MGL5MA301 Undervisningskunnskap i matematikk

Alle versjoner:
MGL5MA301 (2024—2025)
MGL5MA301 (2023—2024)
MGL5MA301 (2022—2023)
MGL5MA301 (2021—2022)
MGL5MA301 (2020—2021)

Emnekode: MGL5MA301

Emnenavn: Undervisningskunnskap i matematikk

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Se programplan.

Anbefalte forkunnskaper

MGL5MA1 og MGL5MA2

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i grunnskolelærerutdanningen 5-10, for studenter med masterfag matematikk.

Valgfritt emne for studenter som har 60 studiepoeng i matematikk. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innledning

Faget MA 301 omhandler ulike teorier i undervisningskunnskap. Det vil også være et særlig fokus på problemløsning som undervisningsmetode. Videre vil det bli lagt vekt på hvordan studenter kan gi hverandre økt kompetanse i undervisningskunnskap gjennom samarbeidslæring satt i system basert på sentrale prinsipper i arbeidsformen "Lesson Study".

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

 • avansert kunnskap om de viktigste matematikkdidaktiske teoriene
 • avansert kunnskap om modellering og problemløsning som undervisningsmetode
 • avansert kunnskap om kunnskapsdeling med kolleger gjennom "Lesson Study"
 • inngående kunnskap om hvordan opplæringen kan tilpasses alle elevers forutsetninger og behov
 • inngående kunnskap om progresjon i undervisning og elevers læring

Ferdigheter

Studenten kan:

 • anvende matematikkdidaktiske teorier som fundament og til drøfting i og refleksjon rundt egen forskning
 • anvende problemløsning som metode på ulike trinn i grunnskolen
 • anvende metoden "Lesson Study" blant lærerkollegaer
 • analysere faglige problemstillinger basert på kunnskap om matematikkens egenart, verdigrunnlag og historie og bruke slik innsikt i undervisning, forsknings- og utviklingsarbeid
 • på avansert nivå anvende prinsipp for matematikkfagets læringsorienterte vurdering og slik bidra til at elevene lærer å reflektere over egen læring og utvikling

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • analysere relevante problemstillinger knyttet til matematikkdidaktikk som fagområde og forskningsfelt i lys av relevante matematikkdidaktiske teorier
 • analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger og bidra til utvikling av faglig felleskap på den enkelte skole
 • på systematisk vis planlegge, evaluere og revidere læringsopplegg med masterfaget som grunnlag
 • bidra til utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenkning i skolen

Innhold

Faget MA 301 gir en innføring i sentrale deler av den matematikkdidaktiske forskningslitteraturen og skal hjelpe studenten med å tilegne seg og reflektere rundt hvordan han/hun kan anvende de ulike teoriene som fundament for egen forskning og i drøftingen av egne forskningsresultater, for eksempel i en masteroppgave. Det vil rent metodisk være et spesielt fokus på undervisningsmetoden problemløsning. Både egen refleksjon i problemløsningsprosessen og vurdering og bruk av problemløsningsoppgaver på de ulike trinn vil være tema. For at den didaktiske kunnskapen studentene tilegner seg gjennom kurset i størst mulig grad skal kunne bli delt med andre kollegaer, vil faget inneholde en innføring i "Lesson Study".

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer og gruppearbeid.

Arbeidsomfang

ca. 450 timer

Arbeidskrav

 • Et arbeidskrav hvor studentene setter seg inn i en forskningsartikkel om undervisningskunnskap og presenterer denne for de andre studentene.
 • Problemløsingsoppgaver.
 • Utprøving av en metode for systematisk profesjonsutvikling i løpet av praksisperioden, normalt «Lesson study». Organisering av forarbeid og formidling av erfaringer etter praksisperioden spesifiseres ved oppstart av emnet.
 • Det er krav om frammøte og aktiv deltagelse som angitt i undervisningsplanen.

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i årsplanen for faget ved studiestart. Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjente før studenten kan gå opp til eksamen.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Muntlig eksamen som teller 60 %
 • En mappeeksamen hvor studenten gjennom året skal reflektere rundt løsningsprosessen og løsningen av ulike problemløsingsoppgaver og vurdere egnethet inn mot bruk på ulike trinn i grunnskolen. Mappeeksamenen teller 40 %

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen blir vurdert etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Til muntlig eksamen tillattes hjelpemidler som notater og lysbilder for fremlegget. Under selve eksaminasjonen er ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Se praksisplan for MGLU5.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.