IKS102 Mangfold og det flerkulturelle Norge

Alle versjoner:
IKS102 (2024—2025)
IKS102 (2023—2024)

Emnekode: IKS102

Emnenavn: Mangfold og det flerkulturelle Norge

Undervisningssemester: Høst

Steder: Kristiansand, Bergen

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i årsstudium i interkulturell kompetanse

Obligatorisk emne i bachelor i interkulturell kompetanse

Innledning

Generell og aktuell innføring i det flerkulturelle Norge med vekt på inkluderings- og ekskluderingsprosesser. Emnet fokusere på praksis og empiri, samt kritisk tenkning og akademisk skriving.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om majoritets- og minoritetsrelasjoner, sameksistens, inkludering og integrering
 • har kunnskap om hovedtrekk i norsk migrasjonshistorie, flyktning- og innvandringspolitikk
 • har kunnskap om rasisme og diskriminering
 • har kunnskap om norsk integreringspolitikk og -praksis særlig knyttet til familie, skole, arbeidsmarked og samfunnet for øvrig
 • har kunnskap om framveksten av det flerkulturelle og flerreligiøse norske samfunnet, og utfordringer og muligheter knyttet til dette

Ferdigheter

 • kan identifisere og anvende faglig kunnskap i viktige interkulturelle anliggender om mangfold og integrering
 • kan anvende faglig kunnskap på rasismeproblematikk, eurosentrisme, stereotypier og antirasistiske strategier
 • kan identifisere og anvende faglig kunnskap om flyktning- og innvandringspolitikk

Generell kompetanse

 • har et faglig grunnlag for å kunne forstå, kommunisere og tilegne seg ny kunnskap om det flerkulturelle Norge på en kildekritisk måte

Innhold

Emnet har som hovedformål å gi studentene innsikt og forståelse for muligheter og utfordringer i dagens norske samfunn som endres mot et mer flerkulturelt og flerreligiøst samfunn.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, akademiske seminar med gruppearbeid, diskusjoner og presentasjoner i plenum samt individuelt arbeid.

Arbeidsomfang

400 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen gitte frister for å eksamen i emnet:

1. Obligatorisk deltagelse på undervisning (minimum 80 % frammøte)

2. Deltagelse på to seminar/ekskursjoner om arbeidslivsrelevans

3. Akademisk tekst (ca. 1000 ord)

4. Gjennomført modul om kritisk tenkning og akademisk skriving

Alle arbeidskrav følger spesifikke retningslinjer. Ved ikke godkjent arbeidskrav har studenten én ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet innlevering.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Individuell hjemmeeksamen, 1 uke, 2500 ord (+/- 10 prosent).

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt gradert karakter fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Eksamensspråk

Norsk.

Studiepoengreduksjon

IKS102 Mangfold og det flerkulturelle Norge overlapper 15 studiepoeng med:

 • 3IK103 Det flerkulturelle Norge
 • IKS102N Mangfold og det flerkulturelle Norge

Overlapper 10 studiepoeng med:

 • 3IK111 Det flerkulturelle Norge
 • 3IK111N Det flerkulturelle Norge
 • IKF116NO Regional spesialisering: Det flerkulturelle Norge
 • 3IK201 Det flerkulturelle Norge

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja