IML223 Innføring i samfunnsøkonomi og bærekraft

Alle versjoner:
IML223 (2024—2025)

Emnekode: IML223

Emnenavn: Innføring i samfunnsøkonomi og bærekraft

Undervisningssemester: Vår

Steder: Kristiansand, Oslo

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Emnet krever opptak til bachelor i innovasjon, markedsføring og ledelse.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i innovasjon, markedsføring og ledelse

Innledning

Emnet er en innføring i samfunnsøkonomiske temaer. Vi starter med en gjennomgang av hva samfunnsøkonomi er, og hvilke spørsmål vi forsøker å belyse i faget: økonomi som samfunnsvitenskap og økonomiske modeller som verktøy. Faget deles så inn i mikroøkonomi og makroøkonomi. I mikroøkonomi studeres produsenter, konsumenter og markedets virkemåte under ulike forutsetninger. Effektiv ressursbruk og økonomisk politikk vil også være sentralt.

I makroøkonomi studeres hele økonomien under ett. Emnet vil gi innsikt i hvilke faktorer som påvirker et lands økonomiske forhold, og hvordan myndighetene kan påvirke landets økonomiske situasjon. Her vil det også være aktuelt å studere bærekraft og miljø.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om ulike problemstillinger i samfunnsøkonomi
 • har kunnskap om hvordan menneskelige behov og knapphet på ressurser utgjør hovedelementene i samfunnsøkonomifaget
 • har kunnskap om hva som menes med en samfunnsøkonomisk modell
 • har kunnskap om produsentenes og konsumentenes tilpasning på et varemarked
 • har kunnskap om markedets virkemåte og ulike markedsformer som fullkommen konkurranse og monopol
 • har kunnskap om hvordan skatter påvirker markedet og kan korrigere markedssvikt
 • har kunnskap om makroøkonomiske nøkkelvariabler som konjunkturer, inflasjon, konsum og arbeidsledighet
 • har kunnskap om makroøkonomisk politikk
 • har kunnskap om måling av langsiktig økonomisk vekst og mulige årsaker til økonomisk vekst og velstand
 • har forståelse for hvordan ulike datakilder og data kan brukes til å teste teorier

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjøre rede for samfunnsøkonomiske problemstillinger og anvende elementære økonomiske resonnementer
 • kan gjøre rede for ulike modeller for å analysere samfunnsøkonomiske spørsmål
 • kan analysere ulike aktørers tilpasning på et marked og gjøre rede for markedsmekanismer
 • kan gjøre rede for svingninger i et lands aggregerte størrelser og makroøkonomisk politikk
 • kan presentere enkle samfunnsøkonomiske fagstoff og problemstillinger

Generell kompetanse

Studenten

 • har grunnleggende kunnskaper og analyseferdigheter for å forstå økonomiske problemstillinger til individer, husholdninger, bedrifter og offentlig sektor
 • er i stand til å forstå og delta i debatten om grunnleggende mikro- og makroøkonomiske spørsmål
 • har grunnleggende forståelse for hvordan samfunnsøkonomi kan anvendes til å få innsikt i forhold knyttet til bærekraft, fattigdom, klima og vekst

Innhold

Samfunnsøkonomiske problemstillinger, konsumenters adferd, kostnader, inntekter, produsenters adferd, markeder og prisdannelse, markedsmakt, effektivitet, makroøkonomiske forhold, konjunkturer, inflasjon, arbeidsledighet, nasjonalregnskap, økonomisk vekst, kortsiktig økonomisk politikk, langsiktig økonomisk politikk og bærekraft.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisning i klasserom. Obligatorisk arbeidskrav. Gjennomgang av oppgaver.

Arbeidsomfang

Det forventes at studenten legger ned minimum 250 arbeidstimer i dette emnet.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til avsluttende vurdering:

 • To skriftlige individuelle oppgaver som dekker sentrale deler av fagområdet. Max 2000 ord per oppgave.
 • 80 % tilstedeværelse i undervisningen.

Ved ikke godkjent på skriftlige arbeidskrav gis det ett nytt forsøk samme semester.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Individuell skriftlig skoleeksamen, 4 timer

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt gradert karakter fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Ikke-programmerbar kalkulator

Eksamensspråk

Norsk eller engelsk

Praksis

Ingen

Studiepoengreduksjon

Dette emnet overlapper 5 studiepoeng med (4)HSM108 Grunnleggende mikroøkonomi og 5 studiepoeng med (4)ØKAD203 Makroøkonomi.

Dessuten overlapper emnet 5 studiepoeng med ØKAD223 Mikroøkonomi og 5 studiepoeng med ØKAD224 Makroøkonomi og bærekraft.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.