbeidsomfang

Forventet arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er 27 timer pr. studiepoeng. Totalt 135 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen:

1. Fremmøte på obligatoriske presentasjoner og aktiviteter lagt til semestersamlingene: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.

2. Presentasjon av ett semesterprosjekt

Studenten skal i en felles semestersamling presentere ett av sine semesterprosjekter for de andre studentene.

3. Arbeidsmappe

Studenten samler følgende innhold i en mappe for semesterprosjektet:

  • En skriftlig prosjektplan. Studenten får en økonomisk ressursramme, gitt av høgskolen, til bruk for organisering og avvikling av prosjektet. Studenten er ansvarlig for å holde seg innenfor de praktiske og økonomiske rammene.
  • Et semesterprosjekt som skal dokumenteres i et egnet format med varighet ca. 30 til 40 minutter. Prosjektet dokumenteres i et format som avtales med veileder (konsert, forestilling, innspilling el.l.).
  • Et refleksjonsnotat som knyttes opp mot de ulike prosessene i semesterprosjektet, bransjemessige perspektiver og musikkens plass i samfunnet (1200 ord +/- 10%).

Levering og frister:

Prosjektskissen leveres til emneansvarlig innen oppgitt tidsfrist.

Semesterprosjektet og refleksjonsnotatet leveres til emneansvarlig innen oppgitt tidsfrist.

Arbeidsmappen skal være fullstendig og være godkjent av emneansvarlig innen oppgitt tidsfrist.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Innholdet i arbeidsmappen legges til grunn for avsluttende vurdering.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bestått / ikke bestått

Tillatte hjelpemidler

Alle

Eksamensspråk

Norsk.

Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Progresjonskrav

Studenten må ha bestått emnet for å kunne fortsette videre i studiet.

Praksis

Ingen

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei