MGL1PE202 Pedagogikk og elevkunnskap 202 1-7

Alle versjoner:
MGL1PE202 (2024—2025)
MGL1PE202 (2023—2024)
MGL1PE202 (2022—2023)
MGL1PE202 (2021—2022)

Emnekode: MGL1PE202

Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap 202 1-7

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Se programplan.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i 5-årig grunnskolelærerutdanning.

Innledning

Hovedtema for Pedagogikk og elevkunnskap 202 er «Den forskende, endringskompetente og samfunnsbevisste lærer».

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:KUNNSKAP

Studenten

 • har bred kunnskap om skolen som pedagogisk organisasjon og utdanningspolitiske prosesser
 • har bred kunnskap om lærende organisasjoner og endrings- og utviklingsarbeid i pedagogisk virksomhet
 • har bred kunnskap om utfordringer og muligheter med hensyn til skoleutvikling

FERDIGHETER

Studenten

 • kan legge til rette for samhandling i skolen og i ettertid kritisk evaluere aktiviteten
 • kan planlegge og delta i forskningsbaserte utviklings- og endringsprosesser i skolen og kritisk vurdere disse i etterkant

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan kritisk analysere og delta i samfunnsdebatter om utdanningspolitikk og pedagogikk
 • innehar endrings- og utviklingskompetanse og kan justere egen praksis under veiledning
 • kan anvende pedagogisk og forskningsbasert kunnskap som kan bidra til å styrke elevenes selvvirksomhetsprosesser
 • kan med utgangspunkt i forskningsbasert og profesjonsrettet kunnskap i pedagogikk gjennomføre og formidle forskningsarbeid i tråd med vitenskapelige prinsipper
 • kan bidra i innovasjonsprosesser og vurdere hvordan utviklingsarbeid kan fremme faglig og pedagogisk nytenkning i skolen

Innhold

Pedagogikk og elevkunnskap skal legge til rette for at studenten utvikler en helhetlig kompetanse når det gjelder forskning og pedagogisk handling, der kunnskaper, ferdigheter og verdier danner grunnlag for danning av lærerrollen. Faget skal utvikle studentens selvinnsikt, styrke evne til refleksjon over egen kompetanse og undervisningspraksis, og bidra til utvikling av en inkluderende skole. Sentralt i faget er å danne studenten til å forvalte sitt lærermandat som hviler på sentrale etiske prinsipper. Fagets kjerne omfatter:

 • pedagogisk og forskningsbasert kunnskap om oppdragelse og undervisning med vekt på elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling og læring.
 • utvikling av studentens profesjonalitet, didaktiske kompetanse, teoretiske innsikt og vitenskapelige tenkemåte i samarbeid med praksis.

oppøving av studentens evne til kritisk analyse av skolen som lærende organisasjon i spenninger mellom tradisjon og fornying, og i lys av nye utfordringer i samfunnet.

Studiet ruster studenten for sin fremtidige lærergjerning. I samarbeid med praksis skal studenten utvikle inngående innsikt i vekselvirkningen mellom generelle kunnskaper og situasjonsbestemte kunnskaper i pedagogisk virksomhet. Studenten skal kunne analysere og forstå praksis i rammen av skolen som organisasjon, og øves i å se sammenhenger mellom systematisk forsknings- og utviklingsarbeid på den ene siden, og nyskaping, endring og læring på organisasjonsnivå på den andre. Studiet gir særlig fordypning i, og åpner for kritisk vurdering av, skolen som organisasjon, didaktikk og læreplanteori, utdanningspolitiske prosesser, ulike kunnskapsformer og læringsprosesser (f.eks. estetiske), endringsarbeid, vitenskapsteori og forskningsmetoder.

Arbeids- og undervisningsformer

Opplæringen vil skje med utgangspunkt i forelesninger, seminarer, grupper, veiledning, selvstudium, praksisoppgave, skriftlige innleveringer, muntlige fremføringer og fellesfaglige profesjonsdager.

Arbeidsomfang

450 timer

Arbeidskrav

 • Det er krav om frammøte og aktiv deltakelse som angitt i undervisningsplanen
 • Pedagogisk credo. Individuell skriftlig innlevering
 • Gruppearbeid med muntlig framlegg
 • Praksisoppgave
 • Kronikk

Nærmere opplysninger om arbeidskrav og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i undervisningsplanen. Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjente før studenten kan gå opp til eksamen.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Individuell skriftlig skoleeksamen på 6 timer. Eksamen teller 100 % av karakteren.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter fra A - F, der F er ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Ingen hjelpemidler

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk etter søknad.

Praksis

Se praksisplan for MGLU1.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.
Litteratur og faglige ressurser finner du her.