4TEOL150N Psykologi og teologi – en innføring

Alle versjoner:
4TEOL150N (2024—2025)
4TEOL150N (2023—2024)

Emnekode: 4TEOL150N

Emnenavn: Psykologi og teologi – en innføring

Undervisningssemester: Høst

Steder: Nettbasert

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Relevans i studieprogrammet

 • Valgbart emne i bachelor i praktisk teologi og ledelse (2.år)
 • Valgbart emne i bachelor i teologi.

Innledning

Teoretisk og praktisk fokuserer emnet på menneskelivet der det leves i berøringspunktet mellom Guds-troen/teologien og psykologien. Emnet vil slik gi innsikt i - og refleksjonsgrunnlag for - ulike tilnærmingsmåter til egne og andres livs- og trosutfordringer, og kompetanse til å vurdere egne holdninger til dette i møte med mennesker i kirke og samfunn.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har grunnleggende forståelse for psykologisk utvikling og livskriser
 • har grunnleggende kunnskap om ulik antropologi innenfor psykologisk og teologisk fagdisiplin
 • har kunnskap om hvordan nære omsorgspersoner og psykologisk utvikling påvirker våre forestillinger om Gud
 • har kunnskap om hvordan tro kan gå gjennom modningsprosesser
 • har innsikt i ulike tilnærmingsmåter til å forstå egne og andres livs- og trosutfordringer

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere åndelighet i moderne tid
 • kan reflektere over hvordan egen livs- og tros-fortelling har formet troen, slik den fremstår i dag
 • kan anvende grunnleggende kunnskap om møtepunktet mellom psykologi og teologi som redskap til å forstå - og hjelpe - seg selv og andre i håndteringen av visse livs- og trosutfordringer

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over egen livshistorie og hvordan den kan ha påvirket egne valg og reaksjonsmønstre
 • har innsikt i hjelp og utfordringer som kan finnes i møtepunktet mellom psykologi og teologi
 • kan vurdere og reflektere over egne holdninger til livs- og trosutfordringer i møte med mennesker i kirke og samfunn

Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i møtepunktet mellom psykologi og teologi på en slik måte at studenten settes i stand til å reflektere over egen livs- og troshistorie, vurdere ulike verdi-, tros- og menneskesyn i relasjon til aktuelle sjelesørgeriske problemstillinger, og anvende grunnleggende kunnskap i fagfeltene psykologi og teologi i møte med menneskers ulike tros- og livsutfordringer i kirke og samfunn.

Gjennom veiledet refleksjon arbeider en i dette emnet mot å bevisstgjøre studenten på betydningen av egne livs- og troshistorier i forming av tro og reaksjonsmønstre, ulike tilnærmingsmåter til egne og andres livs- og trosutfordringer, og hvordan grunnleggende innsikt i psykologi og teologi kan gi vesentlig forståelse og hjelp i personlige og mellommenneskelige forhold.

Den praktisk-teologiske refleksjonen i emnet utvikles gjennom lesning av sentral faglitteratur, tidligere og samtidige praktiske erfaringer fra ulike kontekster, individuell veiledning og felles refleksjoner rundt sentrale problemstillinger knyttet til emnet.

Emnet har naturlig tilknytning til beslektede temaer i praktisk teologi og ledelse, særlig (4)RELPED110 Relasjonsledelse, (4)RELPED120 Ledelsesfilosofi, (4)RELPED130 Danning og trosopplæring - barn og unge, (4)TEOL220 Sjelesorg med (institusjons-)praksis, 3KL107 Kristen ungdomsarbeid i sjelesørgerisk perspektiv og TEOL360 Avsluttande praktikum.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er organisert som et fleksibelt nettstudium med mulighet for aktiviteter på NLA Høgskolens campus (Bergen, Oslo, Kristiansand). Det legges stor vekt på selvstudium av litteratur og veiledning individuelt og i grupper. Studentene tilbys inntil fire timer veiledning individuelt, fysisk eller digitalt. Oppmøte i to slike veiledningssituasjoner er obligatorisk (se «Arbeidskrav»). Det tilbys også gruppeundervisning/veiledning i grupper på 5-10 studenter, normalt gjennom nettmøter. Ved tilstrekkelig grunnlag av interesserte studenter kan dette arrangeres fysisk på campus. 

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer

Arbeidskrav

For å få framstille seg for avsluttende eksamen skal følgende krav være oppfylt:

 • Deltagelse i minst to sesjoner med individuell veiledning, digitalt eller fysisk.
 • En skrevet livshistorie (ca. 1000 ord) over eget liv, som grunnlag for refleksjon knyttet til emnets tematikk.
 • Refleksjonsnotat (ca. 500 ord) knyttet til et tema fra litteraturlisten.

De skriftlige oppgavene må være vurdert til godkjent. Ved ikke godkjente oppgaver kan studenten levere én ny besvarelse i samme semester. 

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Muntlig eksamen bestående av to deler:

1. Individuell muntlig presentasjon.

 • Tema for presentasjonen gis av emneansvarlig 3 uker før eksamen.
 • Studentene inndeles i grupper og frammøte er en obligatorisk del av eksamen.
 • Varighet av presentasjon: 15 minutter per student. Ytterligere 5 minutter settes av til respons på spørsmål fra sensor eller andre studenter i gruppa.

2. Individuell muntlig eksamen.

 • Varighet: 15-20 minutter per student.
 • Del 2 er en selvstendig faglig eksaminering av andre temaer enn del 1.

Karakteren settes samlet på grunnlag av en helhetsvurdering av del 1 og 2. Begge deler må vurderes til å være på nivå med bestått for å bestå eksamen.

Muntlig eksamen avholdes normalt som nettmøte, men kan også gjennomføres på campus for studenter med fysisk tilknytning dit.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Ved muntlig presentasjon: Medbrakt fremføring i form av papir, powerpoint eller annen presentasjon og ev. notater/manus til dette.

Ved individuell muntlig eksamen: ingen hjelpemidler.

Eksamensspråk

Norsk eller skandinaviske språk.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

10 sp. faglig overlapp med 4TEOL150.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja