HSM222 Innføring i markedsføring, etikk og bærekraft

Alle versjoner:
HSM222 (2024—2025)

Emnekode: HSM222

Emnenavn: Innføring i markedsføring, etikk og bærekraft

Undervisningssemester: Vår

Steder: Kristiansand, Oslo

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Emnet krever opptak i bachelor i økonomi og administrasjon eller i innovasjon, markedsføring og ledelse.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i økonomi og administrasjon og i innovasjon, markedsføring og ledelse.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for sentrale begreper, teorier og metoder innen markedsføringsfaget
 • har kunnskap om sentrale etiske utfordringer i praktisk markedsføring
 • har grunnleggende kunnskap om strategier for inntektsgenerering i ideelle virksomheter
 • har kunnskap om hvordan bærekraft kan integreres i merkevaren
 • har grunnleggende kunnskap om bærekrafts-kommunikasjon

Ferdigheter

Studenten kan

 • anvende teoriene og metodene på praktiske markedsføringsproblemer i ulike typer virksomheter, både i kommersiell og frivillig sektor
 • evaluere og bruke markedsundersøkelser til å løse markedsføringsproblemer
 • velge ut, hente inn og gjøre enkle analyser av markedsdata
 • planlegge kampanjer som kombinerer bruk av online og offline kanaler
 • posisjonere en merkevare
 • integrere bærekraft i merkeposisjoneringen

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjennomføre og forsvare markedsføringsfaglige presentasjoner muntlig
 • har innsikt i relevante etiske problemstillinger og kan planlegge prosjekter i tråd med etiske og juridiske krav
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer innen markedsføring og derved bidra til utvikling av god praksis

Innhold

 • Markedsføring som begrep, praksis og fagområde
 • Konsumenters og organisasjoners kjøpsatferd
 • Markedssegmentering og målgruppevalg
 • Merkeposisjonering
 • Betydningen av bærekraft og hvordan bærekraft kan integreres i merkeposisjoneringen
 • Produkt-, tjeneste- pris- og kommunikasjonsbeslutninger
 • Ledelse av verdikjeden og relasjonsmarkedsføring
 • Bedriftskulturens betydning
 • Merkevareledelse og omdømmebygging
 • Bedriftens samfunnsansvar: Reaktive og proaktive strategier
 • Markedsplanlegging
 • Inntektsgenerering i ideelle virksomheter
 • Juridisk rammebetingelser og etiske utfordringer
 • Gjennomføring av markedsundersøkelser og evaluering av markedsdata
 • Sentrale momenter i internasjonal markedsføring
 • Deltakelse i mentorordningen

Arbeids- og undervisningsformer

 • Plenumsundervisning
 • Frivillige multiple-choice-tester gjøres tilgjengelig for å teste eget kunnskapsnivå
 • Gruppearbeid
 • Veiledning av gruppearbeidet
 • Kursoppgave i en reell markedsførings-utfordring i en norsk bedrift. Utvikles gradvis gjennom semesteret og forsvares til muntlig gruppeeksamen

Arbeidsomfang

Det forventes at studenten legger ned minimum 250 arbeidstimer i dette emnet.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til avsluttende vurdering:

 • To mentorsamtaler og to mentorlogger
 • Individuell multiple-choice kunnskapstest (bestått/ikke-bestått).
 • All undervisning og oppgaveløsning i emnet er obligatorisk. Det kreves at studentene er til stede minst 80 prosent av tiden.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Gruppebasert prosjektoppgave (4-5 studenter pr gruppe) utvikles gjennom semesteret og presenteres på muntlig gruppe-eksamen. Felles gruppebasert høring etter presentasjonen. Alle medlemmer i samme gruppe gis samme karakter.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Prosjekteksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Dersom det oppstår tvil om hvorvidt en student bidrar eller har bidratt tilstrekkelig til å få uttelling for et felles produkt, iverksettes rutinen beskrevet i studieplanen under eksamen og vurdering.

Tillatte hjelpemidler

Ingen

Eksamensspråk

Norsk eller engelsk

Praksis

Ingen

Studiepoengreduksjon

Dette emnet overlapper 7,5 studiepoeng med (4)HSM102 Markedsføring og 10 studiepoeng med HSM222N Innføring i markedsføring, etikk og bærekraft.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.