HSM124 Finansregskap og regnskapsanalyse

Alle versjoner:
HSM124 (2024—2025)
HSM124 (2023—2024)

Emnekode: HSM124

Emnenavn: Finansregskap og regnskapsanalyse

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Kristiansand, Bergen, Oslo

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Emnet krever opptak til bachelor i økonomi og administrasjon eller bachelor i innovasjon, markedsføring og ledelse.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i økonomi og administrasjon og i bachelor innovasjon, markedsføring og ledelse.

Innledning

Emnet gir kunnskap om hvordan årsregnskap blir til, hva det skal inneholde og hvordan det kan brukes.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om de viktigste bokførings- og regnskapsreglene samt regnskapslovens oppbygning
 • har kunnskap om standard kontoplan og sammenhenger mellom transaksjoner og deres påvirkning på resultat og balanse
 • kjenner til rapporteringskrav og vurderingsregler
 • har kunnskap om behovet for bearbeiding av regnskapstall for analyseformål
 • har innsikt i sentrale nøkkeltall i forbindelse med en regnskapsanalyse
 • har kunnskap om kontantstrømanalyse og budsjettering

Ferdigheter

Studenten kan

 • bokføre vanlige transaksjoner og ofte forkommende årsavslutningsmomenter (herunder beregning av årets skattekostnad og disponering av årsresultatet) i samsvar med det dobbelte bokholderis prinsipp
 • vurdere eiendeler og gjeld samt periodisere inntekter og kostnader etter regnskapslovens hovedregler
 • stille opp et gruppert resultat og balanse i samsvar med regnskapslovens bestemmelse
 • gjennomføre tilrettelegging og korrigering av regnskapstall for analyseformål
 • beregne sentrale nøkkeltall i forbindelse med en regnskapsanalyse og gjøre en vurdering av en bedrifts lønnsomhet, likviditet, finansiering og soliditet.
 • sette opp en kontantstrømoppstilling når forholdene er enkle og oversiktlige
 • utarbeide resultatbudsjett, balansebudsjett og likviditetsbudsjett
 • bruke regneark i arbeidet med regnskap
 • skrive korte styringsinformative rapporter basert på regnskap

Generell kompetanse

Studenten

 • kan redegjøre for regnskapet som informasjonskilde og har forståelse for bokføringsprinsipper, regnskapsprinsipper og rapporteringskrav
 • kan lese et årsregnskap med sunn skepsis og kunne reflektere over de muligheter regnskapsprodusentene har for å gi god eller dårlig informasjon til regnskapsbrukere

Innhold

 • Virksomhet og regnskap
 • Kontoplan, regnskapssystem og regler
 • Inntekter og kostnader
 • Kunder og leverandører
 • Merverdiavgift, kreditnotaer og rabatter
 • Arbeidskraft og lønn
 • Årsregnskap
 • Vurderingsregler
 • Regnskap og skatt
 • Kontantstrømoppstilling
 • Egenkapital og utdeling
 • Regnskapsanalyse
 • Budsjettering
 • Ikke-finansiell rapportering

Første delen av emnet er viet teknikker og metoder som brukes for at en virksomhet skal få registrert alle transaksjoner og hendelser i løpet av et år.

Den andre delen tar for seg hva årsregnskapet skal inneholde av informasjon og reglene som skal brukes når eiendeler og gjeld skal vurderes og overskuddet måles.

Emnets tredje del tar for seg hvordan årsregnskapet kan brukes.

Emnets fjerde del tar for seg ulike typer budsjetter og sammenhengen mellom disse.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og gruppearbeid

Arbeidsomfang

Det forventes at studenten legger ned minimum 250 arbeidstimer i dette emnet.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til avsluttende vurdering:

 • En individuell skriftlig oppgave, omfang ca 4 timers arbeid.
 • All undervisning og kurset Excel for regnskap er obligatorisk. Det kreves at studentene er til stede minst 80 prosent av tiden.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Individuell skriftlig skoleeksamen, 4 timer

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt gradert karakter fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle, bortsett fra kommunikasjon med andre personer og chat-roboter

Eksamensspråk

Norsk og skandinaviske språk

Progresjonskrav

Ingen

Praksis

Ingen praksis

Studiepoengreduksjon

Dette emnet overlapper 7,5 studiepoeng med (4)HSM201, Finansregnskap og regnskapsanalyse.

Emnesperre

Ingen

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Emnet kan undervises både på norsk og engelsk.

Tilbys som enkeltemne

Nei