MGL5PE102 Pedagogikk og elevkunnskap 102 5-10

Alle versjoner:
MGL5PE102 (2024—2025)
MGL5PE102 (2023—2024)
MGL5PE102 (2022—2023)
MGL5PE102 (2021—2022)
MGL5PE102 (2020—2021)
MGL5PE102 (2019—2020)
MGL5PE102 (2018—2019)

Emnekode: MGL5PE102

Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap 102 5-10

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Se programplan.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i 5-årig grunnskolelærerutdanning.

Innledning

Hovedtema for Pedagogikk og elevkunnskap 102 er «Lærerens tilrettelegging for læring i et klasserom». Emnet har et omfang på 10 stp. og inngår som obligatorisk del av andre år av grunnskolelærerutdanningen (5.-10. trinn) ved NLA Høgskolen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

KUNNSKAP

Studenten

 • har kunnskap om sentrale didaktiske prinsipp og varierte arbeids- og vurderingsformer for elevene
 • har kunnskap om skolens samarbeidspartnere, ulike lærevansker og tilpasnings- og atferdsutfordringer hos barn på 5.-10. trinn og hvordan disse kommer til syne i opplæringen
 • har kunnskap om sentrale prinsipp som fremmer inkluderende opplæring og tilpasset opplæring
 • har brei kunnskap om hvordan kompetanse i grunnleggende ferdigheter kan bidra til å øke læringen for elevene
 • har kunnskap om klasseledelse

FERDIGHETER

Studenten

 • kan anvende fagbegrep og begrunne sine didaktiske valg i didaktisk teori
 • kan forklare forholdet mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning
 • kan anvende forskningsbasert kunnskap til å utøve god klasseledelse og utvikle et trygt og inkluderende læringsmiljø for elevene
 • kan samarbeide med kollegaer om planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og læring

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning for elevene med utgangspunkt i eksisterende rammefaktorer og gjeldende læreplanverk
 • kan på et reflektert og faglig grunnlag være i dialog med elevene og deres foresatte om elevenes læring og utvikling

Innhold

Pedagogikk og elevkunnskap skal legge til rette for at studentene utvikler en helhetlig kompetanse der kunnskaper, ferdigheter og verdier danner grunnlag for danning og utforming av egen læreridentitet. Faget skal utvikle studentenes selvforståelse, styrke deres evne til refleksjon over egen kompetanse og undervisningspraksis, og gjøre dem i stand til å bidra til utvikling av en inkluderende fellesskole for alle barn og unge. Sentralt i faget er å danne studentene til å forvalte sitt lærermandat som hviler på sentrale profesjonsetiske prinsipp. Fagets kjerne omfatter:

 • forskningsbasert kunnskap om oppdragelse og undervisning med vekt på elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling og læring.
 • utvikling av studentenes profesjonalitet, didaktiske kyndighet, teoretiske forståelse og vitenskapelig tenkemåte i samarbeid med praksis og andre fag.
 • oppøving av studentenes evne til kritisk analyse av skolen som organisasjon i spenninger mellom tradisjon og fornying, og i lys av utfordringer som samfunn, kultur, religion og politikk representerer for lærerarbeid i dag og historisk.

Studentene skal fordype seg i undervisningsarbeid og utvikle ferdigheter i å lede undervisning. Dette krever inngående forståelse av utfordringer og muligheter i didaktiske møter mellom elev, lærer og lærestoff. Studiet gir særlig fordypning i fenomener som klasseledelse, vurdering, tilpasset opplæring og spesialundervisning. Studentene skal også utvikle relasjonell kompetanse på en slik måte at de er i stand til å møte elever, foresatte og kolleger med faglig og menneskelig kompetanse.

Arbeids- og undervisningsformer

Opplæringen vil skje med utgangspunkt i forelesninger, seminarer, grupper, fagveiledning, selvstudium, fler/tverrfaglig arbeid, praksisoppgave, skriftlige innleveringer, muntlige fremføringer og fellesfaglige profesjonsdager.

Arbeidsomfang

300 timer

Arbeidskrav

 • Det er krav om frammøte og aktiv deltakelse som angitt i undervisningsplanen.
 • Gruppearbeid med muntlig framlegg.
 • En flerfaglig oppgave knyttet til praksis.
 • Individuell skriftlig oppgave. Akademisk tekst med utgangspunkt i en gitt problemstilling.

Nærmere opplysninger om arbeidskrav og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i undervisningsplanen. Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjente før studenten kan gå opp til eksamen.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Individuell muntlig eksamen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

LK20, Overordnet del er tillatt hjelpemiddel.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk etter søknad.

Praksis

Se emneplanen for praksis.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.