MGL5KH101B Kunst og håndverk: Tegning, bilde og tekstilmaterialer. Modul 2 (GLU 5- 10)

Alle versjoner:
MGL5KH101B (2024—2025)

Emnekode: MGL5KH101B

Emnenavn: Kunst og håndverk: Tegning, bilde og tekstilmaterialer. Modul 2 (GLU 5- 10)

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse

Relevans i studieprogrammet

Valgfritt emne i Grunnskolelærerutdanning 5-10.

Obligatorisk emne i årsstudium i Kunst og håndverk.

Innledning

Modul 2: Tegning, bilde og tekstilmaterialer (15 stp.) er den første av to moduler (modul 2 og 4) på 15 stp. med tema tegning, bilde og tekstilmaterialer. Modul 2 og 4 utgjør til sammen 30 stp. Det er mulig å kombinere disse med modul 1 og modul 3: Leire og tre, harde og plastiske materialer (15 + 15 stp.). Til sammen utgjør disse fire modulene 60 stp. Modul 1 og modul 2 går i høstsemesteret, mens modul 3 og 4 går i vårsemesteret.

I modul 2 arbeides det med faglige og didaktiske tema som er relevante for alle som skal undervise i kunst og håndverk på trinnene 5-10. Studenten skal få erfaring med kreative, estetiske og skapende prosesser, med vekt på oppfinnsomhet, mestring, problemløsning og gjennomføringsevne. Dette danner også grunnlag for didaktisk forståelse. Det er tett veksling mellom praktisk arbeid, teori og refleksjon slik at studenten skal få nærhet til praksisfeltet og innsikt i hvordan elever utvikler forståelse og ferdigheter i kunst og håndverksfaglige emner.

Undervisningen skjer i tråd med gjeldende læreplan og ivaretar helheten av skolens danningsmål gjennom arbeid med tilpasset opplæring, vurdering og grunnleggende ferdigheter. Det legges også vekt på tilrettelegging for verkstedarbeid med tanke på vedlikehold, helse, miljø og sikkerhet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har grunnleggende kunnskap om materialer, teknikker og redskaper innenfor tegning, bilde og tekstil
 • har kunnskap om visuelle og taktile estetiske virkemidler i design og kunstuttrykk
 • har kunnskap om hvordan analoge og digitale uttrykk kan brukes i dokumentasjon og formidling.
 • har kunnskap om gjeldende regler om opphavsrett, personvern og kildekritikk
 • har kunnskap om barns estetiske ytringsformer innen tegning og bilde
 • har kunnskap om didaktiske tilnærminger til tegning, bilde og tekstil
 • har kunnskap om estetikk som begrep og erkjennelsesform
 • har kunnskap om eldre kunsthistorie frem til 1850

Ferdigheter

Studenten

 • kan arbeide med observasjon og forestillingstegning
 • kan arbeide med enkle grafiske teknikker
 • kan bruke maskiner og håndholdte verktøy i arbeid med tekstile materialer
 • kan arbeide målrettet med idéutvikling, dokumentasjon og vurdering av skapende prosesser
 • kan bruke tegning og andre skisseteknikker som verktøy i utvikling av konsepter, modeller og arbeidstegninger
 • kan formidle valg av inspirasjonskilder, materialer, teknikker, verktøy, virkemidler og læremidler
 • kan bruke fagets innhold til å planlegge, gjennomføre og vurdere tilpasset undervisning, som også ivaretar de fem grunnleggende ferdighetene
 • kan organisere utstillinger av elevarbeider og på andre måter synliggjøre faget på ulike arenaer

Generell kompetanse

Studenten

 • har kjennskap til hvordan valg av materialer, tema og arbeidsmåter bidrar til gjenbruk, vedlikehold og omtanke for miljøet
 • har erfaringsbasert kunnskap om hvordan estetisk skapende arbeid utfordrer sansene, engasjerer følelser, og iverksetter tidligere erfaringer og forestillingsevner

Innhold

Modul 2: Tegning, bilde og tekstilmaterialer (15 stp.) er sentrale tema innenfor skolefaget kunst og håndverk. Kunst og håndverk er et allmenndannende fag, der kunnskap bygges gjennom praktisk og estetisk skapende handling, og kritisk refleksjon. Faget er forankret i kommunikasjons- og produksjonsformer knyttet til visuell og materiell kultur. Faglig og fagdidaktisk refleksjonsevne og kompetanse utvikles i møtet mellom eget skapende arbeid, grunnskolens praksis og teoretiske kunnskaper og referanser. Forskningsbasen i faget omfatter det estetisk utøvende feltet, det fagdidaktiske feltet og sammenhengen mellom disse.

Modul 2 gir grunnleggende kunnskap og ferdigheter i tegning og todimensjonale uttrykk, tekstilmaterialer og teknikker, design og kunstuttrykk. I tillegg brukes tegning som verktøy i skisser, til idéutvikling og formidling. Studenten skal få erfaring med varierte arbeidsmetoder og ulike materialer og medier. Emnet vektlegger arbeid med håndverk, materialer, redskap og teknikker i et bærekraftig perspektiv. Leik, ferdighetstrening og utforskning står sentralt. Materialer, farger, former og digitale uttrykk bearbeides ved hjelp av metoder og verktøy tilpasset 5.-10. trinn. Fagdidaktikk og profesjonspraksis er en integrert del av arbeidet. Undervisningen tar opp skolefagets historie frem til i dag og ser det i sammenheng med gjeldende læreplan. Praktisk skapende prosesser gir studenten erfaring med og kunnskap om fagets forskningsbaserte og vitenskapelige perspektiver og metoder. Modulen forbereder også studenten til å kunne veilede elever i deres skapende prosesser med mål om faglig utvikling. Studenten skal kunne bruke ulike vurderingsformer som kan fremme elevenes læring.

Arbeids- og undervisningsformer

Tre samlinger à tre dager og en dag nettsamling. I etterkant av hver samling blir det satt opp en ekstra veiledningsdag, denne er frivillig.

Aktuelle arbeids- og undervisningsformer kan være:

 • forelesninger
 • seminar
 • veiledning
 • selvstudium og eget verkstedarbeid
 • muntlig presentasjon
 • skriftlig innlevering
 • oppgaver tilknyttet praksisfeltet
 • ekskursjon

Arbeidsomfang

Ca. 400 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

 • Deltagelse i all undervisning (minst 80% tilstedeværelse er obligatorisk).
 • Arbeidskrav 1 Tekstil: Praktiske arbeider med tilhørende prosessdokumentasjon. Individuelt.
 • Arbeidskrav 2 Tegning og bilde: Praktiske arbeider med tilhørende prosessdokumentasjon. Individuelt.
 • Arbeidskrav 3 Fagdidaktikk: Muntlig presentasjon av loggboknotater knyttet til mappe 1 eller mappe 2. Individuelt.

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold, vurderingskriterier og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i undervisningsplanen for emnet ved studiestart.

Alle obligatoriske oppgaver må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. Det vises ellers til «Forskrift om studier ved NLA Høgskolen» og «Retningslinjer for obligatoriske arbeidskrav for grunnskole- og barnehagelærerutdanningen ved NLA Høgskolen».

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Mappevurdering: Praktisk arbeid med skriftlig og visuell dokumentasjon presenteres i en eksamensutstilling:

• Mappe 1: Praktiske arbeid med skriftlig og visuell dokumentasjon fra arbeidskrav 1.

• Mappe 2: Praktiske arbeid med skriftlig og visuell dokumentasjon fra arbeidskrav 2.

• Videoessay knyttet til arbeidskrav 3.

Det blir gitt én samlet individuell karakter. Ved ny eller utsatt eksamen må alle delene vurderes på nytt.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Karakter A-F.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Eksamensspråk

Norsk eller et annet skandinavisk språk.

Progresjonskrav

Modul 2: Tegning, bilde og tekstilmaterialer (GLU 5-10) må gjennomføres før modul 4: Tegning, bilde og tekstilmaterialer (GLU 5-10).

Praksis

Studenter som tar emnet som en del av grunnskolelærerutdanning 5-10 følger egen praksisplan.

Studiepoengreduksjon

Overlapper 15 studiepoeng med GL5KH1.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i tråd med kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Utstyr og verksteder på campus vil være tilgjengelig for studenter når det ikke er annen organisert undervisning i lokalene.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.