IML224 Kreativitet, innovasjon og ledelse

Alle versjoner:
IML224 (2024—2025)

Emnekode: IML224

Emnenavn: Kreativitet, innovasjon og ledelse

Undervisningssemester: Vår

Steder: Kristiansand, Oslo

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Emnet krever opptak til bachelor i innovasjon, markedsføring og ledelse

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i innovasjon, markedsføring og ledelse

Innledning

Dette emnet gir studentene grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i kreativitet og innovasjon. Videre fokuseres det på hvordan man kan lede kreativitet og innovasjonsprosesser på en resultatfremmende måte i både kommersielle og ideelle organisasjoner.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om både kreativitet og innovasjon
 • har innsikt i forutsetninger for å lykkes med kreativitet og innovasjon i praksis
 • har kunnskap om sammenhengen mellom ledelse, kreativitet og innovasjon, herunder hvordan transformasjonsledelse og selvledelse kan fremme kreativitet og innovasjon i organisasjoner
 • har grunnleggende kunnskap om motivasjon og kreativitetsfremmende arbeidsmiljøfaktorer
 • har innsikt i teori om planlegging og gjennomføring av innovasjonsprosesser i ulike typer virksomheter (bedrifter, frivillige og ideelle organisasjoner etc.)

Ferdigheter

Studenten

 • kan lede kollektive improvisatoriske prosesser som kjennetegnes ved et syklisk samspill mellom idé-generering og idé-utvelgelse
 • kan identifisere faktorer som hemmer eller fremmer kreativitet og innovasjon
 • kan fremme motivasjon og lagånd i innovasjonsprosjekter
 • kan gi en bred konseptbasert presentasjon av kreativitet og innovasjon og forklare sammenhengen mellom de to konseptene
 • kan analysere problemstillinger knyttet til sammenhengen mellom ledelse, kreativitet og innovasjon på en kritisk, reflektert måte

Generell kompetanse

Studenten

 • kan identifisere og vurdere etiske problemsstillinger i kreativitets- og innovasjonsprosesser
 • har et bevisst og kritisk forhold til ulike teoretiske tilnærminger
 • kan være en konstruktiv ressurs i planlegging og gjennomføring av kreativitets- og innovasjonsprosesser i ulike typer virksomheter (bedrifter, frivillige og ideelle organisasjoner, etc.)
 • kan kommunisere om problemstillinger, analyser og konklusjoner knyttet til kreativitet, ledelse og innovasjon i ulike typer virksomheter, fagområder og bransjer

Innhold

 • Grunnleggende teoretisk innføring i kreativitet og innovasjon
 • Praktisk belysning av kreativitet og innovasjon basert på presentasjon av caser fra næringslivet
 • Ledelse, kreativitet og innovasjon. Kritisk review og praktiske anbefalinger
 • Ledelse av kreative prosesser i lys av transformasjonsledelse og selvledelse
 • Organisering av kreativitet og innovasjonsprosesser
 • Metoder for å utvikle kreative ideer
 • Spesielle utfordringer i frivillige og ideelle organisasjoner
 • Etiske utfordringer knyttet til kreativitets- og innovasjonsprosesser
 • Fokus på entreprenørskap i lys av Hans Nielsen Hauges bidrag

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og gruppearbeid med kreativitets- og innovasjonsprosjekter. Møte med innovatører fra oppstartsbedrifter som formidler sine erfaringer med kreativitets- og innovasjonsprosesser.

Arbeidsomfang

Det forventes at studenten legger ned minimum 250 arbeidstimer i dette emnet.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til avsluttende vurdering:

 • Gruppeinnlevering med inntil 3 studenter pr gruppe:

Det skal utarbeides et notat på inntil 1500 ord (utenom litteraturliste) hvor man skal analysere oppgitte problemstillinger knyttet til kreativitet, innovasjon og ledelse.

 • 80% oppmøte i undervisningen

Skulle en gruppe oppnå "ikke godkjent" for sitt arbeid, får de en ny mulighet i samme semester til å levere en forbedret besvarelse for vurdering.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Gruppebasert prosjekteksamen basert på utdelt case med inntil 3 studenter pr gruppe.

Omfang er 7000 ord (+/- 15%) og 4 ukers frist. Litteraturlisten er ikke inkludert i antall ord.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Prosjekteksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk. Gruppekarakter.

Dersom det oppstår tvil om hvorvidt en student bidrar eller har bidratt tilstrekkelig til å få uttelling for et felles produkt, iverksettes rutinen beskrevet i studieplanen under eksamen og vurdering.

Tillatte hjelpemidler

Alle

Eksamensspråk

Norsk, skandinaviske språk

Praksis

Ingen

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.