4MUS520 Estetikk

Alle versjoner:
4MUS520 (2024—2025)
4MUS520 (2022—2023)

Emnekode: 4MUS520

Emnenavn: Estetikk

Undervisningssemester: Vår

Steder: Oslo

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Emnet krever opptak til master i utøvende musikk.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelor i utøvende musikk.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i master i utøvende musikk.

Innledning

Emnet har både en teoretisk og praktisk tilnærming til estetikk og skal sette studenten i stand til å plassere seg som musiker i en større kunstnerisk sammenheng og samtidig gi de et språk for å utrykke det. Emnet tar for seg både kollektive(samfunnsmessige, teknologiske, ideologiske, stilistiske), og individuelle impulser og årsaker som ligger til grunn for et utøvende resultat.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten...

 • har inngående kunnskap om hva som fremmer kreative prosesser og om kunstens betydning i et samfunns- og dannelsesperspektiv
 • innenfor musikk kan anvende kunnskap på nye områder innenfor eget kunstnerskap
 • kan analysere estetiske virkemiddel brukt av et utvalg viktige utøvere, deres spillestil, tolkninger, historiske betydning og ikke minst posisjon i et oppføringspraktisk perspektiv

Ferdigheter

Studenten...

 • kan analysere og forholde seg kritisk til estetikk benyttet i ulike sjangere og/eller tidsepoker i den rytmiske musikkens historie.
 • kan anvende oppnådd estetisk kunnskap til å strukturere og formulere faglige resonnementer som kan få betydning i eget kunstnerskap
 • kan demonstrere estetikk tilhørende utvalgte sjangere og/eller tidsepoker i den rytmiske musikkens historie, ved hjelp av eget instrument.

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser innenfor det å utøve og skape musikk
 • kan kommunisere estetiske spørsmål innenfor kunstneriske utviklingsarbeid, både med spesialister og til allmenheten.
 • har utviklet kreativ kompetanse gjennom kunstnerisk arbeid, selvstendig og sammen med andre

Innhold

Emnet vil gi studentene mer innsikt og bevissthet rundt estetiske valg, mer mot til å skape og et språk som beskriver problemstillinger rundt estetikk og kreativitet.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformer som benyttes er forelesninger om estetikk, praktiske øvelser, gruppearbeid med veiledning, presentasjoner og refleksjon rundt egne og andres estetiske valg.

I tillegg til tradisjonelle forelesninger i estetikk, vil de andre undervisningsformene bli brukt i foraet Kreative rom. Der møter studentene andre kunstarter og relaterte fagfelt. Gjennom praktiske øvelser, samarbeidsprosesser, kreativt prosessarbeid og refleksjonssamtaler skal studenten utvikle sin kreativitet, sitt perspektiv og mot til å skape.

Organisering

Undervisningen i emnet gjennomføres fordelt på de 4 semestersamlingene det andre semestret. Det forventes at hver student tilegner seg en del av litteraturen som egenstudier som forberedelse til semestersamlinger. Der møtes de til felles forelesninger, kollokvier, presentasjoner og aktiviteter rundt temaet.

Forelesninger gjennomføres som dobbelttimer på hver semestersamling, totalt 8 forelesnings timer.

Kreative rom organiseres som halvdagssamlinger på 3 til 4 undervisningstimer hver, der studentene arbeider med praktiske øvelser, kreativt prosessarbeid og refleksjonssamtaler.

Arbeidsomfang

Forventet arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er 27 timer pr. studiepoeng. Totalt 270 timer.

Arbeidskrav

 • Fremmøte på obligatorisk undervisning: Minimum 80%.
 • Praktisk gruppeoppgave der en gruppe (gruppestørrelse 4 til 8 personer) går sammen om å demonstrere stilistiske trekk fra en av epokene gjennomgått i undervisningen ved presentasjon av coverlåter fra epoken og egenskrevet musikk der en bevisst bruker estetiske virkemidler fra en gitt epoke.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Studenten skriver et refleksjonsnotat på 2500 ord (+/- 10 %).

Studenten tar for seg estetiske valg i eget kunstnerskap og diskuterer de i lys av erfaringer og kunnskap studenten har tilegnet seg gjennom emnet.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bestått / ikke bestått

Tillatte hjelpemidler

Alle

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Progresjonskrav

Studenten må ha bestått emnet for å kunne fortsette videre i studiet.

Praksis

Ingen

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Aesthetics and Music, Andy Hamilton 2007, Bloomsbury Publishing PLC

Mot til å skape, Rollo May 1975, norsk utgave 1994, Aventura.

Tilbys som enkeltemne

Nei