HSM126 Innføring i statistikk med forskningsmetode

Alle versjoner:
HSM126 (2024—2025)
HSM126 (2023—2024)

Emnekode: HSM126

Emnenavn: Innføring i statistikk med forskningsmetode

Undervisningssemester: Vår

Steder: Kristiansand, Bergen, Oslo

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Emnet krever opptak til bachelor i økonomi og administrasjon eller bachelor i innovasjon, markedsføring og ledelse

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i økonomi og administrasjon og bachelor i innovasjon, markedsføring og ledelse

Innledning

Bedrifter og andre organisasjoner eksisterer i en stadig mer digitalisert virkelighet og må i økende grad samle inn og analysere data for å kunne drive på en god måte. Dette emnet gir en introduksjon til statistikk for studenter på økonomisk og/eller administrative studier. Emnet skal også hjelpe studentene til å kunne utforme og gjennomføre konkrete undersøkelser og gjøre dataanalyse med relevante og gode verktøy/applikasjoner.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kjenner viktige prinsipper for sannsynlighets fordelinger og -regning
 • Kjenner til med de viktigste begrepene innenfor deskriptiv statistikk
 • kjenner til viktige former for statistiske grafer
 • kjenner til sentrale tester for spredning, samvariasjon og hypotesetester m.v.
 • kan grunnleggende prinsipper for datainnsamling og dataanalyse

Ferdigheter

Studenten kan

 • anvende kriterier for å vurdere bruk av statistikk i forskningslitteratur og samfunnsdebatten
 • analysere data ved hjelp av Excel, AMOS eller R fra empiriske undersøkelse herunder varians, korrelasjonsanalyse, t-test, regresjonsanalyse, SEM, mv.
 • gjennomføre hypotesetesting ved hjelp av regresjon og SEM
 • designe et forskningsprosjekt ved hjelp av kvalitativ og kvantitativ metode
 • legge inn, analysere data fra forskning ved hjelp av Excel
 • kritisk reflektere over resultatene av ulike undersøkelser og analyseteknikker.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over hva som bør kreves av en "god" teori
 • forstår noen av begrensningene og mulighetene i bruk av statistikk
 • kan reflektere kritisk over ulike undersøkelsesopplegg og ulike analysemetoder

Innhold

 • Deskriptiv statistikk (målenivå, sentralitet, spredning, etc.)
 • Sannsynlighetsregning
 • Sannsynlighetsfordelinger
 • Kombinatorikk
 • Tilfeldige variabler, forventning og varians
 • Estimering og estimatorer
 • Begreper, operasjonalisering og faktoranalyse
 • Hypotesetesting med regresjon
 • Problemstilling og undersøkelsesdesign
 • Datainnsamling
 • Dataanalyse ved hjelp av Excel (, uni, bi- og multivariat analyse, spredning, snitt, samvariasjon, lineær regresjon etc.)
 • Structural Equation Modeling (SEM) with AMOS, R or similar

Arbeids- og undervisningsformer

Gruppeoppgaver, trening på bruk av statistiske applikasjoner og forelesninger.

Arbeidsomfang

Det forventes at studenten legger ned minimum 250 arbeidstimer i dette emnet.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til avsluttende vurdering:

 • 2 skriftlige innleveringer som dekker sentrale temaer i emnet. En individuell og en gruppebasert innelvering.
 • All undervisning og oppgaveseminar i emnet er obligatorisk. Det kreves at studentene er til stede minst 80 prosent av tiden.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Individuell skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Skriftlig eksamen vurderes med gradert karakter A til E for bestått og F for ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Ikke-programmerbar kalkulator og lærebok.

Eksamensspråk

Norsk eller engelsk.

Studiepoengreduksjon

Dette emnet overlapper 7,5 studiepoeng med (4)HSM103 Statistikk.

Emnesperre

Ingen

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Emnet kan undervises både på norsk og engelsk.