EX102 Examen facultatum

Alle versjoner:
EX102 (2024—2025)
EX102 (2023—2024)
EX102 (2022—2023)
EX102 (2021—2022)
EX102 (2020—2021)
EX102 (2019—2020)
EX102 (2018—2019)
EX102 (2017—2018)

Emnekode: EX102

Emnenavn: Examen facultatum

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Kristiansand, Bergen

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i:

 • Bachelor i pedagogikk
 • Bachelor i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk
 • Bachelor og profesjonsstudium i teologi
 • Bachelor i interkulturell forståelse

Relevant valgemne i:

 • Bachelor i praktisk teologi og ledelse
 • Bachelor i interkulturell kompetanse
 • Årsstudium i pedagogikk

Innledning

Studiet til examen facultatum skal gi et innblikk i viktige forutsetninger for vitenskapelig virksomhet, slik at studentene kan bli kjent med normer for redelig og fruktbar forskning. En vil arbeide med begreper og tenkemåter som særpreger humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. Studiet drøfter også etiske grunnlagsspørsmål, yrkesetikk og menneskesyn med relevans for undervisning, forskning og vitenskapelig arbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om vitenskapsteoriens historie
 • kjenner til grunnleggende spørsmål om erkjennelsesteori og ulike vitenskapsteoretiske skoleretninger
 • har kunnskap om etiske grunnlagsproblemer og normative teorier

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende vitenskapsteoretiske problemstillinger i arbeidet med humanistiske fag og samfunnsfag
 • kan reflektere rundt moralfilosofiske spørsmål på bakgrunn av presentasjonen av sentrale tenkere og filosofer i etikkens historie.

Generell kompetanse

Studenten

 • har kunnskap om vitenskapsteoretiske, metodiske og hermeneutiske problemstillinger
 • har kunnskap om ulike typer menneskesyn og viktige etiske, aktuelle problemstillinger i tilknytning til menneskeverd
 • kan drøfte ulike etiske problemstillinger ut fra etiske modeller ut fra ulike synsvinkler

Innhold

Studiet er inndelt i følgende to underemner:

Faghistorie og fagforståelse

 • Innføring i noen vitenskapsteoretiske (framfor alt erkjennelsesteoretiske) spørsmål og retninger som aktualiseres i arbeidet med humanistiske fag og samfunnsfag.

Etikk og menneskesyn

 • Innføring i etiske grunnlagsproblemer, teorier og argumentasjonstyper ut fra en presentasjon av noen sentrale etiske tenkere. Studentene utfordres til etisk refleksjon omkring sentrale moralske spørsmål som aktualiseres i arbeid med mennesker.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen gis i form av fellesforelesninger. Undervisningen er lagt opp som et første møte med akademiske studier. Det arrangeres oppgaveseminar med obligatorisk deltagelse i tilknytning til semesteroppgaven i etikk og menneskesyn (se arbeidskrav). Seminaret består av en innledende forelesning om oppgaveskriving og tips til konkrete oppgavetekster, og sesjoner i grupper med hverandrevurdering av innleverte utkast til semesteroppgave. Studenten skal også levere en skriftlig hjemmeoppgave i vitenskapsfilosofi som arbeidskrav.

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer. Dette omfatter også selvstudium.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til avsluttende vurdering:

 • Deltagelse i et oppgaveseminar i grupper om semesteroppgaven
 • Hjemmeoppgave 1000 ord, +/- 10 %

Ved begrunnet/dokumentert fravær, pga. sykdom eller andre årsaker, lages det løsninger for alternative arbeidskrav med nytt seminar, veiledning el.l. i dialog med emneansvarlig.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Semesteroppgave 2000 ord, +/- 10 %

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det benyttes gradert karakterskala fra A til F, der F er stryk.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Eksamensspråk

Norsk eller skandinaviske språk.

Engelsk etter søknad.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

10 studiepoeng overlapp med EX102N Examen facultatum, nettstudium.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei