IDR105 Aktivitetsledelse

Alle versjoner:
IDR105 (2024—2025)

Emnekode: IDR105

Emnenavn: Aktivitetsledelse

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i idrettsvitenskap og årsstudium i idrettsvitenskap

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for sentrale regler, teknikk og taktikk i et bredt utvalg av individuelle idretter og lagidretter
 • har kunnskap om metodikk og progresjon knyttet til ferdighetsutvikling i aktuelle idretter og aktiviteter

Ferdigheter

Studenten

 • har faglig grunnlag for å legge til rette for trening som kan bidra til økt prestasjon innen ulike aktiviteter
 • viser faglig forståelse innenfor aktuelle idretter og aktiviteter i henhold til de krav som stilles
 • kan anvende faglig kunnskap som trener i utvalgte idretter og gjøre rede for sine valg
 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over egen trenerpraksis i ulike idretter og justere denne under veiledning
 • kan tilrettelegge for læringsprosesser som trener i utvalgte idretter

Generell kompetanse

Studenten

 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre
 • har innsikt i relevante faglige og etiske problemstillinger

Innhold

Aktivitetsledelse vil gi en grunnleggende forståelse for ledelse av utvalgte idretter og aktiviteter. Emnet skal bidra til utvikling og progresjon i praktiske ferdigheter og teoretisk kunnskap knyttet til de ulike idrettsaktivitetene. Spesielt vil metodikk, ledelse og formidling av de ulike aktivitetene bli vektlagt. Emnet må sees i sammenheng med emnet IDR104 Idrettspedagogikk, ferdighetsutvikling og trenerrollen.

Arbeids- og undervisningsformer

Det legges opp til praktisk og noe teoretisk undervisning. I tillegg til en ukes ekskursjon til et skisenter vil undervisningen bli gjennomført ved ulike læringsarenaer i Bergen og omegn. Det kan bli aktuelt med kortere overnattingsturer til egnede undervisningsarenaer. Det vil også bli lagt opp til studentstyrte aktiviteter knyttet til de praktiske undervisningsøktene. Det blir forventet at studentene gjennomfører egentrening mellom de ulike undervisningsøktene.

Det forventes at studenten selv har personlig utstyr som trengs til de ulike idretter/aktiviteter i emnet.

Arbeidsomfang

ca. 450 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

 • Deltagelse på en ukes alpinkurs til et vintersportssted
 • Kandidaten skal skrive en logg/refleksjonsnotat fra alpinkurset
 • Deltagelse på langrennsundervisning med overnatting
 • Et praktisk metodisk arbeid på egnet undervisningsarena
 • Kandidaten må delta på minst 80% av undervisningen

Om arbeidskravene ikke godkjennes har studenten krav på ett ytterligere forsøk på å få godkjent i samme semester. Nærmere detaljer om arbeidskrav gis ved oppstart av emnet.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Praktisk-metodisk eksamen som består av to deler (vektes A: 75%/B: 25%):

A. Kandidaten skal utarbeide en skriftlig øktplan som leveres i Canvas. I en av de påfølgende dagene skal kandidaten gjennomføre deler av treningsopplegget/treningsøkten innen en gitt idrett/treningsform (inntil 30 minutter)

B. Muntlig høring av oppnådde læringsutbytter i etterkant av gjennomføringen (inntil 15 minutter)

Alle delene av eksamen må være bestått. Dersom kandidaten ikke består en av delene, må alle delene tas på nytt. Alle studentene deltar på hverandres praktiske gjennomføring.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Informasjon om hjelpemidler gis i forbindelse med kunngjøring av eksamensoppgaven.

Eksamensspråk

Norsk

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Det er nødvendig å være i normalt god fysisk og psykisk form, da deler av studiet er fysisk krevende.

Tilbys som enkeltemne

Nei