GL17NAT1A Naturfag 1 nett 1.-7.trinn modul 1

Alle versjoner:
GL17NAT1A (2024—2025)
GL17NAT1A (2023—2024)
GL17NAT1A (2022—2023)
GL17NAT1A (2021—2022)
GL17NAT1A (2020—2021)
GL17NAT1A (2019—2020)
GL17NAT1A (2018—2019)
GL17NAT1A (2017—2018)

Emnekode: GL17NAT1A

Emnenavn: Naturfag 1 nett 1.-7.trinn modul 1

Undervisningssemester: Høst

Steder: Nettbasert

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Relevans i studieprogrammet

Naturfag 1 nett er obligatorisk emne i årsstudiet i naturfag 1-7, valgfritt fag i grunnskolelærerutdanningen for 1.-7.trinn og 5.-10.trinn. Kan også tas som videreutdanning.

Innledning

I naturfag 1 nett Modul 1 arbeides det med naturfagdidaktiske og naturfaglige tema som er relevante for alle som skal undervise i naturfag på trinnene 1-7 i grunnskolen. Naturfag 1 gir grunnleggende innføring i naturfagene og presenterer arbeidsmåter grunnskolelærerstudenter kan bruke til å styrke elevenes motivasjon for og læring av naturfaglige emner.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har grundig kunnskap om begynneropplæring i naturfag, barns forståelse av naturfaglige begreper og overgangen fra barnehage til skole
 • har kunnskap om naturvitenskapens og teknologiens metoder og tenkemåter
 • har kunnskap om fagdidaktisk forskning om undervisning, vurdering og elevenes læring i naturfag med fokus på begrepsdannelse, hverdagsforestillinger, grunnleggende ferdigheter og utforskende arbeidsmåter
 • har kunnskap om arter og grupper av organismer som er vanlige i norsk natur, og deres klassifikasjon og livssykler
 • har grunnleggende kunnskap om evolusjonsteorien og arters tilpasning til deres miljø
 • har kunnskap om kretsløp i naturen og menneskers påvirkning på disse
 • har kunnskap om naturtyper og økosystemer som er aktuelle i feltarbeid på barnetrinnet, viktige prosesser i økosystemene og årstidsvekslinger i norsk natur
 • har kunnskap om oppbygging og egenskaper til vanlige stoffer og enkle kjemiske reaksjoner relatert til fenomener i hverdagen og i naturen
 • har kunnskap om atomers oppbygning, grunnstoffer, og hvordan oppbygningen bestemmer et stoffs egenskaper
 • har kunnskap om ytre og indre geologiske prosesser på jorda og bergartenes kretsløp, inkludert kjennskap til utvalgte mineraler og bergarter

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over egen naturfagundervisning på barnetrinnet forankret i forskning, teori og praksis og med spesielt fokus på begynneropplæring, grunnleggende ferdigheter og flerkulturelle elevgrupper
 • kan planlegge og gjennomføre undervisning i naturfag inne og ute og anvende varierte metoder og modeller som fremmer elevenes begrepslæring, kreativitet og utforskning
 • kan gjennomføre målinger, gjøre enkle beregninger, bruke relevant utstyr og gjennomføre aktiviteter med nødvendige sikkerhetstiltak
 • kan forstå kjemiske reaksjonsligninger og bruke dem for å beskrive kjemiske reaksjoner
 • kan vurdere elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bruke gjeldende læreplan for barnetrinnet som utgangspunkt for naturfagundervisning
 • kan knytte egen rolle som naturfaglærer til etiske, sosiale, økonomiske og politiske problemstillinger som angår naturvitenskap og teknologi i samfunnet

Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i naturfagene, herunder økologi, kjemi, geo-fag, og naturfagdidaktikk. Emnene vektlegges slik det er relevant for 1.-7. trinn, med særlig vekt på mangfoldet i naturen inkludert artskunnskap. I naturfagdidaktikk fokuseres det på drøfting og begrunnelser for feltarbeid, kjemididaktikk, naturvitenskapelige arbeidsmetoder, læringsteori og naturfaget sin plass i skolen. Ulike problemstillinger rundt gutter og jenter sitt forhold til naturfag belyses. Studentene skal arbeide med naturfagdidaktisk litteratur, for å øke sin forståelse for naturfagdidaktiske problemstillinger. Studentene vil også få en første innføring i naturfagdidaktisk metode.

Kurset har også fokus på emnene begynneropplæring, grunnleggende ferdigheter, tilpasset opplæring og vurdering.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Ekskursjoner til ulike naturtyper med fokus på botanikk, zoologi, geologi og økologi.
 • Praktiske øvinger
 • Rapport og oppgaveskriving
 • Det legges opp til to samlinger:

 • En samling/feltkurs (to til tre dager)
 • Dagssamling med kjemi (september/oktober)

Arbeidsomfang

450 timer.

Arbeidskrav

Følgende obligatoriske arbeidskrav skal gjennomføres:

 • Feltkurs med ekskursjon til ulike vegetasjonstyper og geologiske lokaliteter -varighet to til tre dager, med innlevert skriftlig rapport.
 • Artsprøve om norske dyr og planter
 • Objektsamling med 40 objekter
 • Praktiske øvinger i kjemi - en dag, med innlevert skriftlig rapport
 • Naturfagdidaktikk - med innlevert skriftlig oppgave
 • Det er krav om frammøte og aktiv deltakelse som angitt i undervisningsplanen.

Generelle- og naturfagdidaktiske refleksjoner inngår som en del av rapportene studentene leverer.

Skriftlige innleveringer kan være individuelle eller gruppeoppgaver.

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i arbeidsheftet for feltkurset ved studiestart.

Ved gyldig fravær fra praktiske arbeidsøkter kan det gis en kompensasjonsoppgave knyttet til det aktuelle fagområdet. Dersom skriftlige innleveringer ikke blir godkjent ved første innlevering gis studenten(e) ett nytt forsøk til å levere en revidert oppgave.

Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjente før studenten kan gå opp til eksamen.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Individuell, skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Skriftlig eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Tillatte hjelpemidler

 • Periodesystemet, kalkulator uten grafisk display, LK20

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Studiepoengreduksjon

15 studiepoeng overlapping med naturfag 1; GL17NA1, GL5NA1, GL5NAT1A

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Studenter betaler for forbruksmateriell. Det er krav om alminnelig god fysisk helse for å delta på ekskursjonene.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.