ØKAD222 Matematikk for økonomer

Alle versjoner:
ØKAD222 (2024—2025)

Emnekode: ØKAD222

Emnenavn: Matematikk for økonomer

Undervisningssemester: Høst

Steder: Kristiansand, Oslo

Studieår: 2024–2025

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Emnet krever opptak til bachelor i økonomi og administrasjon eller til innovasjon, markedsføring og ledelse

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i økonomi og administrasjon. Valgemne i bachelor i innovasjon, markedsføring og ledelse.

Innledning

Emnet dekker nødvendige basiskunnskaper i matematikk som er spesielt nyttige for økonomer slik det er definert i universitets- og høgskolerådets minimumskrav for bachelor i økonomi og administrasjon (BØA-planen).

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om grunnleggende matematikk som anvendes i bedrifts- og samfunnsøkonomiske fag

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende et bredt spekter av algebraiske operasjoner, inkludert løsning av ulikheter, likninger og systemer av likninger
 • kan analysere funksjoner av én variabel (polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponentialfunksjoner, logaritmiske funksjoner og kombinasjoner av disse)
 • kan identifisere nullpunkter, asymptoter, grenseverdier og ekstremverdier
 • kan regne med elastisiteter
 • kan analysere forskjellige funksjonstyper av flere variabler (inkludert Cobb Douglas-funksjoner og funksjoner med eksponential- og logaritmeelementer).
 • kan finne og klassifisere stasjonære punkter, finne maksimum og minimum for et avgrenset område og finne maksimum og minimum under bibetingelser, inkludert anvendelser av Lagranges metode
 • kan analysere aritmetiske og geometriske rekker, analysere konvergens av geometriske rekker og bestemme summen av konvergente uendelige geometriske rekker
 • kan løse problemer innenfor finansmatematikk, herunder annuiteter, nedbetaling av lån, oppsparingsannuiteter og nåverdi
 • kan anvende elementær og grunnleggende integralregning

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bruke matematikk i arbeidet med å forstå og analysere grunnleggende samfunns- og bedriftsøkonomiske problemstillinger

Innhold

Algebra, brøkregning, prosentregning, polynomer, rasjonale funksjoner, logaritmer og eksponentialfunksjoner, derivasjon, elastisiteter, rekker, finansmatematikk, grunnleggende integrasjon, ekstremverdiproblem, funksjoner av flere variabler, partiellederiverte, implisitt derivasjon, optimering med og uten bibetingelser (Lagranges metode).

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og gruppearbeid.

Arbeidsomfang

Det forventes at studenten legger ned minimum 250 arbeidstimer i dette emnet.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til avsluttende vurdering:

 • To obligatoriske gruppearbeidskrav. Arbeidskravene inneholder matematikkoppgaver studentene skal løse og levere svarene til godkjenning.
 • Det kreves at studentene er til stede minst 80 prosent av tiden.

Ved ikke godkjent på skriftlige arbeidskrav gis det ett nytt forsøk samme semester.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Individuell skriftlig skoleeksamen, 4 timer

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Skriftlig eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Tillatte hjelpemidler

Kalkulator og formelsamling

Eksamensspråk

Norsk, skandinaviske språk eller engelsk

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

Dette emnet overlapper 7,5 studiepoeng med (4)ØKAD201, Matematikk for økonomer.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Digital litteraturliste