MGL5KH201B Kunst og håndverk: Tegning, bilde og tekstilmaterialer. Modul 4 (GLU 5- 10)

Alle versjoner:
MGL5KH201B (2024—2025)

Emnekode: MGL5KH201B

Emnenavn: Kunst og håndverk: Tegning, bilde og tekstilmaterialer. Modul 4 (GLU 5- 10)

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Modul 2: Tegning, bilde og tekstilmaterialer (GLU 5-10) må gjennomføres før modul 4: Tegning, bilde og tekstilmaterialer (GLU 5-10).

Relevans i studieprogrammet

Valgfritt emne i Grunnskolelærerutdanning 5-10.

Obligatorisk emne i årsstudium i Kunst og håndverk.

Innledning

Modul 4: Tegning, bilde og tekstilmaterialer (15 stp.) er den andre av to moduler (modul 2 og 4) på 15 stp. med tema tegning, bilde og tekstilmaterialer. Modul 2 og 4 utgjør til sammen 30 stp. Det er mulig å kombinere disse med modul 1 og modul 3: Leire og tre, harde og plastiske materialer (15 + 15 stp.). Til sammen utgjør disse fire modulene 60 stp. Modul 1 og modul 2 går i høstsemesteret, mens modul 3 og 4 går vårsemesteret.

I modul 4 arbeides det med faglige og didaktiske tema som er relevante for alle som skal undervise i kunst og håndverk på trinnene 5-10. Studenten skal få erfaring med kreative, estetiske og skapende prosesser, med vekt på oppfinnsomhet, mestring, problemløsning og gjennomføringsevne. Dette danner også grunnlag for didaktisk forståelse. Det er tett veksling mellom praktisk arbeid, teori og refleksjon slik at studenten skal få nærhet til praksisfeltet og innsikt i hvordan elever utvikler forståelse og ferdigheter i kunst og håndverksfaglige emner.

Undervisningen skjer i tråd med gjeldende læreplan og ivaretar helheten av skolens danningsmål gjennom arbeid med tilpasset opplæring, vurdering og grunnleggende ferdigheter. Det legges også vekt på tilrettelegging for verkstedarbeid med tanke på vedlikehold, helse, miljø og sikkerhet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om hvordan man kan kombinere og utnytte ulike materialer, teknikker og redskaper innenfor tegning, bilde og tekstil
 • har kunnskap om tilpasset opplæring i bilde og tekstil
 • har kunnskap om ulike metoder for idéutvikling
 • har kunnskap om hvordan egne skapende prosesser kan være utgangspunkt for refleksjon, utviklingsarbeid og didaktisk tenkning
 • har kunnskap om verdien av kroppslig læring for faglig og fagdidaktisk forståelse i kunst og håndverk
 • har kunnskap om hvordan man bygger og organiserer verksteder for tegning og tekstil, og hvordan verkstedenes utforming påvirker læring
 • har kunnskap om barns tegneutvikling
 • har kunnskap om tekstile materialer og tilvirkningsprosesser, i et miljø- og bærekraftperspektiv
 • har kunnskap om nyere kunsthistorie etter 1850
 • har kunnskap om estetiske læringsprosesser

Ferdigheter

Studenten

 • kan vedlikeholde redskaper, maskiner og annet utstyr, og ta ansvar for arbeidsmiljø og sikkerhet på verkstedene (HMS-rutiner)
 • kan lage og tilpasse tekstile plagg for kropp
 • kan uttrykke perspektiv og rom i tegning og bilde
 • kan utnytte tekstilmaterialers egenskaper og kvaliteter
 • kan formidle, analysere og vurdere eget skapende arbeid gjennom analoge og/eller digitale uttrykksformer
 • kan forklare og demonstrere hvordan regning og geometri kan brukes i arbeid med tegning og design
 • kan arbeide med og ta hensyn til virkemidler som skrift, flate og layout i visuell kommunikasjon
 • kan bruke fagspråk og holde seg oppdatert på relevant forskning, lærebøker og læremidler i kunst og håndverksfaget
 • kan vurdere eget og andres skapende arbeid for å fremme faglig læring og utvikling
 • kan vise faglig forståelse gjennom håndlag i prosess og i ferdige produkt

Generell kompetanse

Studenten

 • kan veilede, stimulere og tilpasse opplæring i skapende arbeid, i tråd med aktuelle samfunnsmessige problemstillinger
 • er orientert om fagrelevant forskning
 • kan bruke gjeldende læreplaner for grunnskolen som utgangspunkt for faglig utviklingsarbeid
 • kan innby andre fag til samarbeid, som stimulerer til tverrfaglige forståelsesformer og kunnskapsutvikling

Innhold

Modul 4: Tegning, bilde og tekstilmaterialer (15 stp.) er en fordypning inn mot skolefaget kunst og håndverk. Kunst og håndverk er et allmenndannende fag, der kunnskap bygges gjennom praktisk og estetisk skapende handling og kritisk refleksjon. Faget er forankret i kommunikasjons- og produksjonsformer knyttet til visuell og materiell kultur. Faglig og fagdidaktisk refleksjonsevne og kompetanse utvikles i møtet mellom eget skapende arbeid, grunnskolens praksis og teoretiske kunnskaper og referanser. Forskningsbasen i faget omfatter det estetisk utøvende feltet, det fagdidaktiske feltet, og sammenhengen mellom disse.

Modul 4 fokuserer på videreutvikling av kunnskap og ferdigheter i tegning og todimensjonale uttrykk, tekstilmaterialer og teknikker, design og kunstuttrykk. I tillegg brukes tegning som verktøy i skisser, til idéutvikling og formidling. Studenten skal få erfaring med varierte arbeidsmetoder og ulike materialer og medier. Emnet vektlegger arbeid med håndverk, materialer, redskap og teknikker i et bærekraftig perspektiv. Leik, ferdighetstrening og utforskning står sentralt.

Materialer, farger, former og digitale uttrykk bearbeides ved hjelp av metoder og verktøy tilpasset 5.-10. trinn. Fagdidaktikk og profesjonspraksis er en integrert del av arbeidet. Praktisk skapende prosesser gir studenten erfaring med og kunnskap om fagets forskningsbaserte og vitenskapelige perspektiver og metoder. Modulen forbereder også studenten til å kunne veilede elever i deres skapende prosesser med mål om faglig utvikling. Studenten skal kunne bruke ulike vurderingsformer som kan fremme elevenes læring.

Arbeids- og undervisningsformer

Fire samlinger à to dager og to dager nettsamling. I etterkant av hver samling blir det satt opp en ekstra veiledningsdag, denne er frivillig.

Aktuelle arbeids- og undervisningsformer kan være:

 • forelesninger
 • seminar
 • veiledning
 • selvstudium og eget verkstedarbeid
 • muntlig presentasjon
 • skriftlig innlevering
 • oppgaver tilknyttet praksisfeltet
 • ekskursjon

Arbeidsomfang

Ca. 400 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

 • Deltagelse i all undervisning (minst 80% tilstedeværelse er obligatorisk).
 • Arbeidskrav 1 Tekstil: Praktiske arbeider med tilhørende prosessdokumentasjon. Individuelt.
 • Arbeidskrav 2 Tegning og bilde: Praktiske arbeider med tilhørende prosessdokumentasjon. Individuelt.
 • Arbeidskrav 3 Fagdidaktikk: Muntlig presentasjon av tema knyttet til praktisk skapende estetiske læringsprosesser. Gruppe.

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold, vurderingskriterier og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i undervisningsplanen for emnet ved studiestart. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. Det vises ellers til «Forskrift om studier ved NLA Høgskolen» og «Retningslinjer for obligatoriske arbeidskrav for grunnskole- og barnehagelærerutdanningen ved NLA Høgskolen».

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Avsluttende vurdering inneholder disse elementene:

1. Individuell mappevurdering: Praktisk arbeid med skriftlig og visuell dokumentasjon presenteres i en eksamensutstilling:

 • Mappe 1: Praktiske arbeid med skriftlig og visuell dokumentasjon fra arbeidskrav 1.
 • Mappe 2: Praktiske arbeid med skriftlig og visuell dokumentasjon fra arbeidskrav 2.

2. Muntlig presentasjon og høring i gruppe knyttet til arbeidskrav 3.

Det blir gitt én samlet individuell karakter på mappevurdering. Denne teller 60 % av samlet karakter i emnet. Karakter på gruppeeksamen teller 40 % av samlet karakter. Begge deleksamener må være bestått for å få bestått karakter i emnet.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Karakter A-F.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Eksamensspråk

Norsk eller et annet skandinavisk språk.

Praksis

Studenter som tar emnet som en del av grunnskolelærerutdanning 5-10 følger egen praksisplan.

Studiepoengreduksjon

Overlapper 15 studiepoeng med GL5KH2.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i tråd med kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Utstyr og verksteder på campus vil være tilgjengelig for studenter når det ikke er annen organisert undervisning i lokalene.

Tilbys som enkeltemne

Ja