MGL5NO102 Norsk 1, modul 2 5-10, Språk og språkdidaktikk 1

Alle versjoner:
MGL5NO102 (2024—2025)
MGL5NO102 (2023—2024)
MGL5NO102 (2022—2023)
MGL5NO102 (2021—2022)
MGL5NO102 (2020—2021)
MGL5NO102 (2019—2020)
MGL5NO102 (2018—2019)
MGL5NO102 (2017—2018)

Emnekode: MGL5NO102

Emnenavn: Norsk 1, modul 2 5-10, Språk og språkdidaktikk 1

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Sjå programplan

Relevans i studieprogrammet

Valfritt fag i grunnskolelærarutdanninga 5-10

Innledning

Emnet Språk og språkdidaktikk 1 arbeider med språket som system, fleirspråklegheit og grunnleggjande språkdidaktikk. I Språk og språkdidaktikk 1 vil vi ha eit særleg fokus på mellomtrinnet.

Læringsutbytte

Ved NLA Høgskolen går Norsk 1, 5-10 (30 sp) over to år i tre modular á 10 studiepoeng. Læringsutbyteformuleringane slik dei er formulerte i Nasjonale retningsliner for grunnskolelærarutdanning 5.-10. trinn er tilpassa dei tre modulane som utgjer Norsk 1 ved NLA Høgskolen. Etter fullført emne «Språk og språkdidaktikk 1» har studenten følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om språksyn, språkteorier, første- og andrespråkstileigning og språkets plass i norskfaget
 • har kunnskap om språket som system (fonologi, morfologi, syntaks, semantikk) og gjeldande normering av nynorsk og bokmål
 • har kunnskap om språket i bruk (tekstlingvistikk, diskurs-pragmatikk, retorikk)
 • har kontrastiv kunnskap om samisk og norsk
 • har brei kunnskap om norsk som første- og andrespråk og om fleirspråkleg praksis
 • kjenner til forskings- og utviklingsarbeid med relevans for norskfaget på 5.-10.-trinn i språklege emne

Ferdigheiter

Studenten

 • kan analysere språk og språkbruk
 • kan bruke kunnskap om grammatikk, språk og tekst i analyse og vurdering av munnlege, skriftlege og multimodale tekstar og gi tilpassa, læringsfremjande respons
 • kan bruke kunnskap om fleirspråklegheit og fleirspråkleg praksis i tilrettelegging for ei samansett og fleirkulturell elevgruppe
 • meistrar skriftleg nynorsk og bokmål og kan undervise elevar i begge målformer
 • kan finne fram til, forstå, vise til og reflektere over relevant norskfagleg forskingslitteratur
 • kan skrive akademiske fagtekstar og delta i norskfaglege drøftingar knytte til grunnskulelærarpraksis

Generell kompetanse

Studenten

 • kjenner til eigenarten til norskfaget som språk-, kultur- og litteraturfag
 • kan formidle fagstoff om språk, tekstar og medium skriftleg og munnleg og gjennom andre relevante undervisingsformer
 • kan omsetje læreplanmål til praktisk arbeid og legitimere faglege og didaktiske val
 • kjenner til norskfagleg forsking og utviklingsarbeid og kan drøfte relevante forskingsetiske problemstillingar

Innhold

Emnet Språk og språkdidaktikk 1 vil særleg arbeide med språket som system, språket i bruk og med individuell fleirspråklegheit, i eit didaktisk perspektiv.

Studentane skal utvikle både sin eigen språkbruk og kunnskapen sin om språk og tekst.

Dei skal bruke og reflektere over denne kunnskapen i møte med andre fag og i praksisfeltet.

Språkemnet kan samarbeide med andre norskemne om språkleg analyse av tekster.

Norskfaget vil kunne samarbeide med andre fag der det er naturleg.

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar

Seminar med aktiv studentdeltaking

Gruppeseminar

Grunnskulepraksis

Sjølvstudium

Studentane bør danne kollokviegrupper og organisere samarbeid også utanfor obligatorisk undervisning

Arbeidsomfang

Arbeidsmengde for student: ca. 300 timar (dette omfattar også sjølvstudium).

Arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav:

 • breiddetest
 • deltaking i gruppediskusjon
 • eit seminarinnlegg med skriftleg innlevering
 • praksisoppgåve
 • det er krav om frammøte og aktiv deltaking som oppgitt i undervisningsplanen

Nærare opplysningar om innhald i og tidspunkt for gjennomføring av arbeidskrav vert gjeve i årsplanen for faget ved studiestart. Alle obligatoriske arbeidskrav må vere godkjente for at studenten kan gjennomføre eksamen.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikkje godkjent.

Avsluttende vurdering

Skuleeksamen, individuell, 5 timar. Skuleeksamenen skal skrivast på den målforma som vert oppgjeve ved semesterstart.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Skriftleg eksamen vurderast med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Tillatte hjelpemidler

Læreplan for Kunnskapsløftet og bokmåls- og nynorskordbok.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Sjå relevante læringsutbytteformuleringar og elles eigen praksisplan.

Evaluering av emnet

Emnet vert evaluert etter kriterium i NLA Høgskolens kvalitetssystem. I tillegg kan emneansvarleg gjennomføre mindre evalueringar. Studentane kan gje tilbakemeldingar på emnet i samband med undervisning og til emneansvarleg.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.