NKRLE801 Religionsdidaktikk og innføring i religionsvitenskap

Alle versjoner:
NKRLE801 (2024—2025)
NKRLE801 (2023—2024)
NKRLE801 (2022—2023)

Emnekode: NKRLE801

Emnenavn: Religionsdidaktikk og innføring i religionsvitenskap

Undervisningssemester: Høst

Steder: Nettbasert

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Lærer- eller lektorutdanning eller annen pedagogisk basiskompetanse, gjerne også arbeidserfaring som lærer.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i NKRLE Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE årsstudium).

Innledning

Emnet gir en innføring i religionsvitenskap som gir grunnleggende kunnskap om ulike tilnærminger til fagområdet. Arbeidet med religionsdidaktikk legger grunnlag for videre arbeid med didaktikken som integrert del av andre emner i studiet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om sentrale temaer, begreper, teorier og metoder innenfor religionsvitenskap
 • har kunnskap om ulike definisjoner av religion og livssyn
 • har kunnskap om religionsvitenskapelige og teologiske tilnærminger til religion og livssyn
 • har kjennskap til nytenkning innenfor religionsvitenskapen og hvilken betydning den har for skolefagene i religion
 • har kunnskap om KRLE-fagets historikk, med særlig vekt på utviklingen etter innføringen av fellesfaget KRL i 1997
 • har kunnskap om verdier i skolen, med vekt på tema som formålsparagraf, påvirkning og mandatfordeling, inkludert spørsmål knyttet til kristne friskoler
 • har kunnskap om representasjon av religiøst og livssynsmessig mangfold i undervisningen
 • har kunnskap om hvordan religion og livssyn kommer til uttrykk i media og populærkultur
 • har kunnskap om hvordan en kan differensiere ut fra elevenes evner, forutsetninger, tros- og livssynsbakgrunn
 • har kunnskap om hvordan man legger til rette for ulike former for vurdering
 • har kunnskap om ulike metoder og didaktiske tilnærminger til bruk i KRLE/RE-faget

Ferdigheter

Studenten

 • kan orientere seg i relevant forskningslitteratur
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og oppdatere egen kompetanse innenfor religionsvitenskap
 • kan bruke nasjonale og lokale læreplaner til planlegging av egen undervisning
 • kan planlegge og reflektere fagdidaktisk omkring gjennomføring og evaluere egen undervisning i religions- og livssynsfag
 • kan legge til rette for gode og varierte arbeidsmåter og læringsprosesser i faget
 • kan legge til rette for god klasseromsdialog og refleksjon omkring eget livssyn
 • kan hente inn og vurdere ulike læremidler i faget, herunder også religiøse og livssynsmessige uttrykk i medier og populærkulturen
 • kan reflektere kritisk omkring problemstillinger knyttet til det å være en profesjonell religions- og livssynslærer
 • kan delta aktivt og kvalifisert i samtalen omkring religion og livssyns plass i skolens hverdag

Generell kompetanse

Studenten

 • er i stand til å tolke lærerrollen i faget med yrkesetisk bevissthet
 • kan møte elevene på en åpen, vennlig og saklig måte på det religiøse og livssynsmessige området
 • kan møte elevenes forskjellige bakgrunn og holdninger på måte som fremmer toleranse og åpenhet
 • viser forståelse for KRLE-fagets samfunnsmessige og tverrfaglige relevans

Innhold

Emnet Religionsdidaktikk og innføring i religionsvitenskap skal gi innføring i religionsvitenskap og didaktisk grunnkompetanse for undervisning i Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) og Religion og etikk (RE) i offentlige og private skoler. Målet er å skape forståelse for rammer, innhold og arbeidsmåter i fagene, samt gi kunnskap om religionsvitenskapelig tenkemåte og ulike faglige tilnærminger til religion og livssyn. Faget skal utfordre til refleksjon omkring samfunnets økende mangfold og den verdipåvirkning barn og unge møter.

Fordi nettstudiet er særlig tilrettelagt for lærere som ønsker videreutdanning i KRLE/RE, utfordres læreren til å tenke kritisk og helhetlig omkring egen undervisningspraksis knyttet til refleksjonsoppgaver og ulike arbeidskrav. Emnet vil drøfte arbeidsmåter i KRLE-faget (RE-faget) ut fra en forståelse av at elevene skal engasjeres og utfordres til personlig refleksjon og deltagelse.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er videobasert. Nettforelesninger blir lagt ut i Canvas med tilhørende læringsstier som inneholder refleksjonsspørsmål, praktiske oppgaver og ulike ressurser som studentene kan arbeide med på egenhånd. Studenten får individuell skriftlig veiledning av faglærer(e) knyttet til de ulike arbeidskravene.

Arbeidsomfang

300 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

 • En religionsvitenskapelig drøftende tekst knyttet til det mangfoldige klasserommet. Omfang 800 ord (+/- 10 %).
 • Innlevering av lydfil på 6-8 minutter knyttet til et praktisk tema i religionsdidaktikk.
 • En religionsdidaktisk drøftende tekst på ca 1200 ord (+/- 10 %) med utgangspunkt i en didaktisk plan knyttet til KRLE-faget.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Individuell muntlig eksamen på 20-25 minutter per student (nettmøte). Samtalen tar utgangspunkt i en oppgave som trekkes ved eksamensstart.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt gradert karakter fra A til F, der A til E er bestått og F er ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Læreplan i KRLE for grunnskolen og faget Religion og etikk i vgs.

Eksamensspråk

Norsk eller andre skandinaviske språk.

Praksis

Nei

Studiepoengreduksjon

Emnet overlapper 5 studiepoeng med REL160 Religionsdidaktikk

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja