HSM123 Etikk, identitet og ansvar 1

Alle versjoner:
HSM123 (2024—2025)
HSM123 (2023—2024)

Emnekode: HSM123

Emnenavn: Etikk, identitet og ansvar 1

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Kristiansand, Bergen, Oslo

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Emnet krever opptak på bachelorstudium i økonomi og administrasjon, eller innovasjon, markedsføring og ledelse.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne for bachelor i økonomi og administrasjon og bachelor i innovasjon, markedsføring og ledelse.

Innledning

Dette er det første emnet av to, som heter Etikk, identitet og ansvar. Dette forkortes til EIA 1 og EIA 2. Emnegruppen skal bidra til studentenes danning og vekst. Emnene legger til rette for at studentene kan utvikle seg som reflekterende bevisste praktikere og ansvarlige arbeidstakere. Emnegruppen har spesielt fokus på studentenes identitet, danning og utvikling som ansvarlige samfunnsaktører. EIA 1 legger grunnlag for EIA 2 og undervises både høst og vår i første studieår. Dette emnet vil utfordre studentene til refleksjon over egen identitet og ståsted i verdispørsmål.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for begrepene danning og identitet
 • kan gjøre rede for hva menneskesyn er og sammenhengen mellom menneskesyn, livssyn, verdier, holdninger og handlinger
 • kan gjøre greie for grunnleggende etiske og moralfilosofiske teorier
 • er kjent med begrepet kritisk tenkning
 • kan gjøre rede for hva dialog er
 • har kunnskap om gruppedynamiske prosesser

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere over egen identitet ved å anvende både teori, personlige erfaring og perspektiver fra gruppesamtalene
 • har forståelse for sentrale etiske utfordringer i vår egen tid og i eget liv
 • kan anvende kunnskap om hvordan etikk, verdier og personlig erfaring samspiller med menneskesyn
 • kan reflektere over egne holdninger, valg og handlinger og forstå hvilke konsekvenser dette har for en selv, for andre og på samfunnsnivå
 • kan lede en dialog/gruppesamtale
 • Har utviklet evnen til å delta i et team/gruppearbeid
 • kan sette ord på egne sterke sider og utfordringer i møte med forskjellige typer arbeidsoppgaver, sette mål for egen utvikling, og forstå hva som skal til for å nå målene

Generell kompetanse

Studenten

 • er bevisst egne holdninger, verdier, og har innsikt i utfordringer som kan oppstå i møte med mennesker med ulike verdisyn
 • har et bevisst forhold til eget menneskesyn
 • kan utrykke og reflektere over egne holdninger og verdisyn både skriftlig og muntlig
 • har evne til å se sine styrker og begrensninger i selvstendig arbeid
 • er bevisst egen ansvarlighet i møte med seg selv og andre i ulike kontekster
 • forstår hvordan egne beslutninger har konsekvenser for eget og andres liv

Innhold

 • Menneskesyn og livssyn
 • Gruppepsykologi
 • Narrativ teori
 • Identitet og identitetsutvikling
 • Dialog og grupperefleksjon
 • Etiske og moralfilosofiske teorier
 • Kritisk tenkning og refleksjon
 • Holdninger og verdier
 • Valg og beslutningsprosesser

Arbeids- og undervisningsformer

Primært er det lagt opp til en innledningsforelesning med påfølgende refleksjonsgrupper og samtaler i grupper.

Heldagsseminarer.

Arbeidsomfang

Det forventes at studenten legger ned minimum 250 arbeidstimer i dette emnet.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til avsluttende vurdering:

1. semester

 • 3 refleksjonslogger
 • ledelse av gruppesamtale
 • Gruppeoppgave 2000 ord +/- 15% (utenom litteraturlisten)

2. semester

 • 3 refleksjonslogger
 • Evalueringssamtale og forberedelse til mentoring

All undervisning og gruppesamtaler er obligatorisk. Det kreves 80% tilstedeværelse per semester.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Individuell skriftlig hjemmeeksamen 2 dager, 2500 ord +/- 15% (utenom litteraturlisten)

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bestått/ikke bestått

Tillatte hjelpemidler

Alle

Eksamensspråk

Norsk, skandinaviske språk eller engelsk for engelskspråklige studenter.

Progresjonskrav

Emnet må være bestått for å kunne fortsette på HSM223 Etikk, identitet og ansvar 2

Praksis

Ingen

Studiepoengreduksjon

Dette emnet overlapper 7,5 studiepoeng med (4)HSM104, Identitet og danning 1 og 2,5 studiepoeng med (4)HSM204, Identitet og danning 2. Emnet overlapper også 10 studiepoeng mot IKS181N Etikk, identitet og ansvar 1.

Emnesperre

Ingen

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.