HSM121 Innføring i organisasjon, ledelse og etikk

Alle versjoner:
HSM121 (2024—2025)
HSM121 (2023—2024)

Emnekode: HSM121

Emnenavn: Innføring i organisasjon, ledelse og etikk

Undervisningssemester: Høst

Steder: Kristiansand, Bergen, Oslo

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Emnet krever opptak til bachelor i økonomi og administrasjon eller i innovasjon, markedsføring og ledelse.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i økonomi og administrasjon og i innovasjon, markedsføring og ledelse.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om sentrale organisasjonsteorier og styringssystemer
 • har kunnskap om viktige begreper og teorier på individnivå knyttet til holdninger, motivasjon og personlighet
 • har kunnskap om viktige begreper og teorier på gruppe- og organisasjonsnivå knyttet til beslutninger, kommunikasjon og ledelse
 • har kunnskap om de sentrale tilnærminger og teorier om ledelse
 • har kunnskap om hvordan en kan identifisere og iverksette tiltak for å håndtere sentrale utfordringer i samspillet mellom individ og gruppe
 • har kunnskap om sentrale etiske utfordringer ved ledelse og organisering og hvordan utvikle bærekraftig ledelse, inkl. kunnskap om Hauges ledelsestenkning og -praksis
 • har kunnskap om organisasjon og ledelse i et internasjonalt perspektiv

Ferdigheter

Studenten

 • kan vurdere styrker og svakheter ved bedrifters og ideelle virksomheter organisering og styringssystemer
 • kan håndtere sentrale mellommenneskelige prosesser som samarbeid, kommunikasjon og sosial bevissthet
 • kan reflektere og lære fra aktiviteter en deltar i som tar sikte på å utvikle mellommenneskelige ferdigheter
 • kan identifisere utfordringer knyttet til samspillet mellom individ og gruppe i en organisatorisk kontekst, og presentere disse for andre på en analytisk og reflektert måte
 • kan oppsummere skriftlig og muntlig sentrale organisasjons- og ledelsestemaer på en akademisk korrekt måte.

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i og kan håndtere relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • kan utvikle og gjennomføre nyetablerings- og innovasjonsprosesser
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre - med bakgrunn i fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • har forståelse for muligheter og utfordringer i en interkulturell kontekst

Innhold

 • Sentrale organisasjonsteorier
 • Styrker og svakheter ved sentrale organisasjonsformer
 • Styrings- og kontrollsystemer
 • Organisasjonskultur
 • Beslutningsprosesser
 • Makt og konflikt i organisasjoner
 • Sentrale ledelsesteorier
 • Tjenende lederskap
 • Ledelse i ideelle organisasjoner
 • Personlighet, persepsjon og kognisjon
 • Holdninger og motivasjon
 • Teamarbeid og kommunikasjon
 • Etikk og bærekraft i organisering og ledelse
 • Organisasjon og ledelse i et internasjonalt perspektiv

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, videopresentasjoner, gruppearbeid, dialog i plenum og selvstudium. Undervisningen vil skje med utgangspunkt i sentrale utfordringer/problemer i fagområdet (problembasert læring)

Arbeidsomfang

Det forventes at studenten legger ned minimum 250 arbeidstimer i dette emnet.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til avsluttende vurdering:

 • Innlevering av 3-4 case- og/eller oppgavebesvarelser individuelt eller i grupper. 800 ord +/- 15% per case. Minst ett case skal presenteres muntlig.
 • All undervisning og oppgaveløsning i emnet er obligatorisk. Det forutsettes at studentene er til stede minst 80 prosent av tiden.

Ved ikke godkjent på skriftlige arbeidskrav gis det ett nytt forsøk samme semester.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Individuell skriftlig hjemmeeksamen, 48 timer (2500 ord +/- 15%).

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen vurderes med gradert karakter A til E for bestått og F for ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle

Eksamensspråk

Norsk, skandinaviske språk eller engelsk.

Progresjonskrav

Ingen

Praksis

Ingen praksis.

Studiepoengreduksjon

Dette emnet overlapper 7,5 studiepoeng med (4)HSM107 Organisasjon og ledelse med fokus på tjenende lederskap og 10 studiepoeng med HSM121N Innføring i organisasjon, ledelse og etikk.

Emnesperre

Ingen

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Emnet kan undervises både på norsk og engelsk.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.