ØKAD221 Investering og finansiering

Alle versjoner:
ØKAD221 (2024—2025)

Emnekode: ØKAD221

Emnenavn: Investering og finansiering

Undervisningssemester: Høst

Steder: Kristiansand, Oslo

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til bachelor i økonomi og administrasjon eller til innovasjon, markedsføring og ledelse

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i økonomi og administrasjon. Valgemne i innovasjon, markedsføring og ledelse.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for grunnleggende teorier relevante for å forstå finansmarkedenes oppgaver i en moderne markedsøkonomi
 • kan gjøre rede for sentrale økonomiske begreper relevante for å forstå og beskrive investeringsprosjekter og finansieringsprosjekter som økonomisk aktivitet
 • kan beskrive det teoretiske grunnlaget bak metoder som brukes for lønnsomhetsberegning av investeringsprosjekter
 • kan gjøre rede for sammenhengen mellom metoder for å analysere lønnsomhetsberegning og eiernes økonomiske interesser
 • kan beskrive ulike finansieringskilder og hvordan finansieringsstruktur påvirker avkastning og risiko
 • kan gjøre rede for sentrale teorier og kontroverser innen finansielløkonomi
 • har kjennskap til aktuell empiri innen finansmarkedene i Norge

Ferdigheter

Studenten

 • kan beregne risikojustert avkastningskrav ved hjelp av kapitalverdimodellen
 • kan gjennomføre lønnsomhetsanalyser av investeringsprosjekter basert på nåverdi, internrente, modifisert internrente og tilbakebetalingsmetoden
 • kan utføre sensitivitetsanalyser for å belyse risiko i investeringsprosjekter
 • kan beregne effektiv rente og kan anvende den i ulike finansieringsbeslutninger
 • kan ta hensyn til skatt og inflasjon ved investerings- og finansieringsbeslutninger
 • kan beregne forventet avkastning og avkastningens standardavvik for risikoutsatte prosjekter
 • kan beregne forventet avkastning og avkastningens standardavvik for porteføljer, og kan finne minimum-varians porteføljen
 • kan beregne Value-at-Risk for risikoutsatte prosjekter og porteføljer
 • kan bruke regneark (f.eks. Excel) i utvikling, analyse og presentasjon av investeringsprosjekter og finansiering mht lønnsomhet, risiko, sensitivitet etc.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere kritisk rundt etiske problemstillinger knyttet til investerings- og finansieringsprosjekter
 • kan vurdere bærekraften i ulike investeringsprosjekter
 • har kjennskap til og kan drøfte kritisk Hans Nielsen Hauges tenkning og praksis knyttet til investering og finansiering

Innhold

Tema:

 • Renteregning
 • Lønnsomheten av investeringsprosjekter
 • Emnet gir innsikt i problemstillinger og metoder knyttet til bedriftens investerings- og finansieringsbeslutninger.
 • Studentene lærer seg å sette opp de relevante kontantstrømmene og hvordan disse håndteres og verdsettes på en konsistent måte.
 • Emnet gir et innblikk i kapitalmarkedene og markeder for ulike verdipapirer.
 • Studentene får innsikt i verdsetting av ulike aktiva og håndtering av risiko.
 • Studentene utvikler også sine ferdigheter i bruk av regneark med fokus på økonomiske modeller og analyser.
 • Finansielle opsjoner

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og gruppearbeid

Arbeidsomfang

Det forventes at studenten legger ned minimum 250 arbeidstimer i dette emnet.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til avsluttende vurdering:

 • En individuell skriftlig oppgave, max 3000 ord + litteraturliste
 • All undervisning og oppgaveløsning i emnet er obligatorisk. Det forutsettes at studentene er til stede minst 80 prosent av tiden.

Ved ikke godkjent på skriftlige arbeidskrav gis det ett nytt forsøk sammesemester.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Individuell skriftlig skoleeksamen, 4 timer

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Skriftlig eksamen vurderes med gradert karakter A til E for bestått og F for ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler

Alle, bortsett fra kommunikasjon med andre personer og chat-roboter

Eksamensspråk

Norsk eller engelsk

Praksis

Ingen praksis

Studiepoengreduksjon

Dette emnet overlapper 7,5 studiepoeng med (4)ØKAD204, Investering og finans

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.