4VUPEDVEI1-1 Veiledning og ulike veiledningstradisjoner

Alle versjoner:
4VUPEDVEI1-1 (2024—2025)
4VUPEDVEI1-1 (2023—2024)
4VUPEDVEI1-1 (2022—2023)
4VUPEDVEI1-1 (2021—2022)
4VUPEDVEI1-1 (2020—2021)
4VUPEDVEI1-1 (2019—2020)
4VUPEDVEI1-1 (2018—2019)

Emnekode: 4VUPEDVEI1-1

Emnenavn: Veiledning og ulike veiledningstradisjoner

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Kvalifiseringskrav for opptak på modul 1 er:

 • godkjent lærerutdanning eller annet yrke med minimum tre års høyskole eller universitetsutdanning som grunnlag
 • minimum tre års relevant yrkespraksis
 • studentene arbeider/skal arbeide med veiledning

NLA kan etter skjønnsmessig vurdering gi unntak fra kravene.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i studieprogrammet Pedagogisk veiledning 1.

Innledning

Studiet tar sikte på å kvalifisere yrkesutøvere til oppgaver som veileder i ulike pedagogiske sammenhenger. Målgruppen er lærere, barnehagelærere og andre som ønsker å kvalifisere seg for veiledningsoppgaver i en yrkeskontekst. Utdanningen legger vekt på å utdanne veiledere som kan gi systematisk og kvalifisert veiledning som bidrar til den veilededes egen profesjonsutvikling i ulike yrkessammenhenger.

Modul 1 undervises over to semester.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført modul 1, Veiledning og ulike veiledningstradisjoner, har studenten oppnådd kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i veiledning. Dette er:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om veisøkerrollen og om veilederrollen
 • har kunnskap om ulike veiledningstradisjoner og om ulike kontekster veiledning foregår innenfor
 • har kunnskap om etiske perspektiv i veiledningsarbeidet
 • har kunnskap om kommunikasjon og samspillsprosesser
 • har kunnskap om profesjonell utvikling i yrket og utfordringer knyttet til overgangen fra utdanning til yrket

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, begrunne og gjennomføre veiledning
 • kan analysere og reflekter over veiledning, kommunikasjonsprosesser og læringsprosesser

Generell kompetanse

Studenten

 • har gode kommunikasjonsferdigheter i veiledning
 • viser etisk refleksjon og evne til vurdering i veiledningssamtalen
 • kan legge til rette god veiledning i ulike kontekster
 • har innsikt i hvordan veiledning kan bidra til profesjonell utvikling

Innhold

Det er grunnleggende viktig å skape helhet og sammenheng i studiet ved å knytte sammen teori og praksis. Deltakerne skal både ha kjennskap til ulike teorier knyttet til veiledning, og øves opp i å se sammenhenger mellom teoretisk kunnskap og egne praksiserfaringer som veileder.

Gjennom teoriervervelse og praktiske øvelser skal studentene i modul 1 få bevissthet om hva veiledning er, og hvordan veiledning tar form i møte med mennesker i ulike situasjoner. Modulen vil gi en innføring i ulike veiledningstradisjoner med vekt på individuell veiledning, og rollene som veileder og veisøker.

Studiet vektlegger å utvikle en analytisk og kritisk holdning til eget arbeid som veileder. Det er et mål at studenten får grunnleggende bevissthet om veileders oppgaver, samt utvikle bevissthet om etiske perspektiver i veiledningen.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet har obligatoriske samlinger. På samlingene vektlegges undervisning, studentaktive læringsformer og erfaringsutveksling. Studentene vil bli delt inn i faste grupper (basisgrupper) som arbeider sammen mellom samlingene. Omfang 20 timer. Faglærer veileder arbeidet i basisgruppene.

NLA Høgskolen bruker den elektroniske læringsplattformen Canvas. Kontakten mellom samlingene vil foregå her, både studentene imellom og mellom faglærer og student. Etter samlingene i basisgruppen skal det sendes referat til fagansvarlig.

Arbeidsomfang

Ca.450 timer.

Arbeidskrav

Alle arbeidskrav må være godkjent før studenten kan gå opp til avsluttende vurdering.

 • Oppmøte på undervisningssamlingene og i basisgruppen
 • En reflekterende tekst om grunnleggende elementer, holdninger og verdier i veiledning. Omfang 2000 ord. Oversikt over selvvalgt pensum skal legges ved besvarelsen som separat vedlegg
 • Gruppeframføring av selvvalgt fordypningstema

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Muntlig eksamen. Studenten får utlevert et veiledningsgrunnlag og 20 minutt forberedelsestid. Etterpå skal studenten gjøre rede for sin tolkning av veiledningsgrunnlaget og skissere hvordan et veiledningsforløp kan legges til rette for med utgangspunkt i utlevert veiledningsgrunnlag. Fagsamtalen skal vise til bred teoriforankring i studiet.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Muntlig eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Tillatte hjelpemidler

Info gis i forkant av eksamen.

Eksamensspråk

Norsk.

Progresjonskrav

Pedagogisk veiledning I, modul 1 må være gjennomført for å fortsette på modul 2.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.